Úvery

Prevádzkový úver

UniCredit Bank Vám navrhne praktické riešenie financovania prevádzky Vašej firmy - jednu úverovú linku, vďaka ktorej môžete ľahko a opakovane čerpať kontokorenty, akreditívy, záruky, úverové tranše i uzatvárať operácie pre zaistenie Vášho menového a úrokového rizika.

Rýchlosť, univerzálnosť a variabilita
 • Zaistíme refinancovanie a konsolidáciu stávajúcích prevádzkových úverov.
 • Finančné prostriedky je možné čerpať v rôznych menách
 • Sme schopní poskytnúť prevádzkové financovanie s rýchlym schvaľovacím procesem až do výšky 730 000 EUR, kde už do 5 dní viete, či bol úver schválený.
 • Vedenie úverového účtu je u UniCredit Bank zdarma.
 • Ponúkame prevádzkové financovanie, ktoré je možné čerpať:
  • kontokorentom (aj multimenový KTK)
  • tranšemi
  • zaistením úrokového a menového rizika
  • akreditívmi alebo bankovnémi zárukami podľa potrieb klienta
  • eskontným úverom (eskont obchodné zmenky)
 • Váš úver možno zaistiť rôznymi druhmi zaistení - vedľa štandardných spôsobov (osobné ručenie, nehnuteľnosť, ai.) i napr. bankovou zárukou od Európskeho investičného fondu (EIF)
Rýchly prevádzkový úver

Pre malé a stredné firmy (s tržbami nad 2 000 000 EUR) ponúkame taktiež rýchly prevádzkový úver. Tieto úvery poskytujeme až do výšky 730 000 EUR v závislosti na veľkosti tržieb, bonite firmy a zaistení (je možné i bez zaistenia nehnuteľnosťou) s možnosťou viacúčelového čerpania podľa Vašich individuálnych potrieb.
 
Pošlite nám finančné výkazy spoločne s kontaktnými údajmi na adresu rychlyuver@unicreditgroup.cz a obratom Vás budeme informovať o výške a cene úveru pre Vašu firmu.
 

Do 5 dní od schôdzky s našim poradcom Vám dáme finálne rozhodnutie o schválení úveru a pripravíme zmluvnú dokumentáciu.

Pre spracovanie žiadosti potrebujete tieto dokumenty:

 • Finančné výkazy za dve uzatvorené účtovné obdobia a priebežné výkazy.
 • U nových klientov výpisy z bežných účtov za posledné 3 mesiace.
 • Informácie o časovej štruktúre obchodných záväzkov, pohľadávok a bankovných dlhoch.
Prevádzkový úver so zárukou Európskeho investičného fondu (JEREMIE)

Pre podniky s menej ako 250 zamestnancami zaistíme získanie záruky Európskeho investičného fondu vrámci iniciatívy JEREMIE vo výške 70% z hodnoty úveru. Táto záruka nielen umožní jednoduchší prístup k financovaniu, ale vďaka nej klient zároveň získá nižšiu úrokovú sadzbu v ráde desatín percenta v závislosti na bonite klienta.

Investičný úver

Chystáte se obnoviť či rozšíriť zariadenie svojej firmy? Potrebujete uvolniť finančné prostriedky investované v posledných 12 mesiacoch? Poradíme Vám pri rozhodovaní o nových investíciách a pomôžeme Vám vybrať taký mix úverových a leasingových nástrojov, ktorý bude nejlepšie vyhovovať Vašim požiadavkom.

Pomôžeme vám s…
 • financovaním investícii do technológií, ale i do hmotného majetku, ako sú napr. nehnuteľnosti a stroje
 • refinancovaním investičných úverov, ktoré čerpáte u iných bánk
 • refinancovaním vlastných zdrojov investovaných v posledných 12 mesiacoch

 

Jednoduchosť a flexibilita

 • Môžete využiť financovanie i na iný účel súvisiaci napr. s reprezentáciou Vašej firmy.
 • Umožníme Vám odloženie splátok.
 • Náš strednedobý či dlhodobý investičný úver môžete čerpať jednorázovo alebo postupne.
 • Úver poskytujeme v slovenských eurách aj v zahraničných menách.
 • Úver môžete kombinovať s leasingom.
 • Sme schopní poskytnúť investičné financovanie s rychlým schvaľovacím procesom až do výšky 365 000 EUR, kde už do 5 dní viete, či bol úver schválený.
 • Úrokovú sadzbu a frekvenciu splácania je možné nastaviť inak pre obdobie, kedy úver čerpáte, a inak pre obdobie, kedy úver splácate (frekvenciu splátok prispôsobíme Vašim peňažným tokom).
 • Pomôžeme Vám zaistiť sa proti nepriaznivému vývoju úrokových sadzieb.
 • Vedenie úverového účtu je bez poplatkov.
 • Váš úver je možné zaistiť rôznymi druhmi zaistení  - vedľa štandardných spôsobov (osobné ručenie, nehnuteľnosť, ai.) i napr. bankovou zárukou Európskeho investičného fondu (EIF).
 • Pre vybrané spoločnosti s menej ako 3000 zamestnancami je možné poskytnúť taktiež zvýhodnenie v podobe nižšej úrokovej sadzby vďaka finančným zdrojom z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) a Európskej investičnej banky (EIB).
 • Spoločne zostavíme zvýhodnený úver presne pre Vás.

 

Zavolajte nám na Infolinku +421 2 6920 2090 a rezervujte si osobné stretnutie s vaším poradcom.

Rýchly investičný úver

Pre malé a stredné firmy (s tržbami nad 2 000 000 EUR) ponúkame aj rýchly investičný úver, ktorý poskytujeme až do výšky 365 000 EUR v závislosti na bonite firmy a zaistení.

Pošlite nám finančné výkazy spoločne s kontaktnými údajmi na adresu rychlyuver@unicreditgroup.cz a obratom Vás budeme informovať o výške a cene úveru pre Vašu firmu.

Do 5 dní od schôdzky s našim poradcom Vám dáme finálne rozhodnutie o schválení úveru a pripravíme zmluvnú dokumentáciu.

 

Pre spracovanie žiadosti potrebujete tieto dokumenty:

 • Finančné výkazy za dve uzatvorené účtovné obdobia a priebežné výkazy.
 • U nových klientov výpisy z bežných účtov za posledné 3 mesiace.
 • Informácie o časovej štruktúre obchodných záväzkov, pohľadávok a bankovných dlhoch.
 • Informácie o Vašej investícii (hodnota investície, zdroje financovania, plán cash-flow)

ŠTANDARD

Záruka FLPG

Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky FLPG

 

 

Platnosť programu do 31. 12. 2023

 

Sme jediná banka na Slovensku, ktorá poskytuje svojim klientom záruku FLPG.

Financovanie záruky je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 

Záruka FLPG umožňuje jednoduchší prístup k financovaniu vďaka nižšej potrebe výšky zabezpečenia a  zároveň umožňuje klientom získať nižšiu úrokovú sadzbu.

Záruka FLPG umožňuje financovať i rozbehnuté investície, za predpokladu, že v dobe predloženia žiadosti o úver nie sú ešte ukončené.

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska, okrem bratislavského kraja / výnimkou je spoločnosť, ktorá má sídlo v Bratislave, ale prevádzku/projekt realizuje mimo bratislavského kraja
 • začínajúce a rozvíjajúce sa podniky

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • splatnosť úveru od 12 – do 120 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1 mil. EUR
 •  výška ručenia až 70%
Záruka EIF – InnovFIN

Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky EIF

 

V rámci iniciatívy InnovFin/ HORIZON 2020 poskytuje Európsky investičný fond (EIF) záruku vo výške 50% alebo 80% z výšky úveru na úvery pre malých a stredných podnikateľov, ktorý majú inovatívny charakter. Vďaka EIF záruke klient získa nie len zabezpečenie úveru, ale aj nižšiu úrokovú sadzbu.

 

Platnosť programu do 31. 12. 2021

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 500 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)      
 • stredný podnik s počtom zamestnancov 500 až 3000 
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • úver s inovatívnym charakterom investície
 • výška úveru v EUR môže byť od 25 000 EUR do maximálne 7,5 mil. EUR
 • splatnosť úveru od 12 – do 120 mesiacov pri investičnom úvere a 12 mesiacov pri prevádzkovom úvere od podpísania úverovej zmluvy s možnosťou prolongácie

COVID

SIH Antikorona záruka 1

Program SIH Antikorona záruka – FLPG SME COVID

 

Platnosť programu do 30. 6. 2023

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) s možnosťou získania úrokovej dotácie na podporu mikro, malých a stredných podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

 

Financovanie záruky je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 12 – 48 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • zvýhodnená úroková sadzba až o 4 % p.a. vďaka úrokovej dotácii
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru
SIH Antikorona záruka 2A

Program SIH Antikorona záruka 2A EŠIF

 

 

Platnosť programu do 16. 11. 2020

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) na podporu mikro, malých a stredných podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

Financovanie záruky je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 500 tisíc až 2 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 90%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

 

SIH Antikorona záruka 2B

SIH Antikorona záruka 2B Štátne zdroje

 

 

Platnosť programu do 30. 6. 2021

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) na podporu mikro, malých, stredných a veľkých podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • veľký podnik
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska
 • aj pre klientov s oprávnením v podnikateľskej činnosti v agrobiznise

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 500 tisíc až 2 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 90%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

Záručný program EXIMBANKA

Záručný program EXIMBANKA

Nový záručný program poskytnutý od Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na podporu malých, stredných a veľkých podnikov za účelom zmiernenia vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky, a prijatie rámca podpory v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na likviditu a hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov.

 

Platnosť programu do 31. 12. 2021

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • veľký podnik
 • o sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru
EIF – EGF Individualna záruka COVID

Program pre úvery
mikro, malým, stredným a väčším podnikom
prostredníctvom záruky EIF-EGF

 

UniCredit Bank Slovakia ako jediná banka na SK trhu poskytuje v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) s podporou Paneurópskeho záručného fondu (EGF) záruku na úvery pre mikropodniky, malé, stredné a väčšie podniky, za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19. Vďaka EIF záruke klient získa nie len zabezpečenie úveru, ale aj nižšiu úrokovú sadzbu.

 

Platnosť programu do 31. 12. 2021

 

Oprávnený žiadateľ záruky:     

 • mikro, malý a stredný podnik s počtom zamestnancov menej ako 250 a obratom max. 50 mil. EUR, alebo aktívami max. 43 mil. EUR (počíta sa celá ekonomická skupina klienta) 
 • väčší podnik s počtom zamestnancov 250 - 499
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska, prípadne v niektorom zo štátov Európskej únie, ktoré prispeli do Paneurópskeho záručného fondu, ktorých zoznam zverejňuje EIF na svojej web stránke.

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver v EUR 
 • výška úveru môže byť až 7,5 mil. 
 • splatnosť úveru od 3 – 72 mesiacov pri investičnom úvere a 3 - 36 mesiacov pri prevádzkovom úvere 
 • výška ručenia až 70%
 • financovanie nových úverov i refinancovanie závazkov klienta
EIB – EGF Individualna záruka COVID

Program pre väčšie a veľké podniky prostredníctvom záruky EIB – EGF

 

UniCredit Bank Slovakia ako jediná banka na SK trhu poskytuje v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) s podporou Paneurópskeho záručného fondu (EGF) záruku pre väčšie podniky s cieľom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19. Vďaka EIB záruke klient získa nielen zabezpečenie úveru, ale aj nižšiu úrokovú sadzbu. UniCredit Bank je pripravená vďaka záručnému programu od EIB poskytnúť financovanie v celkovom objeme vo výške 200 miliónov eur s 50 % garanciou EIB.

 

Platnosť programu do 31. 12. 2021

 

Oprávnený žiadateľ záruky:     

 • podnik s počtom zamestnancov 250 – 2 999 alebo podnik, ktorý má menej ako 250 zamestnancov, ale obratom presahuje 50 mil. EUR a zároveň bilancia presahuje 43 mil. EUR (počíta sa celá ekonomická skupina klienta), 
 • podnik s počtom zamestnancov nad 3 000 (len prevádzkový uver), 
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska, prípadne v niektorom zo štátov Európskej únie, ktoré prispeli do Paneurópskeho záručného fondu, ktorých zoznam zverejňuje EIB na svojej webovej stránke.

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver v EUR, 
 • výška úveru môže byť až 50 mil., 
 • splatnosť úveru od 1 – 60 mesiacov pri investičnom i prevádzkovom úvere, 
 • výška ručenia až 50 %,

V prípade záujmu o tento program, prosím, kontaktuje svojho poradcu alebo vyplňte náš kontaktný formulár.

MÁM ZÁUJEM

SLOVSEFF -  Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v súkromnom sektore

 

Oprávnený žiadateľ*:

 • súkromné spoločnosti
 • spoločnosti poskytujúce energetické služby – ESCO
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti

Výhody pre podnikateľov:

 • grant vo výške 5-20% z výšky čerpaného úveru
 • realizácia projektu bez verejného obstarania
 • príspevok je možné použiť na mimoriadnu splátku na poskytnutý úver
 • bezplatná technická pomoc poskytovaná počas celého trvania projektu
 • jednoduchý, ľahko dostupný a rýchly proces

*oprávnený žiadateľ nesmie byť väčšinovým vlastníkom v spoločnosti subjekt verejnej správy

Podporované oblasti:
Obnoviteľná energia
 • vodná energia na vodných tokoch
 • výška úveru 0,1 mil. € - 10 mil. €
 • minimálna vnútorná miera návratnosti 8 % bez dotácie
 • grant 5 – 20% poskytnutého úveru, podľa toho aké úspory emisií CO2 sa dosiahnu

 

Oprávnené typy projektov:

 • vodná energia na vodných tokoch do inštalovaného elektrického výkonu 10 MW
 • veterné elektrárne do inštalovaného elektrického výkonu 20 MW
 • investície do zdrojov na biomasu do inštalovaného elektrického výkonu 5 MW
 • kotly na biomasu určené pre výrobu tepelnej energie
 • solárna tepelná energia
 • budovanie integrovaných solárnych fotovoltaických systémov
 • geotermálne zdroje vrátane tepelných čerpadiel
 • bioplyn z poľnohospodárskych procesov a úpravy odpadových vôd, skládkový plynkoch do inštalovaného elektrického výkonu 10 MW
 • veterné elektrárne do inštalovaného elektrického výkonu 20 MW
 • investície do zdrojov na biomasu do inštalovaného elektrického výkonu 5 MW
 • kotly na biomasu určené pre výrobu tepelnej energie
 • solárna tepelná energia
 • budovanie integrovaných solárnych fotovoltaických systémov
 • geotermálne zdroje vrátane tepelných čerpadiel
 • bioplyn z poľnohospodárskych procesov a úpravy odpadových vôd, skládkový plyn

 

Energtická účinnosť v priemysle

Energetická účinnosť v priemysle

 • výška úveru max. 5 mil. €
 • minimálna vnútorná miera návratnosti 8 % bez dotácie
 • grant 5 – 20% poskytnutého úveru, podľa toho aké úspory emisií CO2 sa dosiahnu

Oprávnené typy projektov:

 • kombinovaná výroba tepla a elektriny na báze zemného plynu, bioplynu alebo biomasy
 • projekty prechodu z palív s vysokými emisiami CO2 na palivá s nízkymi emisiami
 • výmena starých plynových kotlov za kondenzačné kotly
 • optimalizácia procesov s optimalizáciou regulácie
 • montáž pohonov s variabilnou rýchlosťou na vybrané elektromotory
 • obnova rozvodných systémov elektrickej a tepelnej energie
 • obnova rozvodných systémov stlačeného vzduchu
 • opatrenia na úsporu energie v priemyslových budovách (izolácie stien, montáž priemyselných dverí, výmena okien, osvetlenie)...

 

Energetická účinnosť v oblasti výstavby
 • výška úveru nie je stanovená
 • minimálna úroveň dosahovaných energetických úspor je 30%
 • grant v prípade úspory energie 30-40% bude 10% z poskytnutého úveru a v prípade úspor viac ako 40% grant 15% z poskytnutého úveru

 

 

Oprávnené typy projektov:

 • vysoko účinné vetracie systémy s rekuperáciou tepla
 • systémy na báze OZE (tepelné čerpadlám fotovoltaické panely, kotly na báze biomasy)
 • účinné kotly, mikro-kogeneračné systémy
 • výmenníkové stanice a merače energie
 • vyvažovanie vykurovacích systémov
 • nové energeticky účinné radiátory a iné vykurovacie prvky
 • izolácie pre rozvodné siete tepla a teplej vody
Kontakt

Agro úvery

Produkty sú určené výhradne pre podnikateľskú klientelu, t. j. právnické a fyzické osoby so sídlom, resp. registráciou na území SR, ktoré disponujú oprávnením k podnikateľskej činnosti (v agrobiznise).

Prevádzkové úvery na EÚ priame platby s podporou prostriedkov EU
 • Až do výšky 100% objemu dotácií vyplatených poľnohospodárom za predchádzajúci rok Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), vo forme krátkodobého úveru alebo kontokorentného úveru:
  • s možnosťou navýšenia o 50% objemu dotácií oproti budúcim nárokom poľnohospodárov na dotácie, v prípade krátkodobého úveru
  • s možnosťou obnovy na ďalší rok
 • Dotačný účet je vedený bez poplatkov, banka poplatok za spracovanie úveru a predčasné splatenie neuplatňuje
 • Čerpanie a splácanie úveru je jednorazové alebo postupné
 • Úver sa spláca z podpory (jednotlivé dotačné tituly) vyplatenej od PPA z prostriedkov EÚ
 • Splatnosť úveru do 30. júna nasledujúceho roka

 

Úvery na skladiskové záložné listy (SZL) a tovarové záložné listy (TZL)
 • Ako prvá banka sme zaviedli poskytovanie úverov na tovar (poľnohospodárske komodity), na ktorý bol vystavený SZL alebo TZL, a to  v zmysle zákona č. 144/98 Z.z.
 • Min. objem tovaru na zrno obilnín je 100t od 1-ného ukladateľa a 50t na ostatné tovary od 1-ného ukladateľa
 • Výška a objem úveru závisí od množstva a druhu tovaru uloženého poľnohospodárom - ukladateľom /vo Verejnom alebo súkromnom sklade/ a jeho akceptačnej hodnoty
 • Banka financuje zrno obilnín, vrátane kukurice a olejnaté semená
 • Splatnosť úveru je maximálne 18 mesiacov
 • Čerpanie a splatenie úveru je jednorazové alebo postupné, v závislosti od počtu a splatnosti jednotlivých SZL alebo TZL
 • Počiatočný poplatok za prevzatie záväzku poskytnúť úver je možné dohodnúť individuálne

 

Platenie za tovar firemnou nákupnou kartou s možnosťou financovania prostredníctvom účelových úverov a POS terminálu
 • Ako jediná banka poskytujeme úvery na firemné nákupné karty, ktoré sú určené na financovanie vstupov do poľnohospodárskej výroby pre kupujúcich /poľnohospodárov/, s použitím firemnej nákupnej karty a POS Terminálu
 • Podmienkou je uzatvorená zmluva o spolupráci medzi Bankou a dodávateľom tovaru a zmluvy o úvere s kupujúcimi tovarov
 • Výhody produktu pre dodávateľa:
  • minimálna doba inkasa pohľadávok kupujúcim
  • platba kupujúceho je realizovaná okamžite
 • Výhody produktu pre kupujúceho:
  • úver do výšky 100% z uzatvoreného kontraktu s dodávateľom
  • úver má splátkový charakter, pričom splátky úverov prispôsobíme sezónnym tržbám v poľnohospodárstve
  • osobitný účet, ku ktorému je vydaná firemná nákupná karta, je vedený bezplatne
 • Výška a objem úveru závisí od objemu nakupovaného tovaru uvedeného na vystavenej faktúre

 

Úvery na financovanie projektov v rámci Programu rozvoja vidieka s podporou prostriedkov EÚ

Krátkodobý preklenovací úver

 • Až do výšky 90 % z objemu podpory uvedenej v Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku
 • Čerpanie a splatenie úveru je jednorazové, pričom úver sa spláca z podpory vyplatenej z PPA z prostriedkov EÚ a s dobou poskytnutia do 12mesiacov
 • Dotačný účet je vedený bez poplatkov, banka poplatok za spracovanie úveru a predčasné splatenie neuplatňuje

 

Strednodobý investičný úver

 • Až do výšky 100 % z objemu oprávnených výdavkov
 • Predovšetkým na nákup hnuteľného majetku a menších modernizácií
 • Čerpanie úveru je jednorazové alebo postupné do 2 rokov, s postupným splatením časti úveru z podpory vyplatenej z PPA z prostriedkov EÚ a formou splátkového kalendára na obdobie do 4 rokov po ukončení lehoty čerpania úveru
 • Dotačný účet je vedený bez poplatkov, banka poplatok za spracovanie úveru a predčasné splatenie neuplatňuje

 

Kombinovaný investičný úver

 • Predovšetkým na ucelené projekty – na výstavbu a modernizáciu fariem, nákup technológií alebo strojov
 • Až do výšky 100 % z objemu oprávnených výdavkov v dvoch častiach:

  a) úver na realizáciu projektu, ktorý je charakteristický postupným čerpaním úveru do 3 rokov, s možnosťou splácania úveru z podpory vyplatenej z PPA z prostriedkov EÚ, prípadne formou splátkového kalendára

  b) po realizácii projektu banka poskytne úver na investičné financovanie, ktorý je charakteristický jednorazovým čerpaním úveru, a keďže vieme, že investície v poľnohospodárstve majú dlhú návratnosť, preto Vám ponúkame postupné splácanie tohto úveru formou splátkového kalendára až do 8 rokov, pričom splátky úverov prispôsobíme sezónnym tržbám v poľnohospodárstve
 • Dotačný účet je vedený bez poplatkov, banka poplatok za spracovanie úveru a predčasné splatenie neuplatňuje

 

Investičné úvery na nákup podielov poľnohospodárskej pôdy (p. p.)
 • Poľnohospodársku pôdu považujeme za dôležitý výrobný prostriedok
 • Úvery sú určené na nákup p. p. a/alebo refundáciu už nakúpených p. p.
 • Znalecký posudok na financovanie p. p. banka nepožaduje
 • Čerpanie je postupné v závislosti od predložených kúpnych zmlúv p. p.
 • Splatenie úverov očakávame max. do 8 - 10 rokov, pričom splátky úverov prispôsobíme sezónnym tržbám v poľnohospodárstve

 

Financovanie obnoviteľných zdrojov

Skupina UniCredit vníma špecifické podmienky podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov výroby energie vo všetkých 17 európskych štátoch, kde pôsobí. Vďaka výmene skúseností z celoeurópskej siete UniCredit sme pre Vás vytvorili špeciálny prístup pre financovanie vašich podnikateľských aktivít.

Patríme k bankám s najväčšou angažovanosťou v oblasti obnoviteľných zdrojov na slovenskom trhu.

V súčasnosti poskytujeme financovanie v nasledujúcich oblastiach výroby energie z obnoviteľných zdrojov
 • malé vodné elektrárne
 • veterné elektrárne
 • fotovoltické elektrárne (vrátane refinancovania existujúcich projektov)
 • biomasa
 • bioplynové stanice (viac informácií dole)
Dokážeme zohľadniť špecifiká spojené s financovaním obnoviteľných zdrojov
 • dlhodobý investičný horizont - úver so splatnosťou 10 – 15 rokov
 • vysoké vstupné náklady - úver až do výšky 80 % investičných nákladov
 • krátkodobý úver na predfinancovanie DPH
 • garanciu úrokovej sadzby
 • možnosť prvej splátky úveru až po dokončení projektu a nábehu tržieb
 • možnosť predčasných splátok úveru po dokončení výstavby
 • poradenstvo a podporu od našich špecialistov počas celého projektového cyklu

Bioplynové stanice

Pripravili sme pre Vás výhodný investičný úver na financovanie výstavby a prevádzky bioplynovej stanice.

Základné podmienky

 • Veľkosť bioplynovej stanice je primeraná osevnej ploche poľnohospodárskeho podniku.
 • Projekt má platné stavebné povolenie a budúce pripojenie do distribučnej siete.
 • Bioplynová stanica bude v majetku poľnohospodárskeho podniku alebo projektovej spoločnosti, v ktorej má vlastnícky podiel poľnohospodársky podnik.
 • Generálny dodávateľ má preukázateľné referencie.

Financovanie

 • Dlhodobý investičný úver so splatnosťou až 12 rokov.
 • Krátkodobý úver na predfinancovanie DPH.
 • Možnosť prvej splátky úveru až po dokončení projektu a nábehu tržieb.
 • Možnosť predčasných splátok úveru po dokončení výstavby stanice.
 • Garancia úrokovej sadzby až počas celej doby splácania úveru.
 • Možnosť financovania vstupov prostredníctvom prevádzkového úveru.

Ďalšie informácie

Ak máte záujem získať ďalšie informácie o ponúkaných službách, kontaktujte, prosím, svojho bankového poradcu, príslušnú regionálnu pobočku alebo nám napíšte na nasledujúce e-mailové adresy:

Štruktúrované financovanie a syndikácie

UniCredit patrí dlhodobo k najvýznamnejším hráčom v oblasti štruktúrovaného financovania v Slovenskej republike a v Európe. Veľkosť úveru nepredstavuje limitujúci faktor. Úvery vo výške desiatok až stoviek miliónov EUR dokážeme poskytnúť v rámci skupiny UniCredit alebo v spolupráci s inými bankami.

Ako váš strategický partner v oblasti štruktúrovania a aranžovania syndikovaných úverov vám pomôžeme dosiahnuť optimálnu finančnú štruktúru. V rámci medzinárodnej pôsobnosti UniCredit bude financovanie vašej expanzie na zahraničných trhoch jednoduchšie. Sme aj banka s najväčšou expertízou v oblasti financovania obnoviteľných zdrojov energie na slovenskom trhu.

VEĽKÉ PODNIKY A KORPORÁCIE

Štruktúrované financovanie a syndikácie - Veľké podniky a korporácie


Máme bohaté skúsenosti s koordinovaním syndikovaných úverov, zastrešíme financovanie poskytnuté viacerými bankami. Ponúkame široké spektrum produktov šitých na mieru potrebám vašej spoločnosti - od klubových úverov až po medzinárodné, vysoko štruktúrované akvizičné financovanie.

Zaistíme úpis financovania - úver poskytne UniCredit a následne ho umiestni na trhu. Toto riešenie je vhodné predovšetkým pre akvizičné financovanie s ohľadom na rýchlosť a diskrétnosť pred dokončením transakcie.

 

Ponúkané špecializované služby

Pre podniky s obratom nad 50 miliónov EUR ponúkame najmä nasledujúce špecializované služby:

 • štruktúrované financovanie
 • akvizičné financovanie
  • fúzie a akvizície
  • akvizície / vysoko zadlžené výkupy (LBOs) / odkúpenie spoločnosti manažmentom (MBOs)
 • syndikované úvery
  • klubové financovanie
  • "Best Effort" syndikácie
  • úpis financovania
  •  služby Facility a Security Agenta
 • projektové financovanie
  • nové projekty
  • refinancovanie existujúcich projektov
 • financovanie obnoviteľných zdrojov elektriny
 • financovanie zmien vo vlastníckej štruktúre (výplata spoločníkov/akcionárov, príchod nových spoločníkov/akcionárov)
 • financovanie zmien v kapitálovej štruktúre (výplata mimoriadnej dividendy, pôžička akcionárom)

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o ponúkaných službách a produktoch získate tu, prípadne, prosím, kontaktujte svojho bankového poradcu, obráťte sa na príslušnú regionálnu pobočku alebo nám napíšte prostredníctvom e-mailu:

Štruktúrované financovanie

matus.takac@unicreditgroup.sk

frantisek.celko@unicreditgroup.sk

Projektové financovanie a Obnoviteľné zdroje elektriny

lukas.lehocky@unicreditgroup.sk

michal.mravec@unicreditgroup.sk

vladislav.suchanek@unicreditgroup.sk

MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Štruktúrované financovanie a syndikácie - Malé a stredné podniky

 

Na slovenskom trhu sme výnimoční tým, že poskytujeme služby štruktúrovaného a akvizičného financovania aj podnikom s obratom do 50 miliónov EUR, a to buď prostredníctvom špecializovaného tímu alebo v úzkej spolupráci s ním. Veľkosť úveru pre nás nie je limitujúcim faktorom.

 

Prečo využiť naše služby?

 • Plánujete zmenu vo vlastníckej štruktúre Vašej spoločnosti (odchod niektorých spoločníkov/akcionárov, príchod nových spoločníkov/akcionárov)?
 • Chystáte akvizíciu inej spoločnosti?
 • Potrebujete financovať zmenu kapitálovej štruktúry, výplatu mimoriadnej dividendy alebo pôžičku akcionárom/spoločníkom?
 • Ste skúsený manažér a zvažujete odkúpenie Vami riadenej spoločnosti (MBO)?

Špecializovaní odborníci Vám pomôžu s financovaním komplexných transakcií pripravených na mieru Vašim potrebám.

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o ponúkaných službách a produktoch získate tu, prípadne, prosím, kontaktujte svojho bankového poradcu, obráťte sa na príslušnú regionálnu pobočku alebo nám napíšte prostredníctvom e-mailu

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo