Ochrana súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia, politika ochrany súkromia internetovej stránky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
(ďalej len „Vyhlásenie“)

 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje informácie o spôsobe spracúvania a postupoch ochrany údajov a informácií zhromaždených spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava (ďalej len „Banka“) prostredníctvom internetovej stránky www.unicreditbank.sk (ďalej len „Webová stránka Banky“) o používateľovi webovej stránky Banky (ďalej len „Údaje“). Podmienky tohto Vyhlásenia sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstúpia na a/alebo používajú Webovú stránku Banky (ďalej len „Používateľ“).

Vyhlásenie sa nevzťahuje na informácie, dokumenty a iné údaje zverejnené na Webovej stránke Banky, poskytnuté prostredníctvom Webovej stránky alebo na úkony vykonané prostredníctvom Webovej stránky Banky, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany na základe dohody uzavretej medzi Bankou a Používateľom pri vykonávaní obchodov podľa osobitných predpisov, najmä podľa právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich činnosť Banky.

Webová stránka Banky môže pre účely zvýšenia informovanosti Používateľov obsahovať tiež odkazy na internetové stránky tretích strán. Kliknutím na jeden z týchto odkazov opustí Používateľ Webovú stránku Banky. Banka nekontroluje internetové stránky tretích strán ani ich postupy ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od postupov Banky. Toto Vyhlásenie Banky sa nevzťahuje na údaje a informácie, ktoré Používateľ poskytne tretej strane, alebo ktoré tretie strany o Používateľovi prostredníctvom ich internetových stránok získavajú alebo zhromažďujú.

Prevádzkovateľ Webovej stránky Banky

Banka prevádzkuje Webovú stránku prostredníctvom spoločnosti Aston ITM spol. s r.o. so sídlom na nám. SNP 3, 811 06 Bratislava.

Spracúvanie Údajov získaných a zhromažďovaných prostredníctvom Webovej stránky Banky sa uskutočňuje v mieste sídla Banky. Údaje sú spracovávané výlučne oprávnenými osobami Banky, pričom oprávnenie vyplýva z pracovnoprávnych predpisov, z poverenia alebo zo zmluvy medzi Bankou a sprostredkovateľom.

Údaje zhromažďované prostredníctvom Webovej stránky Banky

Používateľ môže Webovú stránku Banky vo väčšine prípadov prehliadať bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) (ďalej tiež aj len „Osobné údaje“ alebo „Údaje“).

Napriek tomu prístup do niektorých častí alebo sekcií Webovej stránky Banky a/alebo ich používanie Používateľom na účely využitia niektorých služieb poskytovaných Bankou, ktoré je možné využívať prostredníctvom Webovej stránky Banky, môže byť zo strany Banky podmienené poskytnutím určitých Osobných údajov alebo iných Údajov o Používateľovi Webovej stránky Banky, pričom nie je vylúčené, že bez poskytnutia uvedených Osobných údajov a/alebo Údajov Banke, poskytnutie Používateľom požadovanej služby zo strany Banky nebude možné.

Dobrovoľným poskytnutím akýchkoľvek Osobných údajov alebo iných Údajov zo strany Používateľa Banke prostredníctvom Webovej stránky Banky, Používateľ zároveň udeľuje Banke súhlas s ich použitím, a to v rozsahu a na účely, na ktoré Používateľ uvedené Osobné údaje alebo iné Údaje Banke prostredníctvom Webovej stránky Banky poskytol, a to najmä, no nielen, na účely výkonu podnikateľskej činnosti Banky a/alebo administrácie a kontroly používania Webovej stránky Banky, a to na dobu nevyhnutnú na realizáciu uvedeného účelu a doby archivácie v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky alebo interných predpisov Banky.

Okrem Údajov, ktoré Používateľ Banke dobrovoľne prostredníctvom Webovej stránky Banky poskytne, môže Banka zhromažďovať Údaje aj počas Používateľovej návštevy Webovej stránky Banky, a to prostredníctvom nástrojov, ktoré slúžia na automatizované zhromažďovanie Údajov, a to vrátane súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom webových stránok.

Používanie navigačných dát

Počas pripojenia Používateľa na Webovú stránku Banky zhromažďuje Banka Údaje o pripojení a počítači Používateľa Webovej stránky Banky, a to najmä, no nielen, IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, typ počítača, operačný systém, názov domén počítačov Používateľa, adresy požadovaných zdrojov, čas žiadosti, metóda použitá na odoslanie žiadosti Používateľa na webový server Banky, veľkosť súboru získaného Používateľom ako odpoveď Banky, číselný kód špecifikujúci stav odpovede poskytnutej webovým serverom Banky ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom Používateľa. Tieto Údaje nie sú informácie, na základe ktorých by bolo možné Používateľa Webovej stránky Banky identifikovať v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a sú používané výlučne na štatistické účely Banky v súvislosti s používaním a kontrolou Webovej stránky Banky a na účely kontroly správneho fungovania Webovej stránky Banky.

Používanie súborov Cookie

Cookie je malý textový súbor, ktorý je buď dočasne uložený v pamäti počítača Používateľa (tzv. krátkodobé súbory cookie) alebo je umiestený na pevnom disku počítača (tzv. trvalé súbory cookie) serverom webových stránok. Tieto súbory sú jedinečne priradené k počítaču Používateľa a môžu ich čítať len internetové servery v doméne, ktorá súbory cookie pridelila. Banka používa krátkodobé súbory cookie, ktoré sú obvykle zanikajú ihneď po tom, ako Používateľ prehliadač Webovej stránky Banky prestane používať. Použitie súborov cookie zo strany Banky je prísne obmedzené na prenos dát spočívajúcich v náhodných číslach generovaných serverom Webovej stránky Banky, ktorých použitie je vyžadované pre bezpečné a účinné prehliadanie Webovej stránky Banky. Používanie súborov cookie na Webovej stránke Banky nie je žiadnym spôsobom prepojené na také informácie o Používateľovi, na základe ktorých by bolo možné Používateľa počas jeho prítomnosti na Webovej stránke Banky identifikovať v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Podmienky spracúvania Údajov zhromaždených prostredníctvom Webovej stránky Banky a bezpečnostné opatrenia

V prípade, že Používateľ poskytol Banke prostredníctvom Webovej stránky Banky Osobné údaje, tieto sú spracúvané automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami v informačnom systéme Banky, a to v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Banka chráni Údaje zhromaždené prostredníctvom Webovej stránky Banky pred nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pre akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prijala primerané technické, bezpečnostné a personálne opatrenia.

V sekciách Webovej stránky Banky určenej pre konkrétne služby poskytované zo strany Banky, keď od Používateľa Webovej stránky Banky môžu byť vyžadované Osobné údaje alebo iné Údaje, používa Banka na ochranu Údajov bezpečnostnú technológiu Secure Sockets Layer (SSL), ktorá slúži na ochranu Údajov poskytnutých Používateľom. SSL technológia šifruje a kóduje Údaje zhromaždené prostredníctvom Webovej stránky Banky počas ich prenosu z počítača Používateľa a centrálnymi systémami Banky. Použitie SSL vyžaduje kompatibilný prehliadač schopný dovoliť „výmenu“ bezpečnostných kľúčov minimálnej dĺžky 128 bitov, umožňujúcich bezpečné pripojenie s centrálnymi systémami Banky. Protokol SSL a jeho následník Transport Layer Security (TLS) umožňuje aplikáciám komunikovať cez sieť tak, aby bolo možné zamedziť odpočúvaniu, manipulácií a falšovaniu správ. SSL(TLS) poskytuje koncobodovú autentifikáciu a súkromie v komunikácií cez internet používaním kryptografických nástrojov. Autorizovaný je len server (to znamená že jeho identita je zaručená) zatiaľ čo klient ostáva neautorizovaný.

Používateľ Webovej stránky Banky môže zasielať svoje otázky ohľadne ochrany súkromia a politiky ochrany súkromia internetovej stránky UniCredit Bank na adresu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Slovenská republika

Spinning wheel animation

Loading