Global Securities Services

UniCredit Bank je vedúcou bankou v poskytovaní správy a úschovy cenných paierov /custody služieb pre tuzemské a zahraničné finančné inštitúcie v Slovenskej republike ako aj v regióne strednej a východnej Európy a je držiteľom povolenia pre výkon funkcie depozitára udelenej od Národnej Banky Slovenska.

GSS - Inbound

Vyrovnanie obchodov s CP

 • vyrovnanie obchodov so zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP) pre zahraničných klientov,
 • vyrovnanie transakcií na účte klienta a zabezpečenie finančného zúčtovania

Správa cenných papierov:

 • evidencia zaknihovaných cenných papierov na účte cenných papierov klienta,
 • inkasovanie úrokov, dividend a ďalších výnosov z cenných papierov na účet klienta,
 •  zastupovanie klientov na valných zhromaždeniach akcionárov a výkon akcionárskych práv v súlade s pokynmi klientov,
 • zabezpečenie úschovy listinných cenných papierov v trezoroch a príjem a doručenie týchto cenných papierov podľa inštrukcií.

UniCredit Bank je riadnym členom CDCP SR a eviduje cenné papiere svojich klientov v súlade s pravidlami CDCP SR.

Klient môže komunikovať s bankou prostredníctvom systému SWIFT,  prostredníctvom Business Net Securities , prostredníctvom kontaktnej osoby, emailom, telefonicky, alebo faxom.

Viac informácií

GSS - Outbound

Vyrovnanie obchodov s CP

 •  vyrovnanie obchodov so zahraničnými cennými papiermi evidovanými v zahraničnom depozitári cenných papierov  pre domácich klientov  investujúcich v zahraničí,
 • vyrovnanie transakcií na účte klienta a zabezpečenie finančného zúčtovania

Správa cenných papierov:

 • evidencia zaknihovaných cenných papierov na účte cenných papierov klienta,
 • inkasovanie úrokov, dividend a ďalších výnosov z cenných papierov na účet klienta,
 • výkon akcionárskych práv v súlade s pokynmi klientov na požiadanie

Klient môže komunikovať s bankou osobne, prostredníctvom kontaktnej osoby, telefonicky, prostredníctvom Business Net Securities alebo faxom.

Služba je vhodná najmä pre majiteľov s väčším objemom portfólia cenných papierov.

Viac informácií

Služby depozitára

Depozitár dôchodkových fondov

Banka vykonáva činnosť depozitára dôchodkových fondov pre dôchodkové správcovské spoločnosti od samého počiatku dôchodkového sporenia na slovenskom trhu v súlade so Zákonom o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Depozitár doplnkových dôchodkových fondov

Banka vykonáva činnosť depozitára doplnkových dôchodkových fondov pre doplnkové dôchodkové spoločnosti v súlade so Zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, vykonáva funkciu depozitára pod dohľadom Národnej Banky Slovenska. Dohliada na zákonné a štatutárne obmedzenia pri investovaní finančných prostriedkov sporiteľov v dôchodkových fondoch, resp. v doplnkových dôchodkových fondoch. Denne kontroluje ocenenie aktív, výpočet čistej hodnoty majetku a výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky v jednotlivých fondoch.

UniCredit Bank patrí medzi najväčšie banky  v SR poskytujúce  služby depozitára podľa objemu dohliadaného majetku v penzijných fondoch. Naša veľkosť a postavenie v tomto segmente nám umožňuje aktívne sa podieľať  na spoluvytváraní trhového prostredia v tomto segmente služieb.

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo