Podpora financovania

ŠTANDARD

Záruka FLPG

Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky FLPG

 

 

Platnosť programu do 31. 12. 2023


Sme jediná banka na Slovensku, ktorá poskytuje svojim klientom záruku FLPG.

Financovanie záruky je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 

Záruka FLPG umožňuje jednoduchší prístup k financovaniu vďaka nižšej potrebe výšky zabezpečenia a  zároveň umožňuje klientom získať nižšiu úrokovú sadzbu.

Záruka FLPG umožňuje financovať i rozbehnuté investície, za predpokladu, že v dobe predloženia žiadosti o úver nie sú ešte ukončené.

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska, okrem bratislavského kraja / výnimkou je spoločnosť, ktorá má sídlo v Bratislave, ale prevádzku/projekt realizuje mimo bratislavského kraja
 • začínajúce a rozvíjajúce sa podniky

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • splatnosť úveru od 12 – do 120 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1 mil. EUR
 •  výška ručenia až 70%
Záruka EIF – InnovFIN

Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky EIF

 

V rámci iniciatívy InnovFin/ HORIZON 2020 poskytuje Európsky investičný fond (EIF) záruku vo výške 50% alebo 80% z výšky úveru na úvery pre malých a stredných podnikateľov, ktorý majú inovatívny charakter. Vďaka EIF záruke klient získa nie len zabezpečenie úveru, ale aj nižšiu úrokovú sadzbu.

 

Platnosť programu do 31. 12. 2021

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 500 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)      
 • stredný podnik s počtom zamestnancov 500 až 3000 
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • úver s inovatívnym charakterom investície
 • výška úveru v EUR môže byť od 25 000 EUR do maximálne 7,5 mil. EUR
 • splatnosť úveru od 12 – do 120 mesiacov pri investičnom úvere a 12 mesiacov pri prevádzkovom úvere od podpísania úverovej zmluvy s možnosťou prolongácie

COVID

SIH Antikorona záruka 1

Program SIH Antikorona záruka – FLPG SME COVID

 

Platnosť programu do 30. 6. 2023

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) s možnosťou získania úrokovej dotácie na podporu mikro, malých a stredných podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

Financovanie záruky je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 12 – 48 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • zvýhodnená úroková sadzba až o 4 % p.a. vďaka úrokovej dotácii
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru
SIH Antikorona záruka 2A

Program SIH Antikorona záruka 2A EŠIF

 

 

Platnosť programu do 16. 11. 2020

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) na podporu mikro, malých a stredných podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

Financovanie záruky je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 500 tisíc až 2 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 90%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

 

SIH Antikorona záruka 2B

SIH Antikorona záruka 2B Štátne zdroje

 

 

Platnosť programu do 30. 6. 2021

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) na podporu mikro, malých, stredných a veľkých podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • veľký podnik
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska
 • aj pre klientov s oprávnením v podnikateľskej činnosti v agrobiznise

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 500 tisíc až 2 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 90%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

Záručný program EXIMBANKA

Záručný program EXIMBANKA

Nový záručný program poskytnutý od Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na podporu malých, stredných a veľkých podnikov za účelom zmiernenia vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky, a prijatie rámca podpory v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na likviditu a hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov.

 

Platnosť programu do 31. 12. 2021

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • veľký podnik
 • o sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru
EIF – EGF Individualna záruka COVID

Program pre úvery
mikro, malým, stredným a väčším podnikom
prostredníctvom záruky EIF-EGF

 

UniCredit Bank Slovakia ako jediná banka na SK trhu poskytuje v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) s podporou Paneurópskeho záručného fondu (EGF) záruku na úvery pre mikropodniky, malé, stredné a väčšie podniky, za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19. Vďaka EIF záruke klient získa nie len zabezpečenie úveru, ale aj nižšiu úrokovú sadzbu.

 

Platnosť programu do 31. 12. 2021

 

Oprávnený žiadateľ záruky:     

 • mikro, malý a stredný podnik s počtom zamestnancov menej ako 250 a obratom max. 50 mil. EUR, alebo aktívami max. 43 mil. EUR (počíta sa celá ekonomická skupina klienta) 
 • väčší podnik s počtom zamestnancov 250 - 499
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska, prípadne v niektorom zo štátov Európskej únie, ktoré prispeli do Paneurópskeho záručného fondu, ktorých zoznam zverejňuje EIF na svojej web stránke.

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver v EUR 
 • výška úveru môže byť až 7,5 mil. 
 • splatnosť úveru od 3 – 72 mesiacov pri investičnom úvere a 3 - 36 mesiacov pri prevádzkovom úvere 
 • výška ručenia až 70%
 • financovanie nových úverov i refinancovanie závazkov klienta
EIB – EGF Individualna záruka COVID

Program pre väčšie a veľké podniky prostredníctvom záruky EIB – EGF

 

UniCredit Bank Slovakia ako jediná banka na SK trhu poskytuje v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) s podporou Paneurópskeho záručného fondu (EGF) záruku pre väčšie podniky s cieľom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19. Vďaka EIB záruke klient získa nielen zabezpečenie úveru, ale aj nižšiu úrokovú sadzbu. UniCredit Bank je pripravená vďaka záručnému programu od EIB poskytnúť financovanie v celkovom objeme vo výške 200 miliónov eur s 50 % garanciou EIB.

 

Platnosť programu do 31. 12. 2021

 

Oprávnený žiadateľ záruky:     

 • podnik s počtom zamestnancov 250 – 2 999 alebo podnik, ktorý má menej ako 250 zamestnancov, ale obratom presahuje 50 mil. EUR a zároveň bilancia presahuje 43 mil. EUR (počíta sa celá ekonomická skupina klienta), 
 • podnik s počtom zamestnancov nad 3 000 (len prevádzkový uver), 
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska, prípadne v niektorom zo štátov Európskej únie, ktoré prispeli do Paneurópskeho záručného fondu, ktorých zoznam zverejňuje EIB na svojej webovej stránke.

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver v EUR, 
 • výška úveru môže byť až 50 mil., 
 • splatnosť úveru od 1 – 60 mesiacov pri investičnom i prevádzkovom úvere, 
 • výška ručenia až 50 %,

V prípade záujmu o tento program, prosím, kontaktuje svojho poradcu alebo vyplňte náš kontaktný formulár.

MÁM ZÁUJEM

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo