Životné poistenie

Amundi Life investičné životné poistenie

Myslite na svoju budúcnosť, nech už bude akákoľvek. Investujte múdro vďaka unikátnej kombinácii investície a poistenia. Očakávaná suma investície je chránená pred nepriaznivými situáciami v živote človeka, akými sú smrť alebo invalidita.

 

 • V prípade smrti klienta poisťovňa vyplatí oprávneným osobám minimálne očakávanú sumu investície za celú dobu poistenia.
 • V prípade invalidity poisťovňa pravidelne investuje namiesto klienta.

 

Počas trvania poistenia môžete kedykoľvek vložiť mimoriadne platby poistného alebo vybrať časť investovaných prostriedkov. Investovať môžete konzervatívne alebo dynamicky, podľa úrovne rizika, ktoré ste ochotní podstúpiť. Úroveň poistného krytia si môžete sami vybrať z dvoch prednastavených balíkov: Základný balík a Úrazový balík.

Investované prostriedky sú alokované do fondov spoločnosti Amundi, jedného z najväčších svetových správcov aktív.

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v eurách. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Aktuálne ceny podielových jednotiek a vývoj fondov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa allianzsp.sk. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko. Tento dokument nie je osobným investičným poradenstvom ani investičným odporúčaním, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia korešpondovať s určeným cieľovým trhom investora a nemusia byť pre neho vhodné či primerané. Upozornenie: Banka bez vyplneného profilu investora nie je schopná identifikovať potreby klienta a ciele, a nemôže mu ponúkať žiadne konkrétne finančné nástroje. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, v Dokumente s kľúčovými informáciami na www.allianzsp.sk a v dokumentoch k jednotlivým fondom.

Informácie uvedené na týchto webových stánkach slúži len na reklamné a propagačné účely a nepredstavujú návrh na uzatvorenie zmluvy.

Amundi Strategy Portfolio – Investičné životné poistenie

Poistite sa a zároveň investujte jednorazovo do vybraných stratégií fondov. Vaše finančné prostriedky v prípade úmrtia budú chránené pred výkyvmi na finančných trhoch. Do veku 75 rokov poisťovňa garantuje vyplatenie minimálne sumy, ktorú v rámci poistného produktu investujete.

Ponúkame vám unikátne podkladové aktíva fondov spoločnosti AMUNDI s definovanou investičnou stratégiou, aktívnou a dynamickou správou rýchlo reagujúcou na meniaci sa trh a ekonomické signály.

Parametre programu Amundi Strategy Portfolio
 • Ochrana finančných prostriedkov v prípade úmrtia poisteného pred výkyvmi na finančných trhoch až do veku 75 rokov klienta – poisťovňa garantuje vyplatenie minimálne investovanej sumy.
 • Poistné plnenie v prípade úmrtia nie je predmetom dedičstva – rýchly prístup k finančným prostriedkom pre oprávnenú osobu.
 • Bez skúmania zdravotného stavu.
 • Nižšie poplatky za nákup podielových jednotiek pri vyššom poistnom.
 • Unikátne podkladové aktíva fondov spoločnosti AMUNDI s definovanou investičnou stratégiou, aktívnou a dynamickou správou rýchlo reagujúcou na meniaci sa trh a ekonomické signály.
 • Pre klientov s rôznym rizikovým profilom (konzervatívny, vyvážený, rastový).
 • Prevod medzi stratégiami na žiadosť klienta.
 • Možnosť platby mimoriadneho poistného.
 • Možnosť výberu časti finančných prostriedkov aj v priebehu poistenia.
Podmienky poistenia

Amundi Strategy

 

Dokumenty na stiahnutie

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v eurách. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Aktuálne ceny podielových jednotiek a vývoj fondov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa allianzsp.sk. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledujúce riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vyrovnania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko. Tento dokument nie je osobným investičným poradenstvom ani investičným odporúčaním, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia korešpondovať s určeným cieľovým trhom investora a nemusia byť preňho vhodné či primerané. Upozornenie: Banka bez vyplneného profilu investora nie je schopná identifikovať potreby klienta a ciele a nemôže mu ponúkať žiadne konkrétne finančné nástroje. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, v Dokumente s kľúčovými informáciami na www.allianzsp.sk a v dokumentoch o jednotlivých fondoch.

Informácie uvedené na týchto webových stránkach slúžia len na reklamné a propagačné účely a nepredstavujú návrh na uzatvorenie zmluvy.

Rizikové životné poistenie Šťastný život

V troch balíkoch programu Šťastný život – COMFORT, EXTRA alebo MAX vám v spolupráci s Allianz – Slovenskou poisťovňou prinášame poistenie pre dospelých a deti podľa vašich predstáv.

Zabezpečte seba a svojich blízkych pre prípad:

 • úmrtia
 • úrazu
 • choroby
 • invalidity
 • pracovnej neschopnosti
 • hospitalizácie
 • nezamestnanosti

Široké spektrum krytia rizík, ako aj možnosť poistenia viacerých osôb na jednej poistnej zmluve môžete mať už od 15 EUR mesačne.

Viac informácií (PDF)

Kapitálové a úrazové poistenie SENIOR

Poistenie SENIOR je určené klientom vo veku 55 – 70  rokov, ktorí:

 • chcú mať finančnú podporu v prípade úrazu alebo dožitia (až do 95 rokov),
 • si chcú zabezpečiť finančnú podporu pozostalým v prípade ich smrti so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb,
 • sú osamotení a v prípade hospitalizácie v nemocnici, PN alebo úrazu potrebujú pomoc asistenčnej služby.
Parametre produktu

Poistené riziká:

 • riziko smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia
 • denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
 • poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením od 10 %
 • telesné poškodenie následkom úrazu (zlomeniny, popáleniny...)
 • služba asistent


Možnosť výberu 3 variantov:

 • poistná suma 4 000 EUR  
 • poistná suma 3 000 EUR
 • poistná suma 2 000 EUR

 

2 doby platenia podľa výberu:

 •   5 rokov       
 • 10 rokov
Dokumenty na stiahnutie
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo