Ďalšie cenné papiere

OBCHODOVANIE NA KAPITÁLOVÝCH TRHOCH

Radi by ste obchodovali s akciami alebo inými burzovo obchodovanými inštrumentmi? Naša banka je pre vás schopná sprostredkovať obchodovanie na hlavných svetových akciových trhoch, a to skoro so všetkými inštrumentmi, ktoré sa na týchto burzách obchodujú. Získate tak prístup k veľmi širokej škále zaujímavých investičných inštrumentov. Obchodovanie na burzách môžete vykonávať podávaním pokynov v pobočkách UniCredit Bank alebo telefonicky cez špecializované oddelenia v centrále UniCredit Bank.

Hlavné parametre:

  • prístup k cenným papierom obchodovaným na hlavných svetových burzách,
  • možnosť podávať pokyny z pohodlia domova,
  • peniaze k dispozícii obvykle do 3 pracovných dní.
Užitočné dokumenty

Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv, a to hlavne na ich kurzy, ceny a zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Investičné možnosti uvedené na týchto webových stránkach nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo