Informácia o nákladoch a poplatkoch týkajúcich sa finančných nástrojov a investičných služieb

3. januára 2018 vstúpila do účinnosti nová európska smernica MiFID II spolu s ďalšou nadväzujúcou reguláciou. Táto regulácia so sebou priniesla nové pravidlá a požiadavky na poskytovanie investičných služieb. V záujme lepšieho informovania klientov – investorov bol tak koncoročný výpis z majetkového účtu rozšírený o sekciu Informácie o nákladoch a poplatkoch týkajúcich sa finančných nástrojov a investičných služieb. V tejto časti výpisu vám UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), poskytuje komplexný prehľad o poplatkoch a nákladoch spojených s vašimi investíciami a cennými papiermi za celý predchádzajúci kalendárny rok.

V prípade, ak vám niektoré údaje nie sú zrejmé, nahliadnite, prosím, do vysvetliviek nižšie, ktoré vám poskytnú bližší opis jednotlivých položiek výpisu. Vašu konkrétnu situáciu môžete, samozrejme, prediskutovať so svojím bankárom, prípadne sa neváhajte obrátiť na našu kontaktnú linku 0800 14 00 14/*1111.

Na záver vás chceme uistiť, že predmetné informácie nepredstavujú akúkoľvek zmenu výšky poplatkov podľa súčasne platného Cenníka, ale len spätnú deklaráciu uhradených a aplikovaných poplatkov za celý predchádzajúci kalendárny rok, ktoré nám umožňujú aj naďalej zlepšovať a skvalitňovať naše služby.

Poplatok

Každý riadok tabuľky výpisu predstavuje jeden typ poplatku, ktorý bol v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka aplikovaný. Na konci tabuľky je potom uvedený celkový súčet zaplatených poplatkov a nákladov vrátane pomeru tejto sumy voči celkovej hodnote cenných papierov evidovaných na majetkovom účte.

 • Provízia za obchod – odmena Banky za sprostredkovanie nákupu/predaja cenného papiera, ktorá zároveň pokrýva prípadné náklady tretích strán (napr. burzy) na vykonanie takéhoto obchodu.
 • Poplatok za vyrovnanie – náklady tretích strán (napr. zahraničných sprostredkovateľov/maklérov) spojené s vykonaním pokynu klienta prenesené na jeho ťarchu.
 • Provízia za vyrovnanie – odmena Banky za vykonanie zmeny v evidencii cenných papierov najmä z dôvodu prevodu na iného majiteľa alebo prechodu cenných papierov napr. v dôsledku dedičstva.
 • Poplatky Banky za vedenie účtu CP – odmena Banky za vedenie účtu cenných papierov, ktorá zároveň pokrýva prípadné náklady tretích strán (napr. zahraničných depozitárov), u ktorých sú cenné papiere evidované.
 • Manažérske poplatky fondov – podiel Banky – časť manažérskeho (správcovského) poplatku (odmena správcu za obhospodarovanie majetku fondu a zvyčajne za aktívnu správu, výber investícií a snahu o lepšiu výkonnosť ako trh) vyplácaný správcovskou spoločnosťou Banke ako distribútorovi týchto podielových fondov. Banka využíva tieto prostriedky na zlepšovanie služieb, napr. prehľad investícií v Online Bankingu a iné.
 • Manažérske poplatky fondov a ďalšie najmä transakčné poplatky a náklady nástroja – časť manažérskeho (správcovského) poplatku, ktorá je príjmom správcu ako odmena správcu za obhospodarovanie majetku fondu a zvyčajne za aktívnu správu, výber investícií a snahu o lepšiu výkonnosť ako trh. Poplatok zahŕňa aj ostatné transakčné náklady spojené s obchodovaním cenných papierov zahrnutých vo  fonde.
 • Jednorazové výstupné poplatky fondu – poplatok fondu za predčasný odpredaj podielových jednotiek pred dátumom plánovanej maturity.
 • Distribučné poplatky – emisné ážiá – odmena Banky za sprostredkovanie úpisu cenného papiera – dlhopisu alebo investičného certifikátu, na primárnom trhu.
 • Jednorazové vstupné poplatky za štruktúrovanie – odmena emitenta cenného papiera, spravidla investičného certifikátu, za jeho štruktúrovanie pri jeho tvorbe.
 • Poplatky za štruktúrovanie – odmena Banky za štruktúrovanie cenného papiera – dlhopisu, pri jeho tvorbe a za sprostredkovanie jeho úpisu na primárnom trhu.
 • Poplatok trhu – poplatok tretej strany, najmä zahraničnej burzy, spojený s vykonaním transakcie na predmetnom trhu.
 • Poplatok za korporatívnu akciu – poplatok tretej strany, najmä zahraničného depozitára, spojený s vykonaním korporatívnej akcie, napr. výplata dividendy, uplatnenie práv na úpis a pod.
 • Daň z finančných transakcií – špeciálna daň vybraných krajín Európskej únie (napr. Talianska) aplikovaná na určité typy finančných transakcií s cennými papiermi (napr. nákup akcií).
Priamo stiahnuté klientovi (Áno/Nie)
 • Áno = poplatok bol priamo stiahnutý z peňažného účtu klienta.
 • Nie = poplatok nebol priamo stiahnutý z peňažného účtu klienta, ale bol priebežne započítavaný do hodnoty investície.
Prijaté Bankou/Prijaté treťou stranou
 • Prijaté Bankou = výška poplatku, ktorého príjemcom bola Banka.
 • Prijaté treťou stranou = výška poplatku, ktorého príjemcom bola tretia strana, napr. správca fondu alebo emitent cenného papiera.
Percento voči hodnote portfólia
 • Pomer výšky poplatku voči celkovej hodnote investícií evidovaných na majetkovom účte k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Regulatórne zaradenie
 • Služba = daný typ poplatku súvisel s poskytnutím investičnej služby (napr. ako sú evidencia cenných papierov na majetkovom účte, sprostredkovanie nákupu/predaja cenných papierov).
 • Produkt = daný typ poplatku súvisel s konkrétnym finančným nástrojom, produktom (napr. manažérsky poplatok podielového fondu).

 

 

V prípade, ak vám naďalej niektoré informácie nie sú jasné, kontaktujte prosím svojho bankára, prípadne sa s dôverou obráťte na našu kontaktnú linku 0800 14 00 14/ *1111.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo