SRD II – podpora výkonu práv akcionárov – nová právna úprava

Vážení klienti,

do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, v znení neskorších predpisov („ZoCP“), a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj ďalších zákonov, bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov („smernica“ alebo „SRD II“).

* * *

Cieľom smernice je zabezpečenie dlhodobého pôsobenia akcionárov v spoločnostiach, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na európskom regulovanom trhu. Spoločnosť má podľa smernice právo poznať svojho akcionára a dozvedieť sa, kto je k rozhodnému dňu jej akcionárom.

Akcionár má byť informovaný o údajoch, ktoré sú pre neho ako akcionára dôležité. Tieto informácie bude emitent poskytovať centrálnemu depozitárovi, ktorý ich postúpi sprostredkovateľom, ktorí ich postúpia ďalej, až kým nebudú postúpené akcionárovi. Akcionár má právo poslať emitentovi informácie, ktoré sa týkajú výkonu jeho práv akcionára, a to priamo emitentovi alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý ich pošle emitentovi alebo osobe, ktorú emitent určil.

V ZoCP je obmedzená doba, počas ktorej môžu byť uchovávané a spracovávané osobné údaje akcionárov s cieľom identifikácie akcionárov a s cieľom komunikácie medzi emitentom a akcionárom, aby mohol byť zjednodušený výkon práv akcionárov a ich zapojenie do činnosti spoločnosti. Tieto údaje môžu byť uchovávané a spracovávané po dobu najviac 12 mesiacov po tom, ako sa emitent a sprostredkovateľ dozvedeli, že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa uchovávajú, prestala byť akcionárom. Účel využitia osobných údajov vyplýva z čl. 6 GDPR.

Centrálny depozitár a sprostredkovatelia sú oprávnení požadovať za svoje služby odplatu ako úhradu nákladov vzniknutých pri poskytovaní informácií. Pokiaľ nebude stanovené inak, odplata UniCredit Bank je zahrnutá v jej odmene za poskytovanie príslušných investičných služieb (najmä depot fee/safekeeping fee). UniCredit Bank má ďalej právo na úhradu nákladov tretích strán, najmä odplatu uhradenú osobám v reťazci centrálnych depozitárov a sprostredkovateľov.

* * *

Smernicou sa ďalej zavádzajú postupy, ktoré majú viesť k vyššej transparentnosti inštitucionálnych investorov a poradcov pre hlasovanie. Inštitucionálni investori a správcovia aktív budú najmä povinní vypracovať a zverejniť politiku zapájania, v ktorej opíšu spôsob, akým monitorujú spoločnosti, do ktorých sa investuje.

Smernica sa taktiež venuje väčšiemu zapojeniu akcionárov do odmeňovania členov predstavenstva, dozornej rady a osôb pôsobiacich na najvyššom stupni riadenia spoločnosti. V zmysle novely Obchodného zákonníka budú verejné akciové spoločnosti povinné vypracovať pravidlá odmeňovania, ktoré bude schvaľovať valné zhromaždenie. Pre transparentnosť budú pravidlá odmeňovania uverejnené na webovom sídle spoločnosti. Za každé účtovné obdobie sú verejné obchodné spoločnosti povinné vypracovať správu o odmeňovaní obsahujúcu odmeny jednotlivých osôb, na ktoré sa vzťahujú pravidlá odmeňovania. Táto správa sa predloží valnému zhromaždeniu na prerokovanie raz ročne ako súčasť výročnej správy spoločnosti a následne bude uverejnená na webovom sídle spoločnosti.

Smernica takisto reguluje významné obchodné transakcie so spriaznenými osobami, u ktorých hrozí zvýšené riziko poškodenia spoločnosti, resp. akcionárov, ktorí nie sú spriaznenou osobou, vrátane menšinových akcionárov. Podľa Obchodného zákonníka musí byť významná obchodná transakcia, ktorej účastníkom je osoba spriaznená s verejnou akciovou spoločnosťou, schválená valným zhromaždením  a oznámenie o nej spolu s jej návrhom uložené do zbierky listín, resp. publikované v Obchodnom vestníku.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo