Orgány banky

Predstavenstvo

Jakub Dusílek

predseda predstavenstva

Paolo Iannone

podpredseda predstavenstva

Slavomír Beňa

člen predstavenstva

Tomáš Drábek

člen predstavenstva

Aleš Barabas

člen predstavenstva

Ljubiša Tešić

člen predstavenstva

Miroslav Štrokendl

člen predstavenstva

Dozorná rada UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Mirko Bianchi Predseda
Heinz Meidlinger Podpredseda
Suzanne Malibas Člen
Ing. Jana Szászová Člen
Mgr. Miloš Bádal Člen
Eva Mikulková Člen
Csilla Ihász Člen
Benedetta Navarra Člen
Enrico Minniti Člen

 

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie akcionárov je najvyšším orgánom banky. Rozhoduje o všetkých záležitostiach banky, ktoré príslušný zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do jeho pôsobnosti.

Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 • rozhodovanie o zmene stanov, ak nejde o zmenu v dôsledku zvýšenia základného imania predstavenstvom podľa § 511 a nasl. ZOK alebo o zmenu, ktorá nastala na základe iných právnych skutočností,
 • rozhodovanie o zvýšení základného imania alebo o poverení predstavenstva podľa § 511 a nasl. ZOK alebo o možnosti započítania peňažnej pohľadávky voči banke proti pohľadávke na splatenie emisného kurzu,
 • rozhodnutie o znížení základného imania a o vydaní dlhopisov podľa § 286 a nasl. ZOK,
 • voľba a odvolanie členov dozornej rady, členov výboru pre audit a iných orgánov určených stanovami,
 • schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a v zákonom stanovených prípadoch aj priebežnej účtovnej závierky,
 • rozhodnutie o rozdelení zisku alebo iných vlastných zdrojov alebo o úhrade straty a stanovení podielov na zisku členom predstavenstva a dozornej rady,
 • rozhodovanie o odmeňovaní členov dozornej rady a výboru pre audit,
 • rozhodnutie o podaní žiadosti o prijatí účastníckych cenných papierov banky na obchodovanie na európskom regulovanom trhu alebo o vyradení týchto cenných papierov z obchodovania na európskom regulovanom trhu,
 • rozhodnutie o zrušení banky s likvidáciou, menovaní a odvolaní likvidátora vrátane určenia výšky jeho odmeny, schválení návrhu rozdelenia likvidačného zostatku,
 • schválenie prevodu alebo založenia závodu alebo takej jeho časti, ktorá by znamenala podstatnú zmenu predmetu podnikania alebo činnosti banky,
 • schválenie zmluvy o tichej spoločnosti, jej zmien a jej zrušenia,
 • určovať na základe odporúčaní výboru pre audit audítorov banky,
 • rozhodnutia o zriaďovaní nepovinných fondov banky a o postupoch ich tvorby a čerpania,
 • rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré ZOK, iné právne predpisy alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia

Viac informácií

Predseda výboru pre audit:                   

 Stefano Cotini, dát. nar. 31. 3. 1951,

 bytom Rovereto, Viale Zugna 6 – 38068, Taliansko

 Deň vzniku funkcie: 29. apríla 2014

 Deň vzniku členstva: 29. apríla 2014

 

Člen výboru pre audit:                          

Heinz Meidlinger, dát. nar. 6. septembra 1955,

bytom Viedeň, Kalmusweg 46/Haus 107, 1220, Rakúsko

Deň vzniku funkcie: 29. apríla 2014

 

Člen výboru pre audit:                          

Benedetta Navarra, dát. nar. 24. marca 1967

bytom Via del Gambero 23, 00187, Rím, Taliansko

Deň vzniku členstva: 24. septembra 2015

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo