MOŽNOSŤ ODKLADU SPLÁTOK A PROGRAM COVID

JE PRE NÁS DÔLEŽITÉ V TEJTO NEĽAHKEJ SITUÁCII STÁLE STÁŤ PRI VÁS A POMÔCŤ VÁM ZMIERNIŤ NEČAKANÉ DOPADY SPOJENÉ SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19.

Milí klienti,

 

pripravili sme pre vás možnosť odkladu splátok úverov na bývanie, hypotekárnych úverov, PRESTO úverov a úverov pre firmy, malých podnikateľov a živnostníkov.

Odklad u nás prebieha v režime príslušného zákona.

  • Požiadať o odklad splátok toho istého úveru možno najviac jedenkrát počas pandémie.
  • Ak  máte u nás poskytnutých viac úverov, vyplňte pre každý úver samostatnú žiadosť.
  • O odklad splatok úveru je možné požiadať na obdobie najviac 9 mesiacov bez ohľadu na to, či máte nastavené splátky mesačne, kvartálne alebo ide o jednorazovú splátku. 
  • Odklad splátok úveru neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
  • Po podaní žiadosti o odklad vás budeme do 30 dní informovať o jej posúdení.

MÁM ZÁUJEM O ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV NA BÝVANIE, HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV A PRESTO ÚVEROV

MÁM ZÁUJEM O ODKLAD SPLÁTOK


 

MÁM ZÁUJEM O ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV PRE FIRMY, MALÝCH PODNIKATEĽOV A ŽIVNOSTNÍKOV

K odkladu splátok úveru pre firmy, podnikateľov a živnostníkov priložte vyplnenú žiadosť TU

a pokračujte odoslaním formulára

MÁM ZÁUJEM O ODKLAD SPLÁTOK


Najčastejšie otázky a odpovede:

V režime ktorého zákona prebieha odklad splátok?

V súlade so zákonom č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Mám podnikateľský úver, aký typ splátok si môžem odložit?

Žiadosť sa môže týkať istiny úveru, istiny a úrokov úveru alebo odloženia splatnosti úveru splatného jednorazovo. Voľbu vyplníte na formulári žiadosti o odklad.

Kto môže podať žiadosť o odklad splátok?

Žiadosť o odklad splátok môže podať dlžník, pokiaľ je pri jednom úvere viac spoludlžníkov, môže podať žiadosť o odklad ktorýkoľvek z nich, avšak v takom prípade sa prihliada iba na žiadosť, ktorá bola doručená ako prvá. V prípade, ak ste podnikateľom – fyzickou osobou alebo malým zamestnávateľom, žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka.

Ako je to s úrokmi? Bude úver počas odkladu naďalej úročený? Budem potom platiť viac?

Naším cieľom je podporiť vás a minimalizovať ekonomický dopad situácie na náklady vášho úveru. Avšak vzhľadom na to, že splátkový plán bude predĺžený a úver bude počas odkladu splátok naďalej úročený, budú splatnosť úveru predĺžená o počet mesiacov odkladu a úroky z obdobia odkladu splátok  budú rozpočítané do zostávajúcich splátok.

Pokiaľ mám k úveru dojednané poistenie schopnosti splácať, platené mesačne, bude tiež odložené?

Ak v zmluve o úvere máte dohodnuté mesačne platené poistenie schopnosti splácať úver, ste povinní počas odkladu splátok platiť tieto platby vo výške a v termíne dohodnutom v zmluve o úvere a banka zinkasuje platbu poistného z účtu určeného v zmluve o úvere. Poistná doba úveru bude predĺžená o počet mesiacov odkladu splátok, takže počas celej doby trvania úveru budete naďalej poistený.

Zaplatím za odklad nejaký poplatok?

Odklad splátok pre vás vybavíme zadarmo, bez poplatku.

Pokiaľ budem chcieť, môžem úver počas odkladu splácať napríklad formou predčasnej splátky?

Áno, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na váš podnet.

Môže banka moju žiadosť o odklad spátok odmietnuť?

Banka nie je povinná povoliť odklad splácania úveru, pokiaľ ste riadne nevyplnili žiadosť na tejto stránke, a tiež v prípade, ak:ste  v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,ste boli k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom bankou,ste boli ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu (čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [EÚ] č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia [EÚ] č. 648/2012 [Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013]) v platnom znení).

Som podnikateľ, za akých podmienok mám na odklad splátok nárok?

Podnikateľom sa na tieto účely rozumie podnikateľ, bez ohľadu na právnu formu, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.

Odkedy po podaní žiadosti začne platiť odklad splátok?

Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa najbližšej neuhradenej splatnosti splátky nasledujúcej po podaní žiadosti o odklad splátok. Požiadať možno aj o odklad vašej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšej ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok, pričom odklad nastáva odo dňa splatnosti takto neuhradnej splátky.

Som živnostník a mám úver na bývanie. Mám vyplniť žiadosť o odklad úverov na bývanie, hypotekárnych úverov a PRESTO úverov alebo žiadosť o odklad úverov pre firmy, malých podnikateľov a živnostníkov?

Vyplňte, prosím, žiadosť o odklad úverov na bývanie, hypotekárnych úverov a PRESTO úverov.

Kde môžem požiadať o odklad splátok?

Žiadosť môžete podať online, bez návštevy pobočky priamo na tejto stránke. Máte však možnosť podať žiadosť aj v našich pobočkách.

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete v dokumente TU.

UniCredit Bank sa pridáva k poskytovaniu zvýhodnených úverov pre firmy na podporu slovenskej ekonomiky prostredníctvom nových štátnych garančných programov schválených parlamentom Slovenskej republiky spoločne so Slovak Investment Holding a s Eximbankou. V rámci týchto programov môžu o zvýhodnené úvery požiadať nielen malé a stredné podniky, ale po novom aj veľkí klienti z korporácií. Opatrenie sa týka aj živnostníkov a podnikateľov s paušálnymi výdavkami.

 

Cieľom garančných programov je pomoc so zabezpečením likvidity a prístupu k financovaniu pre podniky v súvislosti s dosahmi pandémie COVID-19 na území Slovenskej republiky.

 

V prípade záujmu o zvýhodnený úver, prosíme, kontaktuje svojho poradcu alebo využite náš kontaktný formulár.

 

Na tejto stránke nájdete detailné informácie o jednotlivých programoch pre podnikateľov a menšie firmy a pre veľké firmy.

Pokiaľ sa vám skončil odklad splátok úveru, ktorý vám bol poskytnutý podľa zákona č. 67/2020 Z. z., vaša splátka je splatná v ten istý deň ako pred nastavením odkladu splátok a bude započítaná z vášho splátkového účtu automaticky. Nie je potrebné meniť nastavenia v splácaní. 

V prípade, ak vaša ťaživá finančná situácia aj naďalej pretrváva, sme pripravení ju s vami riešiť, a to opätovnou zmenou podmienok splácania úveru. Považujeme za potrebné upozorniť vás, že na opätovnú zmenu zmluvných podmienok nevzniká nárok automaticky a o vašej žiadosti bude rozhodované na základe dôkladného posúdenia vami uvedených dôvodov na ďalší odklad splátok.

 

AKO POSTUPOVAŤ

 

  • V prvom rade sa ubezpečte, že splácanie úveru je nad vaše finančné možnosti. Zmena podmienok splácania pre vás totiž nemusí byť výhodná a v konečnom dôsledku na úrokoch zaplatíte viac, ako keby ste splácali podľa pôvodného splátkového kalendára. Zmena podmienok splácania je tiež informáciou o zmene splátkového kalendára zasielanou do úverového registra. Táto informácia má charakter negatívneho záznamu, čo môže vplývať na posudzovanie poskytnutia úveru v budúcnosti aj z dlhodobého hľadiska.
  • V prípade, ak aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam rozmýšľate nad odkladom svojho spotrebného alebo hypotekárneho úveru, pokračujte vyplnením kontaktného formulára nižšie. Budeme vás potom kontaktovať a dohodneme sa s vami na ďalších krokoch. Ubezpečujeme vás, že sa vždy pokúsime vašej žiadosti v maximálnej možnej miere vyhovieť.
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

Môžem požiadať o zmenu splácania akéhokoľvek úveru?

O zmenu splácania bude možné požiadať pri spotrebnom úvere a hypotekárnom úvere. Pri kontokorentných úveroch a kreditných kartách nie je možné požiadať o zmenu podmienok splácania.

Ako bude prebiehať podanie žiadosti a jej vybavenie?

Žiadosti sa budú podávať prostredníctvom pobočiek banky. Aktuálne pripravujeme vhodné podmienky na prijatie a vybavenie žiadostí. Pri posúdení vašej žiadosti sme povinní dôkladne preveriť dôvody žiadosti, finančnú situáciu všetkých dlžníkov a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a aktuálnu informáciu z úverových registrov dlžníka, ale i všetkých spoludlžníkov.

Stačí, ak žiadosť podá len hlavný dlžník?

Nie, o zmenu podmienok musí požiadať dlžník a všetci spoludlžníci. Tak isto musia preukázať svoju ťaživú finančnú situáciu a vyplniť a podpísať zmluvnú dokumentáciu.

Aké varianty splácania úveru mi môžete poskytnúť?

Pripravujeme niekoľko variantov zmien podmienok splácania úverov:

  • Trvalé zníženie anuitnej splátky – čo využijú hlavne klienti so spotrebným úverom, ktorí chceli mať úver rýchlo splatený a zvolili si kratšiu dobu splácania.
  • Odklad splátok istiny – po dobu 6 mesiacov budete splácať len úrok a prípadne ďalšie platby (poistné, mesačný poplatok za správu úveru). Doba splatenia sa posunie o 6 mesiacov.
  • Odklad celej splátky – v prípade schválenia sa odkladá celá splátka úveru (istina, úroky, poplatky) s výnimkou poistenia schopnosti splácať úver, ktoré je klient povinný splácať naďalej aj počas odkladu. Takýto odklad splátok však bude možný len v prípade, ak hlavný dlžník ani ostatní spoludlžníci, prípadne spolu posudzované osoby nebudú mať žiadny príjem, prípadne budú mať len minimálny príjem.

Bude úver počas odkladu splácania úročený?

Úver budeme naďalej úročiť pôvodne dohodnutou úrokovou sadzbou. Treba však vedieť, že z dôvodu predĺženia doby splácania zaplatíte na úrokoch viac, ako keby ste dodržali pôvodný splátkový kalendár.

Zaplatím za zmenu podmienok splácania úveru nejaký poplatok?

Nie, za zmenu splácania úveru si neúčtujeme žiadny poplatok.

Bude informácia o zmene spôsobu splácania z dôvodu zhoršenej finančnej situácie reportovaná do registrov?

Áno, vzhľadom na zmenu spôsobu splácania musí banka v súlade so zákonom danú informáciu reportovať do úverových registrov a tento záznam môže mať vplyv pri posudzovaní prípadných budúcich žiadostí o úver.

Bude z dôvodu zmeny podmienok splácania úveru predĺžená splatnosť úveru?

Áno, splatnosť úveru bude predĺžená.

Je banka povinná vyhovieť žiadosti o zmenu splácania úveru?

Každú žiadosť budeme posudzovať individuálne a vždy sa budeme snažiť nájsť najlepšie možné riešenie. V prípade, ak dostatočne nepreukážete vašu zhoršenú finančnú situáciu alebo ak na základe informácií o vašej finančnej situácii dospejeme k záveru, že vám zmena podmienok splácania úveru neumožní v splácaní úveru pokračovať, nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Bude možné požiadať aj o odklad podnikateľského úveru (úverov poskytnutých fyzickým osobám podnikateľom a malým podnikom)?

Tak ako pri spotrebiteľských úveroch, aj pri podnikateľských úveroch sú z možnosti zmeny splácania úveru vylúčené kontokorentné úvery a kreditné karty. Žiadosti o zmenu podmienok splácania podnikateľského úveru budú posudzované individuálne a klientom budú ponúkané individuálne riešenia.

Každú žiadosť budeme posudzovať individuálne a vždy sa budeme snažiť nájsť najlepšie možné riešenie. V prípade, ak dostatočne nepreukážete vašu zhoršenú finančnú situáciu alebo ak na základe informácií o vašej finančnej situácii dospejeme k záveru, že vám zmena podmienok splácania úveru neumožní v splácaní úveru pokračovať, nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo