Riadenie  

Výkonný riadiaci výbor (VRV) v skupine UniCredit je vytvorený na účely zabezpečenia efektívneho riadenia, koordinácie a kontroly obchodnej činnosti skupiny, ako aj na účely efektívneho zladenia holdingovej spoločnosti s rôznymi obchodnými činnosťami a oblasťami.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke skupiny UniCredit.

 Orgány spoločnosti 

V UniCredit sme zaviedli „tradičný“ systém riadenia a kontroly na úrovni skupiny. Tento model správy a riadenia umožňuje efektívne riadenie spoločnosti a súčasne zabezpečuje efektívnu kontrolu.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke skupiny UniCredit.

 

Orgány banky

Predstavenstvo

Jakub Dusílek

predseda predstavenstva

Marco Iannaccone

podpredseda predstavenstva

Slavomír Beňa

člen predstavenstva

Tomáš Drábek

člen predstavenstva

Massimo Francese

člen predstavenstva

Alen Dobrić

člen predstavenstva

Miroslav Štrokendl

člen predstavenstva

Hana Čitbajová 

členka predstavenstva

Stefano Gison 

člen predstavenstva

Dozorná rada UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Jiří Kunert Predseda
Niccolo’ Ubertalli Podpredseda
Ing. Jana Szászová Člen
Mgr. Miloš Bádal Člen
Eva Mikulková Člen
Goffredo Guizzardi Člen
Benedetta Navarra Člen
Wolfgang Schilk Člen
Andrea Vintani  Člen

 

Výbor pre odmeňovanie

Jiří Kunert Predseda
Andrea Vintani Člen
Mgr. Miloš Bádal Člen

 

Výbor pre menovanie

Jiří Kunert Predseda
Niccolo’ Ubertalli Člen
Andrea Vintani Člen

 

Výbor pre riziká

Wolfgang Schilk Predseda
Andrea Vintani Člen
Goffredo Guizzardi Člen

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie akcionárov je najvyšším orgánom banky. Rozhoduje o všetkých záležitostiach banky, ktoré príslušný zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do jeho pôsobnosti.

Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 • rozhodovanie o zmene stanov, ak nejde o zmenu v dôsledku zvýšenia základného imania predstavenstvom podľa § 511 a nasl. ZOK alebo o zmenu, ktorá nastala na základe iných právnych skutočností,
 • rozhodovanie o zvýšení základného imania alebo o poverení predstavenstva podľa § 511 a nasl. ZOK alebo o možnosti započítania peňažnej pohľadávky voči banke proti pohľadávke na splatenie emisného kurzu,
 • rozhodnutie o znížení základného imania a o vydaní dlhopisov podľa § 286 a nasl. ZOK,
 • voľba a odvolanie členov dozornej rady, členov výboru pre audit a iných orgánov určených stanovami,
 • schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a v zákonom stanovených prípadoch aj priebežnej účtovnej závierky,
 • rozhodnutie o rozdelení zisku alebo iných vlastných zdrojov alebo o úhrade straty a stanovení podielov na zisku členom predstavenstva a dozornej rady,
 • rozhodovanie o odmeňovaní členov dozornej rady a výboru pre audit,
 • rozhodnutie o podaní žiadosti o prijatí účastníckych cenných papierov banky na obchodovanie na európskom regulovanom trhu alebo o vyradení týchto cenných papierov z obchodovania na európskom regulovanom trhu,
 • rozhodnutie o zrušení banky s likvidáciou, menovaní a odvolaní likvidátora vrátane určenia výšky jeho odmeny, schválení návrhu rozdelenia likvidačného zostatku,
 • schválenie prevodu alebo založenia závodu alebo takej jeho časti, ktorá by znamenala podstatnú zmenu predmetu podnikania alebo činnosti banky,
 • schválenie zmluvy o tichej spoločnosti, jej zmien a jej zrušenia,
 • určovať na základe odporúčaní výboru pre audit audítorov banky,
 • rozhodnutia o zriaďovaní nepovinných fondov banky a o postupoch ich tvorby a čerpania,
 • rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré ZOK, iné právne predpisy alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia

Viac informácií

Predseda výboru pre audit:  

Marco Radice, dat. nar. 28. augusta. 1957,

bytom Via S. Simpliciano, 5 - 20121 Milano, Talianská republika

Deň vzniku členstva: 27. októbra 2017

 

Člen výboru pre audit:                        

Wolfgang Schilk, dat. nar. 16. března 1967,

bytom 2603 Felixdorf, Steinfeldgasse 36, Rakúska republika

Deň vzniku členstva: 29. apríla 2020

 

Člen výboru pre audit:     

Benedetta Navarra, dát. nar. 24. marca 1967

bytom Via del Gambero 23, 00187, Rím, Taliansko

Deň vzniku členstva: 24. septembra 2015

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo