Pravidelné investovanie s 2 % navyše od UniCredit Bank

Investujte pravidelne do budúcnosti vás a vašej rodiny a my vám garantujeme odmenu 2 % z hodnoty vašej investície po prvom roku.

Na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy sa odporúča pravidelne odkladať približne 10 % z dostupného mesačného príjmu. V obdobiach extrémne nízkych úrokov na bežných, sporiacich i termínovaných účtoch máme pre vás toto riešenie – program pravidelného investovania U invest Plus.

 

Hlavné parametre:

  • pravidelná investícia do budúcnosti už od 20 Eur mesačne
  • možnosť získať atraktívny výnos
  • investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii, investovanie môžete prerušiť, vybrať sumu, akú práve potrebujete, alebo investíciu znova obnoviť. To všetko úplne bez poplatku
  • v jedinej investícii získavate kompletné diverzifikované portfólio zložené zo stoviek akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií
  • nielen široko diverzifikované portfólio, ale i pravidelnosť a dlhodobosť investície znižujú riziká vyplývajúce z kolísania trhov
AKO NA TO?

3 jednoduché kroky k pravidelnému investovanou prostredníctvom U invest Plus:

  1. zvoľte si mesačnú sumu na pravidelné investovanie
  2. vyberte si jednu z 3 investičných stratégií
    (konzervatívnu, balancovanú, dynamickú)
  3. zvoľte si dobu investovania
 
Akú sumu môžete získať pri pravidelnom odkladaní 50 eur mesačne?

Pravidelné investovanie s bonusom

 

*Očakávané zhodnotenie je modelované na príklade pravidelného mesačného odkladania sumy 50 € so vstupným poplatkom Jednorazovo počas 5, 10, 15 a 20 rokov a so zvolenou dynamickou stratégiou. Tento graf je matematickým príkladom zloženého úročenia vo výške očakávaného zhodnotenia 5 % p. a. a neznázorňuje jeho budúci vývoj. Očakávané zhodnotenie nepredstavuje záväzný prísľub do budúcna, vychádza z historickej výkonnosti portfólií s porovnateľnými parametrami a zložením. Výpočet nezahŕňa vývoj trhu, ale zohľadňuje zaplatený vstupný poplatok podľa platného cenníka. Súhrnná informácia o nákladoch a súvisiacich poplatkoch je uvedená v dokumente Predobchodná simulácia, ktorý je vytvorený bankárom pred podaním pokynu na nákup vybraného fondu.

AKO ZÍSKATE 2 % NAVYŠE?

Založte si program pravidelného investovania U invest Plus v období od 1. novembra do 30. novembra 2019, uskutočnite prvú pravidelnú investíciu do 31. decembra 2019, pravidelne investujte a my vám po splnení podmienok kampane pripíšeme na peňažný účet naviazaný k programu pravidelného investovania sumu zodpovedajúcu 2 % z aktuálnej hodnoty tejto investície evidovanej k 30. novembru 2020 na vašom majetkovom účte v UniCredit Bank. Výplata odmeny sa uskutoční najneskôr k 31. januára 2021.***

Chcete sa dozvedieť ako začať investovať, čo zvážiť než začnete a či má investovanie zmysel? Prečítajte si ako na to v našej Investičnej akadémii.

*** Odmenu 2 % navyše z hodnoty programu pravidelného investovania U invest Plus získate najneskôr do 31. januára 2021, ak si počas trvania kampane založíte program pravidelného investovania U invest Plus a najneskôr do 30. novembra 2020 uskutočníte minimálne 9 mesačných investícií. Aby sa vaša pravidelná investícia do kampane kvalifikovala, musí byť jej mesačná výška v rozmedzí 20 – 100 Eur. Ďalšie informácie o kampani Pravidelné investovanie s 2 % navyše vám poskytneme v našich pobočkách a úplné znenie podmienok nájdete v Podmienkach kampane. Kampaň prebieha od 1. novembra do 30. novembra 2019. Banka si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť alebo ju predčasne skončiť. Informácia o zmene trvania bude zverejnená na obchodných miestach banky a na www.unicreditbank.sk/pravidelneinvestovaniesbonusom.

Podmínky kampaně platné do 31.10.2019

Podmínky kampaně platné od 1.11.2019

 

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavuje prospekt  alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny ako aj negatívny vplyv hlavne na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich vyplývajúce. Investičné možnosti tu uvedené nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora. Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku klienta, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo