Alternatívne investície

Štruktúrované produkty

Finančný trh je považovaný za jednu z najinovatívnejších oblastí na svete. Rok čo rok môžeme na trhu nájsť  nové typy produktov a cenných papierov štrukturovaných do rôznych podôb.

Štrukturované produkty tak majú stabilné miesto v portfóliách našich klientov, keďže môžu prinášať zhodnotenie aj v čase stagnujúcich finančných trhov.

V priebehu roka sa snažíme prinášať viaceré emisie produktov, aby sme tak pokryli všetky fázy trhu a vyhoveli rozmanitým požiadavkám našich klientov.

Jednotlivé emisie tvoríme pod hlavičkou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ako aj v spolupráci s HVB Mníchov, svetovou špičkou v oblasti investičných certifikátov.

V tejto oblasti sme ako jediní v Česku a na Slovensku pripravení vám kedykoľvek vydať aj vlastnú emisiu certifikátu.

Vďaka jedinečnej prémiovej službe od UniCredit – my.onemarkets – môžete spolu so svojím privátnym bankárom vytvoriť svoj individuálny štruktúrovaný investičný produkt!

V priebehu pár minút môžete mať investičný produkt šitý na mieru presne podľa Vašich predstáv.

 

Výnimočná služba my.onemarkets je:

  • individuálna: investičné riešenie šité na mieru podľa Vašich individuálnych požiadaviek a investičných zámerov – investície sa začínajú už od 1 000 000 Kč, 50 000 eur alebo 50 000 amerických dolárov.
  • rýchla: Váš vlastný investičný produkt vytvorený a obchodovateľný v ten istý deň.
  • prispôsobivá: pre rôzne trhové podmienky existuje zodpovedajúci typ produktov. Je možné si zvoliť rôzne podkladové aktívum z ponuky – akciový index alebo jednotlivé akcie (široké zastúpenie z rôznych oblastí a odvetví).
  • flexibilná: zabezpečená likvidita v rámci sekundárneho obchodovania (ide o mimoburzový  trh).
  • transparentná: aktuálne informácie o produkte k dispozícii na dedikovanej internetovej stránke www.onemarkets.sk.

 

Zaujali sme Vás? Dohodnite si stretnutie so svojím privátnym bankárom v UniCredit a začnite vytvárať svoje vlastné investičné produkty!


Tom Coufal, Head of Private Investor Products CEE, UniCredit Bank AG

„Vďaka širokej škále typov produktov môžete využívať rôzne stratégie.“

 

 

V priebehu pár minút získate svoj individuálny produkt?

 

Bezkontaktné platby

Dohodnite si stretnutie so svojím privátnym bankárom.

Internetové platby

Konfigurácia produktu na mieru Vašim potrebám a tolerancia voči riziku.

Limity

Hotovo! Váš individuálny produkt s vlastným ISIN je vydaný a stáva sa súčasťou Vášho investičného portfólia.

 

 


Prehľad štruktúrovaných investičných produktov

 

Tolerancia voči riziku Typ produktu
Stredná Stock Reverse Convertible (Protect)/(Chránené) reverzne konvertibilné dlhopisy spojené s akciou
  Index Reverse Convertible (Protect)/(Chránené) reverzne konvertibilné dlhopisy spojené s indexom
Vysoká Express (Plus) Certificates/expres plus certifikáty
  Bonus Certificates/Bonusové certifikáty

 

Viac informácií získate u svojho privátneho bankára.

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv, a to hlavne na ich kurzy, ceny a zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Investičné možnosti uvedené na týchto webových stránkach nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

Art Banking

Art Banking je služba poskytujúca asistenciu v oblasti umenia, určená klientom privátneho bankovníctva UniCredit Bank, či už umenie vnímajú ako investičnú alternatívu alebo ako estetickú a zberateľskú hodnotu. Art Banking môžu využiť začínajúci aj skúsení zberatelia a investori. Spolupráca môže byť dlhodobá (zostavenie zbierky) alebo môže ísť aj o jednotlivú požiadavku (kúpa, predaj diela alebo odborná expertíza).

Viac informácií

Numizmatika

Pre klientov UniCredit Private Banking okrem štandardných finančných nástrojov ponúkame služby aj v oblasti alternatívnych investícií, akými sú umenie alebo drahé kovy.
Kráľom medzi koníčkami a koníčkom kráľov je práve spojenie umenia a drahých kovov do jedného celku nazývaného numizmatika.

Konkrétna ucelená zbierka, ale aj výnimočné jednotlivé kusy predstavujú investične zaujímavý doplnok finančného portfólia.

Numizmatika je investovanie, ktoré by malo priniesť investorovi ako radosť tak aj zhodnotenie investovaných prostriedkov. Zhodnotenie kvalitných a zriedkavých kúskov často  prekonáva výnosy aj zo samotných akcií a zároveň poskytuje stabilitu do turbulentných časov.

Drahé kovy

Kvalitne zostavené portfólio by malo byť zložené nielen z klasických finančných nástrojov, ale malo by obsahovať aj hmatateľné hodnoty pre lepšie rozloženie rizika. Už od čias Antiky boli zlaté a strieborné mince považované za uchovávateľa hodnôt. Drahé kovy umožňujú uloženie veľkej hodnoty do malých a ľahko prenosných investičných mincí alebo tehličiek. Zároveň predstavujú ochranu voči inflácii a vďaka negatívnej korelácii s akciami poskytujú ochranu v čase krízy.

V súčasnosti je investícia do drahých kovov jednoduchšia ako sa zdá. Na trhu pôsobí viacero svetových mincovní, ktoré pripravujú špeciálne série investičných zlatých mincí a tehličiek, ktorých nákup Vám komfortne sprostredkuje Váš privátny bankár.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo