Bankové záruky

Bankové záruky

Banková záruka vzniká písomným vyhlásením vystaviteľa v záručnej listine, že uspokojí veriteľa podľa záručnej listiny do výšky určitej peňažnej čiastky, ak nesplní dlžník veriteľovi určitý dlh alebo ak sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine. Záručná listina vyžaduje písomnú formu.

Na čo slúži banková záruka?
Typy bankových záruk
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo