REFORMA REFERENČNÝCH ÚROKOVÝCH SADZIEB

Čo je referenčná úroková sadzba a prečo je dôležitá?

„Referenčná hodnota“ je vopred určená štandardná hodnota, na základe ktorej sa meria výkonnosť finančných investícií a náklady spojené s poskytnutím úverov.

Referenčná hodnota sa môže použiť na meranie výkonnosti indexu, cenného papiera alebo dokonca správcovskej spoločnosti. Napríklad výkonnosť podielových fondov sa často porovnáva so zmenami v „referenčnom“ akciovom indexe Standard & Poor's 500. Referenčnú hodnotu je možné tiež použiť na definovanie pridelenia aktív v portfóliu alebo na výpočet poplatkov spojených s výkonnosťou.

Referenčnú hodnotu je možné použiť ako vhodný základ pre úvery (podnikové úvery, rodinné úvery, kontokorentné úvery) a ďalšie zložitejšie finančné transakcie, ako napr. deriváty.

Banky používajú referenčné hodnoty pre úrokové sadzby pri výpočte úrokov z úverov, zmeniek a vkladov. Banky môžu napríklad požičiavať peniaze za dohodnutú úrokovú sadzbu, ktorá je stanovená podľa určitej referenčnej sadzby s pripočítaním prirážky. Ak je prirážka stanovená na 1 %, zaplatený úrok bude o 1 % vyšší ako aktuálna referenčná sadzba. Náklady na úver sa teda zvýšia, ak sa zvýši referenčná sadzba a naopak. V takom prípade môže byť referenčnou hodnotou spoľahlivá, nezávislá a relatívne jednoduchá hodnota pre všetky zúčastnené strany.

Referenčné úrokové sadzby sú kľúčové pre finančnú stabilitu, a preto zohrávajú ústrednú úlohu na finančných trhoch, pretože ich vo veľkej miere používajú fyzické a právnické osoby v celom ekonomickom systéme. Najbežnejšími referenčnými úrokovými sadzbami sú sadzba na medzibankovom trhu Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a London Interbank Offered Rate (LIBOR). Sú základom pre ceny úverov v globálnom finančnom systéme.

 

Pozadie reformy IBOR (Interbank Offered Rate)

V roku 2013 skupina G20 požiadala Radu pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board - FSB), aby zrealizovala zásadnú revíziu hlavných referenčných úrokových sadzieb a vypracovala plány možných zmien tak, aby tieto referenčné sadzby boli spoľahlivé a náležite používané účastníkmi trhu.

V júli 2014 FSB zverejnila svoje odporúčania, v ktorých sa v zásade stanovili dva hlavné ciele: (1) reforma IBORu (medzibankových úrokových sadzieb, spomedzi ktorých sa najčastejšie používa LIBOR), aby sa posilnili existujúce metodiky, a aby boli v čo najväčšom možnom rozsahu založené na skutočných transakciách; a (2) vytvoriť alternatívne referenčné sadzby, ktoré spĺňajú požiadavky na spoľahlivé referenčné sadzby.

FSB v tejto súvislosti žiada, aby regulačné orgány a spoločnosti z finančného a nefinančného sektora v mnohých krajinách vyvinuli značné a trvalé úsilie na prechod zo všetkých sadzieb London Interbank Offered Rate (LIBOR) najneskôr do konca roku 2021 pre zmiernenie potenciálnych rizík spojených s očakávaným zánikom sadzby LIBOR.

 

Nariadenie EÚ o indexoch používaných ako referenčné hodnoty (Benchmark Regulation - BMR)

Nariadením (EÚ) 2016/1011 o indexoch, ktoré sú používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (BMR), ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2018, sa EÚ zaradila medzi prvé regióny, v ktorých sa stanovil komplexný, právne záväzný regulačný režim upravujúci finančné referenčné hodnoty. BMR zakazuje subjektom pod dohľadom EÚ používať referenčnú hodnotu, pokiaľ jej administrátor nie je schválený národným regulačným orgánom v jednom z členských štátov EÚ a nenachádza sa v registri referenčných hodnôt, ktorý vedie Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), nadnárodný orgán dohľadu EÚ.

Čo je dôležitejšie pre klientov a veriteľov, nariadenie BMR vyžaduje, aby takéto zmluvy a dohody obsahovali udržateľné opatrenia pre záložný postup, v ktorých sa uvedie, aké referenčné sadzby budú zmluvné strany používať v prípade, že pôvodne dohodnutá referenčná sadzba už nebude k dispozícií.

 

Stručný prehľad o reforme

Keď budú finančné trhy prechádzať z LIBOR k alternatívnej sadzbe, banky a ich klienti vynaložia koordinované úsilie, aby bol tento prechod hladký. Nižšie uvádzame stručné pokyny.

 

EURIBOR: môže sa aj naďalej používať ako referenčná hodnota podľa pravidiel BMR

Sadzba Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) je nezabezpečená trhová referenčná sadzba, ktorú stanovuje skupina vybraných bánk a spravuje a uverejňuje Európsky inštitút pre peňažné trhy (European Money Markets Institute - EMMI) pre viacero dôb splatnosti (jeden týždeň a jeden, tri, šesť a dvanásť mesiacov).

Pre splnenie požiadaviek BMR, EMMI vyvinul novú metodiku výpočtov (tzv. „hybridnú metodiku“). Podľa tejto novej hybridnej metodiky sa EURIBOR počíta pomocou skutočných transakcií vždy, keď sú takéto transakcie k dispozícií.

 

Od EONIA k €STR

Sadzba EONIA by sa vo svojej predchádzajúcej podobe mohla dostať do rozporu s nariadením EÚ o indexoch používaných ako referenčné hodnoty (BMR), vzhľadom na nedostatočný počet uskutočnených transakcií a vysokú koncentráciu objemov medzi malým počtom prispievateľov.

Pre zachovanie sadzby EONIA počas prechodného obdobia a do jej zániku 3. januára 2022 sa jej metodika zmenila a od 2. októbra 2019 sa EONIA počíta ako sadzba €STR plus fixné rozpätie 8,5 bázických bodov. Sadzba €STR odráža náklady bánk so sídlom v eurozóne na veľkoobchodné nezabezpečené jednodňové úvery v eurách a vychádza výhradne zo skutočných transakcií hlásených ECB.

Sadzba EONIA bude zverejnená naposledy 3. januára 2022 a potom zanikne; vo všetkých zmluvách, ktoré sú splatné po tomto dátume a ktoré odkazujú na sadzbu EONIA musí byť uvedená písomná doložka o záložnom postupe, v ktorej sa ustanoví jej náhrada.

 

Od sadzby London Interbank Offered Rate (LIBOR) k alternatívnej referenčnej sadzbe (ARR)

Sadzbu LIBOR, Londýnsku medzibankovú úrokovú sadzbu, v súčasnosti stanovuje centrálne v Londýne administrátor ICE Benchmark Administrator v siedmich splatnostiach (alebo dĺžkach), od jednodňových po 12-mesačné, pre 4 mien (pozri tabuľku nižšie) a Úrad pre obozretnú reguláciu Spojeného kráľovstva (Prudential Regulation Authority - PRA) zodpovedá za jej reguláciu.

Britský orgán dohľadu Financial Conduct Authority (FCA) oznámil, že zverejňovanie sadzby LIBOR nie je po roku 2021 garantované, a preto firmy ju musia zmeniť v existujúcich zmluvách na alternatívne referenčné sadzby (ARR) pred týmto dátumom.

ARR sú jednodňové takmer bezrizikové referenčné sadzby, ktoré boli identifikované ako alternatívne referenčné hodnoty pre existujúce kľúčové medzibankové úrokové sadzby (IBOR). Takéto sadzby sú spoľahlivé a sú zakotvené na aktívnych, likvidných podkladových trhoch.

 

 

Výber možných alternatív LIBOR po celom svete:

 

LIBORs ARR
LIBOR USD SOFR, Secured overnight financing rate (zabezpečené transakcie)
LIBOR GBP SONIA,Sterling overnight index average (nezabezpečené transakcie)
LIBOR JPY TONAR,Tokyo overnight average (nezabezpečené transakcie)
LIBOR CHF SARON, Swiss average rate overnight (zabezpečené transakcie)

 


Ustanovenia pre záložný postup

S cieľom vyriešiť riziko zániku jednej alebo viacerých sadzieb LIBOR alebo referenčných hodnôt, zatiaľ čo na účastníkov trhu sa bude naďalej uplatňovať táto sadzba, sú finančné inštitúcie a klienti povzbudzovaní k tomu, aby sa dohodli na zmluvných ustanoveniach pre záložný postup s použitím ARR ako náhradných sadzieb.

Alternatívne sadzby sú vytvárané s cieľom zabezpečiť pokračovanie platnosti zmlúv po zániku sadzby LIBOR. Účastníci trhu musia okrem toho zabezpečiť, aby boli zmluvy v čo najväčšej miere zosúladené s pôvodnou dohodou po tom, ako sa záložný postup začne uplatňovať, a dôsledkom čoho bude predvídateľná, transparentná a férová sadzba.

V mnohých krajinách prebiehajú práce na vývoji zmluvných ustanovení pre záložný postup s cieľom zmierniť riziko spojené s neistotou existencie LIBOR po roku 2021, a teda znížiť potenciálne neistoty týkajúce sa doby, keď sa už nebude používať.

 

Vplyv na našich klientov

Reforma sadzby IBOR má vplyv na existujúce/nové zmluvy a najmä na úverové zmluvy a finančné zmluvy indexované na LIBOR. Zatiaľ čo sadzba LIBOR sa bude aj naďalej uverejňovať až do konca roku 2021, Bank of England a britský orgán dohľadu Financial Conduct Authority a pracovná skupina pre bezrizikové referenčné sadzby v librách šterlingov očakávajú, že všetky finančné inštitúcie so sídlom v Spojenom kráľovstve prestanú do konca 1. štvrťroka 2021 vydávať nové produkty na báze LIBOR so splatnosťou po roku 2021. UniCredit následne preskúma svoju ponuku podľa toho, ktoréreferenčné sadzby sú dostupné na trhoch a v regulačnom rámci.

 

UniCredit v práci

Spoločnosť UniCredit zriadila špecializovanú pracovnú skupinu, ktorej cieľom je zaistiť dodržiavanie nariadenia EÚ o referenčných hodnotách (BMR) a riadiť systematický prechod zo sadzby LIBOR na ARR. Spoločnosť UniCredit sa navyše zúčastňuje na niekoľkých medzinárodných pracovných skupinách s cieľom zharmonizovať proces transformácie IBOR a prispieť k nemu.

 

 

15. máj 2020

 

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Obsah tejto stránky reflektuje súčasné vlastné poznatky spoločnosti UniCredit o transformácii IBOR a môže sa zmeniť. Upozorňujeme, že tu uvedený prehľad nemožno považovať za úplný ani vyčerpávajúci. Jeho cieľom nie je nahradiť dôkladné posúdenie nezávislých odborníkov o tom, ako môže tento vývoj ovplyvniť Vás alebo Vašu organizáciu, a nepredstavuje právne záväzné rady alebo odporúčanie. Spoločnosť UniCredit sa bude snažiť pravidelne aktualizovať túto stránku a/alebo poskytovať oznámenia týkajúce sa vývoja na trhu v súvislosti s reformou referenčnej úrokovej sadzby.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo