ESG

Environmental Social Governance

Vážení klienti,

oboznámte sa, prosím, s informáciami, ktoré UniCredit Bank zverejňuje  v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088  z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore  finančných služieb (ďalej len “Nariadenie”).

Nariadenie má posilniť informovanosť koncových klientov a smeruje k udržateľnému, sociálne zodpovednému investovaniu a investovaniu presadzujúcemu dobré riadenie spoločnosti.

Transparentnosť voči investorom je kľúčový prvok Nariadenia. Ide o zjednotenie podmienok informovania koncových investorov v jednotlivých členských štátoch. Európska únia chce najmä poskytnúť spoločnostiam rámec, v ktorom budú schopné ponúkať širokú škálu produktov a zároveň dodržiavať pravidlá udržateľného financovania.

 

 

Súvisiace dohody implementujúce ESG postupy

Valné zhromaždenie OSN 25. septembra 2015 prijalo nový globálny rámec udržateľného rozvoja: Agenda 2030, ktorej základom sú Ciele udržateľného rozvoja.

Prechod na nízkouhlíkové, udržateľnejšie obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja je kľúčom k zabezpečeniu dlhodobej konkurencieschopnosti hospodárstva Únie.

Parížska dohoda prijatá na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá nadobudla platnosť 4. novembra 2016, sa zameriava na posilnenie reakcie na zmenu klímy, okrem iného aj zosúladením finančných tokov s prechodom na nízke emisie skleníkových plynov a rozvojom odolným proti zmene klímy.

EÚ sa zaviazala dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Dosiahnutie tohto cieľa bude zahŕňať transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, ktorá musí byť nákladovo efektívna a spravodlivá, ako aj sociálne vyvážená. Komisia v tejto súvislosti predložila v roku 2019 oznámenie o Európskej zelenej dohode (EU Green Deal), ktorá má byť novou stratégiou rastu EÚ s cieľom transformovať úniu na klimaticky neutrálnu, spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, zdrojovo efektívnym a konkurencieschopným hospodárstvom. Tento účel sa má dosiahnuť najmä prijatím predpisovej základne vo viacerých úzko prepojených oblastiach hospodárstva. Okrem iného je potrebné presmerovať finančné toky do udržateľných investícií.

 

 

V súlade s Nariadením UniCredit Bank týmto zverejňuje informácie o začlenení ESG postupov do svojho investičného a poistného poradenstva.

 

 

Politika začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť – platnosť od 5. 11. 2021

  • Dôvod aktualizácie: doplnenie odkazu na pravidlá UniCredit skupiny v oblasti odmeňovania

 

Vyhlásenie o nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť – platnosť od 10.3.2021

 

 

Archív
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo