Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

Vážení klienti,

pri poskytovaní investičných služieb a predovšetkým pri obchodovaní s finančnými nástrojmi UniCredit Bank uplatňuje pravidlá nastavené v nadväznosti na požiadavky stanovené Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/ES zo dňa 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi („MiFID II“) a Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/565 („Delegované nariadenie“), resp. zákonom č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon"). Cieľom týchto pravidiel je najmä ochrana klientov, a to predovšetkým v oblasti rozsahu odovzdávaných informácií, vyhodnocovanie informácií o odborných znalostiach a skúsenostiach klienta, jeho finančnej situácii vrátane vzťahu k riziku a investičných cieľoch a o pravidlách postupovania a vykonávania pokynov klienta ohľadom finančných nástrojov.

 

Kategorizácia klientov

V súlade s relevantnou legislatívou je Banka povinná vykonať kategorizáciu svojich klientov a informovať ich o ich zaradení do príslušnej kategórie. Poučenie o kategorizácii je uvedené v dokumente:

Banka Vás týmto upozorňuje, že vyššie uvedené informácie sú dostupné vo všetkých obchodných miestach Banky tiež v tlačenej podobe.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svoje príslušné kontaktné miesto v Banke.

Oznámenie o kategorizácii

 

Informačná povinnosť

Banka je zo Zákona povinná poskytnúť svojim klientom informácie o:

  • banke a ňou poskytovaných investičných službách
  • finančných nástrojoch
  • možných rizikách, ktoré môžu byť spojené s investičnou službou alebo nástrojom, a ich možnej minimalizácii
  • pravidlách zaobchádzania s majetkom Klienta a jeho ochrany vrátane inštitútu Garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi

Tieto informácie sú súhrnne uvedené v dokumente: Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky - znenie platné od 1. 10. 2018.

Podrobné poučenie o Garančnom fonde obchodníkov s cennými papiermi, o podmienkach poskytovaných náhrad, o výpočte výšky náhrady a ďalšie podrobnosti o záručnom systéme sú uvedené v dokumente Informácie o záručnom systéme Garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi.

O obsahu zmlúv o poskytovaní investičných služieb, právach a povinnostiach zmluvných strán, ktoré z týchto zmluvných vzťahov vyplývajú, bude Banka informovať klienta vždy predložením návrhu príslušnej zmluvy na preštudovanie tak, aby mal klient vždy dostatočný časový priestor na posúdenie zmluvných podmienok.

Banka je podľa Zákona povinná zverejniť pre klientov svoju stratégiu vykonávania a postupovania pokynov, politiku konfliktov záujmov a stimulov a pravidlá pre podávanie sťažností a reklamácií. Tieto dokumenty sú dostupné tu:

Ak klient investuje do slovenskej rodiny fondov Amundi, v ktorejkoľvek pobočke Banky má k dispozícii prehľad konkrétnych konfliktov záujmov a stimulov súvisiacich s takými pokynmi.

Banka Vás týmto upozorňuje, že vyššie uvedené informácie sú dostupné vo všetkých obchodných miestach Banky tiež v tlačenej podobe.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svoje príslušné kontaktné miesto v Banke.

Finančné nástroje

Bližšie informácie o jednotlivých finančných nástrojoch sú uvedené v samostatných dokumentoch, ktoré majú podobu produktových listov, štatútov alebo prospektov fondov, oznámení kľúčových informácií alebo emisných podmienok. Tieto informácie sú dostupné v tlačenej podobe vo všetkých pobočkách Banky alebo na príslušných internetových stránkach Banky.

Oznámenie kľúčových informácií

Banka Vás týmto upozorňuje, že vyššie uvedené informácie sú dostupné vo všetkých obchodných miestach Banky tiež v tlačenej podobe.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svoje príslušné kontaktné miesto v Banke.

 

Cenník

Informácie o cene za poskytnutie investičnej služby sú uvedené v Sadzobníku Banky, ktorý je k dispozícii vo všetkých pobočkách Banky alebo na internetových stránkach:

V Cenníku služieb a produktov sú neuvedené ceny a poplatky súvisiace s poskytnutím investičnej služby uvedené buď v dokumente týkajúcom sa konkrétneho finančného nástroja (napr. štatút fondu kolektívneho investovania) alebo sú individuálne dohodnuté v rámci zmluvy o poskytovaní investičnej služby alebo samostatne pred uzatvorením každého jednotlivého obchodu (napr. individuálnej derivátovej transakcie).

Banka Vás týmto upozorňuje, že vyššie uvedené informácie sú dostupné vo všetkých obchodných miestach Banky tiež v tlačenej podobe.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svoje príslušné kontaktné miesto v Banke.

Evidencia

Časový rozvrh pracovného dňa

Časový rozvrh príjmu a spracovania príkazov v priebehu pracovného dňa a uzávierka pracovného dňa sú stanovené nasledovne:

Činnosť Čas
Príjem príkazov 8:30 - 17:00
Evidencia príkazov 8:30 - 17:30
Uzávierka pracovného dňa Moment dokončenia spracovania zápisov zmien
na základe príkazov systémom, najneskôr 17:30

Stanovenie výšky vynaložených vecných nákladov pri poskytovaní údajov oprávneným osobám

Na stanovenie výšky účelne vynaložených vecných nákladov spojených s poskytnutím požadovaného údaju z evidencie finančných nástrojov a dokumentov uchovávaných podľa § 109 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon“, resp. „údaj z evidencie“) osobe, ktorá je podľa § 110 ods. 1 Zákona oprávnená taký údaj z evidencie požadovať (ďalej len „žiadateľ“), a ktoré by banke nevznikli, keby neplnila svoju povinnosť údaj z evidencie poskytnúť uloženú Zákonom, banka použije platný a účinný sadzobník úhrad nákladov Centrálneho depozitára cenných papierov, a.s.

Banka Vás týmto upozorňuje, že vyššie uvedené informácie sú dostupné vo všetkých obchodných miestach Banky tiež v tlačenej podobe.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svoje príslušné kontaktné miesto v Banke.

Systematický internalizátor

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. je v zmysle § 17a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v platnom znení systematickým internalizátorom pre nasledujúce druhy finančných nástrojov:

 

Nelikvidné finančné nástroje

Kategórie dlhopisov

Názov emitenta

Podnikový dlhopis

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

 

 

 

Poobchodná transparentnosť

V zmysle §78b zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách v znení účinnom do 2. 1. 2018, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako obchodník s cennými papiermi uverejňuje údaje o obchode s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu uzatvorenom mimo regulovaného trhu so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo mnohostranný obchodný systém so sídlom v členskom štáte Európskej únie za podmienok a v rozsahu stanovenom priamo použiteľným predpisom Európskych spoločenstiev, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady upravujúca trhy finančných nástrojov (MiFID).

 

 

Poučenie o rizikách

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovali individuálnu situáciu investora, predovšetkým v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenia, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému, investor ďalej znáša kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú taktiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv predovšetkým na ich kurzy, ceny, zhodnotenia či výnosy z nich vyplývajúce. Ďalšie informácie o rizikách sú k dispozícii v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, pobočka zahraničnej banky.

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobitné informácie o poskytovateľovi investičných služieb, ním poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú k dispozícii v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Skôr, ako sa rozhodnete investovať, oboznámte sa s príslušným predajným prospektom finančného nástroja. Ďalej sa oboznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami investície. Prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť.

Všetky informácie použité pri tvorbe alebo obsiahnuté v texte pochádzajú alebo sú založené na zdrojoch, ktoré UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky považuje za dôveryhodné. Hoci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky venuje obsahu a overovaniu takýchto informácií všetku starostlivosť, nemôže zaručiť ich správnosť, presnosť a úplnosť.

Archív dokumentov
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo