Platobný styk

SEPA úhrady

SEPA úhrada je bezhotovostná platba, kde príkaz banke predkladá platiteľ a:

  • mena platby: EUR
  • banka platiteľa aj banka príjemcu: EHP
  • číslo účtu platiteľa a príjemcu: IBAN
  • kód banky platiteľa a príjemcu: BIC (nepovinné v rámci SR)
  • poplatková inštrukcia: SHA
  • formát príkazu: ISO 20022 XML

Viac informácii

Základné informácie o SEPA

Zahraničné platby

Cezhraničný prevod je jednoduchým a rozšíreným spôsobom prevodu peňažných prostriedkov medzi príkazcom a príjemcom, ktorí sa nachádzajú v rôznych krajinách. Používa sa aj v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene v rámci Slovenskej republiky. Cezhraničné prevody nad 33 tis. EUR, pri ktorých je nutná konverzia, banka prepočíta individuálnym kurzom.

Viac informácii

Šeky

Šek je platobný príkaz, ktorým vystaviteľ šeku prikazuje šekovníkovi (peňažný ústav, v ktorom má vystaviteľ vedený účet) vyplatiť osobe uvedenej na šeku alebo doručiteľovi šekovú sumu.

Viac informácii

Hotovostné platby

Hotovostné platby môže klient realizovať na základe hotovostných prevodných príkazov v domácej aj cudzej mene.

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo