MOŽNOSŤ ODKLADU SPLÁTOK A PROGRAM COVID

JE PRE NÁS DÔLEŽITÉ V TEJTO NEĽAHKEJ SITUÁCII STÁLE STÁŤ PRI VÁS A POMÔCŤ VÁM ZMIERNIŤ NEČAKANÉ DOPADY SPOJENÉ SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19.

Milí klienti,

 

pripravili sme pre vás možnosť odkladu splátok úverov na bývanie, hypotekárnych úverov, PRESTO úverov a úverov pre firmy, malých podnikateľov a živnostníkov.

Odklad u nás prebieha v režime príslušného zákona.

  • Požiadať o odklad splátok toho istého úveru možno najviac jedenkrát počas pandémie.
  • Ak  máte u nás poskytnutých viac úverov, vyplňte pre každý úver samostatnú žiadosť.
  • O odklad splatok úveru je možné požiadať na obdobie najviac 9 mesiacov bez ohľadu na to, či máte nastavené splátky mesačne, kvartálne alebo ide o jednorazovú splátku. 
  • Odklad splátok úveru neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
  • Po podaní žiadosti o odklad vás budeme do 30 dní informovať o jej posúdení.

MÁM ZÁUJEM O ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV NA BÝVANIE, HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV A PRESTO ÚVEROV

MÁM ZÁUJEM O ODKLAD SPLÁTOK


 

MÁM ZÁUJEM O ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV PRE FIRMY, MALÝCH PODNIKATEĽOV A ŽIVNOSTNÍKOV

K odkladu splátok úveru pre firmy, podnikateľov a živnostníkov priložte vyplnenú žiadosť TU

a pokračujte odoslaním formulára

MÁM ZÁUJEM O ODKLAD SPLÁTOK


Najčastejšie otázky a odpovede:

V režime ktorého zákona prebieha odklad splátok?

V súlade so zákonom č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Mám podnikateľský úver, aký typ splátok si môžem odložit?

Žiadosť sa môže týkať istiny úveru, istiny a úrokov úveru alebo odloženia splatnosti úveru splatného jednorazovo. Voľbu vyplníte na formulári žiadosti o odklad.

Kto môže podať žiadosť o odklad splátok?

Žiadosť o odklad splátok môže podať dlžník, pokiaľ je pri jednom úvere viac spoludlžníkov, môže podať žiadosť o odklad ktorýkoľvek z nich, avšak v takom prípade sa prihliada iba na žiadosť, ktorá bola doručená ako prvá. V prípade, ak ste podnikateľom – fyzickou osobou alebo malým zamestnávateľom, žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka.

Ako je to s úrokmi? Bude úver počas odkladu naďalej úročený? Budem potom platiť viac?

Naším cieľom je podporiť vás a minimalizovať ekonomický dopad situácie na náklady vášho úveru. Avšak vzhľadom na to, že splátkový plán bude predĺžený a úver bude počas odkladu splátok naďalej úročený, budú splatnosť úveru predĺžená o počet mesiacov odkladu a úroky z obdobia odkladu splátok  budú rozpočítané do zostávajúcich splátok.

Pokiaľ mám k úveru dojednané poistenie schopnosti splácať, platené mesačne, bude tiež odložené?

Ak v zmluve o úvere máte dohodnuté mesačne platené poistenie schopnosti splácať úver, ste povinní počas odkladu splátok platiť tieto platby vo výške a v termíne dohodnutom v zmluve o úvere a banka zinkasuje platbu poistného z účtu určeného v zmluve o úvere. Poistná doba úveru bude predĺžená o počet mesiacov odkladu splátok, takže počas celej doby trvania úveru budete naďalej poistený.

Zaplatím za odklad nejaký poplatok?

Odklad splátok pre vás vybavíme zadarmo, bez poplatku.

Pokiaľ budem chcieť, môžem úver počas odkladu splácať napríklad formou predčasnej splátky?

Áno, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na váš podnet.

Môže banka moju žiadosť o odklad spátok odmietnuť?

Banka nie je povinná povoliť odklad splácania úveru, pokiaľ ste riadne nevyplnili žiadosť na tejto stránke, a tiež v prípade, ak:ste  v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,ste boli k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom bankou,ste boli ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu (čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [EÚ] č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia [EÚ] č. 648/2012 [Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013]) v platnom znení).

Som podnikateľ, za akých podmienok mám na odklad splátok nárok?

Podnikateľom sa na tieto účely rozumie podnikateľ, bez ohľadu na právnu formu, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.

Odkedy po podaní žiadosti začne platiť odklad splátok?

Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa najbližšej neuhradenej splatnosti splátky nasledujúcej po podaní žiadosti o odklad splátok. Požiadať možno aj o odklad vašej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšej ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok, pričom odklad nastáva odo dňa splatnosti takto neuhradnej splátky.

Som živnostník a mám úver na bývanie. Mám vyplniť žiadosť o odklad úverov na bývanie, hypotekárnych úverov a PRESTO úverov alebo žiadosť o odklad úverov pre firmy, malých podnikateľov a živnostníkov?

Vyplňte, prosím, žiadosť o odklad úverov na bývanie, hypotekárnych úverov a PRESTO úverov.

Kde môžem požiadať o odklad splátok?

Žiadosť môžete podať online, bez návštevy pobočky priamo na tejto stránke. Máte však možnosť podať žiadosť aj v našich pobočkách.

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete v dokumente TU.

UniCredit Bank sa pridáva k poskytovaniu zvýhodnených úverov pre firmy na podporu slovenskej ekonomiky prostredníctvom nových štátnych garančných programov schválených parlamentom Slovenskej republiky spoločne so Slovak Investment Holding a s Eximbankou. V rámci týchto programov môžu o zvýhodnené úvery požiadať nielen malé a stredné podniky, ale po novom aj veľkí klienti z korporácií. Opatrenie sa týka aj živnostníkov a podnikateľov s paušálnymi výdavkami.

 

Cieľom garančných programov je pomoc so zabezpečením likvidity a prístupu k financovaniu pre podniky v súvislosti s dosahmi pandémie COVID-19 na území Slovenskej republiky.

 

V prípade záujmu o zvýhodnený úver, prosíme, kontaktuje svojho poradcu alebo využite náš kontaktný formulár.

 

Na tejto stránke nájdete detailné informácie o jednotlivých programoch pre podnikateľov a menšie firmy a pre veľké firmy.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo