AMUNDI FUND SOLUTIONS – BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026

Aktuálne veľmi zaujímavá príležitosť na dlhopisovom trhu. Fond má vopred známy čistý očakávaný výnos 3,13 %* ročne. Výnos sa počíta na základe splatných úrokov z dôkladne vybraných dlhopisov do portfólia fondu, ktoré sa budú držať do ich splatnosti, tzn. maximálne do marca 2026.

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Lenže nepodliehať emóciám, nereagovať unáhlene, zvlášť keď prídu trhové zmeny, nie je vždy jednoduché.

Preto spoločnosť Amundi prichádza s „Buy & Watch“, konzervatívnou stratégiou v štýle „Kúp a sleduj“. Stratégia kombinuje to najlepšie z držania jedného dlhopisu a z podielu na dlhopisovom fonde. Kombinuje teda to najlepšie z oboch svetov – diverzifikáciu, konkrétnu splatnosť, aktívnu správu portfólia aj očakávaný výnos.

Hlavné parametre:

  • investícia, ktorá vďaka očakávanému výnosu môže zmierňovať dopady inflácie,
  • investície primárne do amerických dlhopisov s vysokým očakávaným výnosom,
  • čistý očakávaný ročný výnos 3,13 %, za celé investičné obdobie viac ako 12 %,
  • splatnosť 4 roky,
  • zníženie rizika investície prostredníctvom diverzifikácie, investície do viac ako 100 dlhopisov z rôznych segmentov, čo je výhodné oproti investícii do jedného dlhopisu,
  • krátke upisovacie obdobie, iba od 10. januára do 9. marca 2022.

Sektorové rozloženie portfólia

 

Založit si U-konto online

Zdroj: Amundi SK

Predpokladaný životný cyklus Buy & Watch

Životný cyklus Amundi Fund Solutions – Buy & Watch US High Yield Opportunities 03/2026 sa začína 2-mesačným upisovacím obdobím, ktoré sa končí 9. marca 2022. Po jeho konci už nebude možné podávať ďalšie pokyny na nákup. Výstupný poplatok pri spätnom odkúpení pred splatnosťou fondu je 2 % a ide o príjem ostatných podielnikov fondu. Po uplynutí doby splatnosti fondu dôjde k vyplateniu peňazí investorom.

V prípade záujmu navštívte najbližšiu pobočku UniCredit Bank.

 

PDF leták fondu

Cenník (tabuľka pre jednorazové investície a stĺpec „Dlhopisové a ostatné podfondy“)

 

*Očakávaný ročný výnos 3,13 % (výnos pre eurovú triedu k dátumu 23. 12. 2021) = 4,30 % (hrubý výnos v EUR) – 1,17 % celkové náklady fondu. Očakávaný ročný výnos sa môže mierne meniť vzhľadom na aktuálne trhové prostredie a jeho hodnota je na týždennej báze aktualizovaná na www.amundi.sk. Klienti by mali vziať do úvahy aj možné straty súvisiace s možným nesplate­ním dlhopisov z dôvodu neuplatnenia call opcie na niektorých pozíciách v portfóliu (nedôjde k predpokladané­mu predčasnému splateniu dlhopisu) alebo z dôvodu úpadku emitenta. Tieto straty manažér fondu odhaduje vo výške maximálne 1,20 % ročne. Indikovaný výnos vychádza z očakávaných výnosov dlhopisov, pri ktorých je predpoklad, že budú nakúpené a držané v portfóliu fondu približne do splatnosti. Očakávaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv, a to hlavne na ich kurzy, ceny a zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Investičné možnosti uvedené na týchto webových stránkach nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo