Bankové záruky

Bankové záruky

Banková záruka vzniká písomným vyhlásením vystaviteľa v záručnej listine, že uspokojí veriteľa podľa záručnej listiny do výšky určitej peňažnej čiastky, ak nesplní dlžník veriteľovi určitý dlh alebo ak sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine. Záručná listina vyžaduje písomnú formu.

Na čo slúži banková záruka?
  • Vďaka nej je možné zabezpečiť prakticky akýkoľvek druh obchodu, platby a dodávky tovaru alebo služieb v tuzemsku a zahraničí.
  • Eliminuje riziká dodávateľa i odberateľa (napríklad v prípade, kedy obchodný partner nechce vrátiť zálohu, nedodrží zmluvné záväzky alebo termín dodávky, odstúpi od zmluvy atď.).
  • Umožní vám vyjednať výhodnejšie podmienky kontraktu, pretože obchodnému partnerovi poskytnete kvalitné zabezpečenie svojich záväzkov (keďže bankové záruky sú zabezpečovacie nástroje abstraktnej povahy, príjemca bankovej záruky má v prípade splnenia podmienok uvedených v záručnej listine možnosť bezodkladne dostať plnenie od vystavujúcej banky).
  • Ušetrí vám náklady a zlepší cash-flow vašej spoločnosti.
Typy bankových záruk
  • Záruka za ponuku (Bid Bond, Tender Guarantee): Kryje záväzok uchádzača, že dodrží podmienky svojej ponuky, ktorú predkladá do výberového konania. 
  • Záruka za splnenie kontraktu (Performance Bond): Kryje záväzok dodávateľa riadne splniť podmienky obchodného kontraktu.
  • Akontačná záruka (Advance Payment Guarantee): Kryje vrátenie zálohy zaplatenej dodávateľovi odberateľom v prípade, že dodávateľ nesplní svoje záväzky súvisiace s dodávkou.
  • Záruka za zádržné (Retention Money Guarantee): Odberateľovi garantuje vrátenie zádržného v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné záväzky z kontraktu v záručnej dobe.
  • Platobná záruka (Payment Guarantee): Dodávateľovi zabezpečuje splnenie platobných záväzkov odberateľa vyplývajúcich z obchodného kontraktu.
  • Ďalšie typy záruk: záruka na záručnú dobu, záruka za nájomné, záruka za elektronické mýto, atď.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo