Dôležité dokumenty

Vážení klienti,

vážime si, že využívate služby práve v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Ponúkame vám produkty a služby, ktoré rešpektujú vaše individuálne potreby. Chránime akékoľvek Vaše osobné údaje a neustále sa staráme o najvyššie zabezpečenie telefónneho a internetového bankovníctva v súlade s medzinárodnými štandardmi. Otvorene, transparentne a v predstihu informujeme o zmenách úrokových sadzieb, poplatkov a obchodných podmienok, neuplatňujeme skryté ani duplicitné poplatky za otvorenie a zatvorenie účtu. 

Záleží nám na Vašej spokojnosti s našimi službami. Vaše názory a pripomienky sú pre nás cenným zdrojom informácií, ktoré využívame pre trvalé zlepšovanie našich produktov a služieb.

Oceníme Vaše podnety a pripomienky, ktoré môžete zasielať na kontaktnú emailovú adresu unitel@unicreditgroup.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu na našich pobočkách!

Vaša UniCredit Bank

Bezpečnostné pravidlá

AKO SA CHRÁNIŤ PRED ZNEUŽITÍM A POŠKODENÍM KARTY

Platobná karta je kľúčom k vašim peniazom, preto je pri jej používaní veľmi dôležité starostlivo a dôsledne dodržiavať niekoľko zásad. Predídete tak jej poškodeniu a prípadnému zneužitiu.

 • S platobnou kartou zaobchádzajte rovnako obozretne ako s hotovosťou.
 • Kartu ihneď po prevzatí v banke podpíšte na podpisovom prúžku na zadnej strane. Nepokúšajte sa podpis gumovať ani inak meniť či obnoviť.
 • Dobre si zapamätajte svoj PIN kód. Ak ho zabudnete, požiadajte banku o jeho opätovné vytlačenie. Neoznamujte PIN kód iným osobám ani rodinným príslušníkom, polícii či pracovníkom banky, nezapisujte si ho na platobnú kartu.
 • Ak si PIN poznačíte, nenoste tento zápis na rovnakom mieste ako kartu.
 • V prípade, že vám bankomat nevydá celú požadovanú sumu bez zobrazenia upozornenia na displeji bankomatu, odporúčame vám, aby ste od bankomatu neodišli a zavolali políciu. V tomto prípade je podozrenie, že podávač bankoviek bol upravený za účelom zadržania hotovosti neoprávnenou osobou.
 • V UniCredit Bank máte možnosť zmeniť si PIN priamo cez bankomat.
 • Pri zadávaní PIN vždy dbajte na to, aby ho neodpozorovala iná osoba, prípadne zariadenie. Odporúčame kryť klávesnicu rukou, peňaženkou a pod.
 • Pri platbách na POS termináloch sa snažte nespustiť svoju kartu z dohľadu a nepodpisujte neúplné predajné doklady.
 • Taktiež si skontrolujte, či vám bola vrátená karta s vaším menom.
 • Pri každom použití platobnej karty si vyžiadajte predajný doklad.
 • Chráňte kartu pred mechanickým poškodením a magnetickým poľom. Karta nemôže byť uložená v blízkosti spotrebičov, ktoré produkujú elektromagnetické žiarenie, ako sú televízor, rádioprijímač, videorekordér, počítač, mikrovlnná rúra a pod.
 • Pravidelne kontrolujte platby a výbery uskutočnené platobnou kartou na svojom výpise z účtu. Uskutočnené transakcie si môžete skontrolovať aj prostredníctvom SMS a e-mail noti?kácie alebo Online Bankingu. Pri zúčtovaní sumy, ktorá je podľa vášho názoru nesprávna, kontaktujte banku, ktorá vám platobnú kartu vydala.

PLATBY CEZ INTERNET

Pri objednávaní tovarov alebo služieb prostredníctvom internetu sa riaďte nasledovnými zásadami:

 • Ak platíte kartou, vždy si skontrolujte, či sú údaje o vašej platobnej karte prenášané bezpečne (SSL alebo SET protokol). Bezpečnostné prvky sú: označenie internetovej adresy ako „https" a zámok na pravom spodnom okraji web browsera.
 • Znakom dôveryhodného obchodníka je označenie web stránky nasledovnými logami:
  Verified by VISAVerified by VISA
 • Na web stránky s uvedenými logami nemá k údajom o platobnej karte* prístup ani obchodník a nemôže dôjsť k ich zneužitiu.
 • Nedôverujte obchodníkovi na internete, ak od vás požaduje zadanie PIN čísla, prípadne iné dôverné informácie o vašom účte. O takomto obchodníkovi informujte banku, ktorá vám kartu vydala.
 • Pred potvrdením platby kartou si vždy dôkladne prečítajte obchodné podmienky. Zaznamenajte si e-mailovú adresu pre prípad stornovania objednávky. Vytlačte si kópiu objednávky pre potrebu reklamácie tovaru. Vždy si dajte obchodníkom potvrdiť prijatie vašej objednávky.

* Číslo PK, platnosť karty, CVC2/CVV2 - 3-ciferné číslo na zadnej strane karty vedľa podpisového prúžku, ktoré sa zadáva pri overovaní on-line transakcie

ČO ROBIŤ V PRÍPADE STRATY ALEBO KRÁDEŽE KARTY

V prípade straty alebo krádeže platobnej karty je nevyhnutné okamžite kartu zablokovať. Môžete tak urobiť telefonicky (24 hodín denne) v Autorizačnom centre First Data Slovakia, a. s., na telefónnom čísle 02/68 28 57 77, resp. faxom na čísle 02/62 41 28 55, alebo telefonicky v call centre UniCredit Bank UniTel 0800 14 00 14  (24 hodín denne, 7 dní v týždni), zo zahraničia +421 44 547 68 70. Po zablokovaní karty priamo vo First Data Slovakia, a. s., oznámte túto skutočnosť aj v pobočke banky, ktorá vedie váš účet. 

V prípade straty alebo krádeže platobnej karty od spoločnosti Diners Club, odporúčame kontaktnovať nonstop zákaznickú linku na tel. čísle + 421 25778 9444, resp. faxom +421 2 5778 9449 alebo emailom na: customer.service@dinersclub.sk

Pri hlásení straty alebo krádeže karty sú požadované hlavne tieto údaje:

 • Číslo karty (ak ho klient vie)
 • Číslo účtu
 • Dátum narodenia
 • Meno a priezvisko
 • Adresa bydliska
 • Meno a priezvisko volajúceho ak volá iná osoba a vzťah k držiteľovi karty

STRÁŽIME BEZPEČNOSŤ VAŠEJ PLATOBNEJ KARTY

UniCredit Bank monitoruje všetky transakcie zrealizované vašou platobnou kartou. Zvyšuje sa tým šanca na odhalenie zneužitia vašej platobnej karty. Môže sa stať, že v záujme predísť zneužitiu vašej karty vám zavolá bankový pracovník, aby si overil konkrétnu kartovú transakciu.

Pri výberoch z bankomatu v zahraničí opakovaných v krátkej dobe za sebou budú takéto transakcie vyhodnotené ako podozrivé, v dôsledku čoho môže byť vaša karta dočasne zablokovaná.

Reklamácie a sťažnosti

Teší nás, že ste si na správu Vašich osobných alebo firemných financií vybrali práve UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zaujímajú nás Vaše názory a pripomienky, ktoré nám pomáhajú trvalo zlepšovať služby, ktoré Vám ponúkame.

Vaše názory, sťažnosti a reklamácie radi prijmeme:

 • osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste, najlepšie však na pobočke, ktorá vedie Váš účet. Reklamáciu prijme ktorýkoľvek pracovník banky, najlepšie Váš osobný bankár. Pracovník pobočky Vám poskytne všetky potrebné informácie na vybavenie reklamácie alebo sťažnosti. Bude Vás informovať, akým spôsobom bude banka postupovať pri vybavení reklamácie alebo sťažnosti, v akej lehote Vám banka odpovie, akým spôsobom sa môžete informovať o postupe vybavenia reklamácie alebo sťažnosti a aké máte ďalšie možnosti.
 • korešpondenčne na adrese:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Útvar Riadenia kvality služieb
Šancová 1/A
831 33 Bratislava

 • e-mailom - reklamácie a sťažnosti smerujte na adresu reklamacie@unicreditgroup.sk - v týchto prípadoch však nemožno overiť pravosť podpisu (prípadne rozsah dispozičných práv), preto je obsah informácií, ktoré je banka v takom prípade oprávnená poskytnúť, stanovený všeobecne záväznými právnymi normami
 • prostredníctvom internetových stránok www.unicreditbank.sk, Formulár pre podanie reklamácie a sťažnosti
 • telefonicky na infolinke 0800 14 00 14

Reklamáciu alebo sťažnosť bude možné rýchlejšie vyriešiť, ak ju doložíte príslušnými informáciami potrebnými na jej vybavenie:

 • Vaše identifikačné údaje
 • predmet podania reklamácie (stručný opis obsahu reklamácie alebo sťažnosti obsahujúci tiež údaje, ktoré sú na riešenie daného podania podstatné)
 • doklady alebo prílohy (napr. kópia výpisu z bank. účtu a pod.)
 • dátum odovzdania reklamácie
 • Vaša kontaktná adresa na zaslanie odpovede, prípadne e-mailová adresa alebo telefónne číslo

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. garantuje maximálnu dĺžku 30 dní na vybavenie reklamácií alebo sťažností. V odôvodnených prípadoch môže byť lehota na vybavenie reklamácie alebo sťažnosti predĺžená (napr. pri prešetrovaní cezhraničných transakcií realizovaných platobnou kartou).

O výsledku reklamačného konania banka informuje klienta písomne alebo e-mailom s odôvodnením rozhodnutia.

Ďalšie dokumenty

Presun účtov

Presun účtov (SWITCHING)

Ak ste sa rozhodli zmeniť svoju banku, pomôžeme Vám s presunom Vašich trvalých príkazov, súhlasov s inkasom a zostatku účtu z Vašej pôvodnej banky k nám.  V prípade Vášho záujmu budeme o zmene Vášho účtu informovať všetkých poskytovateľov služieb, ktorým platíte za služby inkasom (inkasanti), alebo platiteľov opakovaných platieb na Váš účet.

Nevyhnutným krokom pre začatie procesu presunu účtu je predloženie Žiadosti o presun účtu v ktorejkoľvek našej pobočke, pričom platí podmienka, že v našej banke už máte otvorený bežný účet alebo balík služieb. S vyplnením žiadosti Vám zamestnanci pobočiek radi pomôžu. Pre získanie správnych údajov na informovanie inkasantov odporúčame mať pri sebe pri podávaní žiadosti mandátne zmluvy podpísané s inkasantmi alebo aspoň výpis z účtu z pôvodnej banky.

Informácie o presune účtu nájdete TU  a aj na stránkach Slovenskej bankovej asociácie.

Poistenie vkladov

Vklady klientov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,  Bratislava sú chránené (poistené) v súlade s príslušnými ustanovenia českého zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v znení neskorších predpisov. Subjektom, ktorý zabezpečuje poistenie pohľadávok z vkladov v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky a vykonáva výplatu náhrad v prípade insolvencie alebo úpadku banky, je Garanční systém finančního trhu (www.garancnisystem.cz)

Tu nájdete prehľad s podrobnými informáciami o systéme poistenia pohľadávok z vkladov pre klientov.

            

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act

FATCA alebo Foreign Account Tax Compliance Act je americká legislatíva s cieľom zabrániť daňovým únikom občanov Spojených štátov amerických. Slovenská republika sa medzinárodnou bilaterálnou zmluvou a zákonom č. 359/2015 Z. z. zaväzuje v tomto ohľade spolupracovať so Spojenými štátmi americkými. Slovenské finančné inštitúcie vrátane UniCredit Bank majú za úlohu identifikovať medzi svojimi klientmi americké fyzické a právnické osoby a reportovať ich daňovému úradu.

FAQ (PDF, 89 Kb)

CRS - Common Reporting Standard

CRS, t. j. Common Reporting Standard, je globálna iniciatíva vytvorená OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) a je čiastočne založená na americkej legislatíve FATCA, t. j. Foreign Account Tax Compliance Act. Približne 100 jurisdikcií sa už prihlásilo k automatickej výmene informácií o finančných účtoch v rámci režimu CRS s cieľom zabrániť daňovým únikom. Slovenská republika sa mnohostrannou dohodou a zákonom č. 359/2015 Z. z. zaviazala v tomto ohľade spolupracovať s ostatnými zúčastnenými štátmi. Slovenské finančné inštitúcie vrátane UniCredit Bank majú za úlohu získať čestné vyhlásenie klienta o jeho daňovej rezidencii a spolu s vybranými údajmi ho oznamovať slovenskému daňovému úradu s cieľom automatickej výmeny informácií.

Dokumenty na stiahnutie:

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo