Operácie na kapitálovom trhu

UniCredit Bank ponúka pokrytie všetkých činností spojených so správou emisie dlhopisov v listinnej aj zaknihovanej podobe.

Aranžovanie emisií dlhopisov

 • spracovanie prospektu emitenta a jeho prerokovanie s regulátorom
 • tvorba emisných podmienok
 • technická príprava emisie
 • registrácia v Centrálnom depozitári cenných papierov
 • uvedenie na príslušný trh Burzy cenných papierov
 • vykonanie primárneho úpisu
 • služby spojené s obchodovaním na sekundárnom trhu

UniCredit Bank vykonáva vyššie uvedené služby na základe Mandátnej zmluvy o obstaraní emisie dlhopisov.

Pre viac informácií o službách v oblasti aranžovania emisií dlhopisov, prosím, kontaktujte kolegov z tímu Corporate Treasury Sales.


Administrácia emisií dlhopisov

 • vedenie evidencie vlastníkov podielov na zbernom dlhopise
 • realizácia prevodov jednotlivých podielov na zbernom dlhopise
 • prijatie listinných cenných papierov do úschovy
 • vedenie majetkových účtov cenných papierov a zasielanie výpisov z nich
 • služby agenta pre výpočty, t. j. stanovenie kupónov pri dlhopisoch s pohyblivým úrokom
 • zabezpečenie výpisu z registra emitenta z Centrálneho depozitára cenných papierov
 • zabezpečenie výplat výnosov z dlhopisov a splatenie menovitej hodnoty
 • UniCredit Bank vykonáva vyššie uvedené služby na základe Zmluvy o administrácii emisie dlhopisov.

UniCredit Bank vykonáva vyššie uvedené služby na základe Mandátnej zmluvy o obstaraní emisie dlhopisov.

Pre viac informácií o službách v oblasti aranžovania emisií dlhopisov, prosím, kontaktujte kolegov z tímu Corporate Treasury Sales.


Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo