AMUNDI FUND SOLUTIONS – BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025

Fond má vopred známy čistý očakávaný výnos okolo 3 %* ročne. Výnos sa počíta na základe splatných úrokov z dôkladne vybraných dlhopisov do portfólia fondu, ktoré sa budú držať do ich splatnosti, tzn. do marca roku 2025.

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Lenže nepodliehať emóciám, nereagovať unáhlene, zvlášť keď prídu trhové zmeny, nie je vždy jednoduché.

Preto spoločnosť Amundi prichádza s „Buy & Watch“, konzervatívnou stratégiou v štýle „Kúp a Sleduj“. Stratégia kombinuje to najlepšie z držania jedného dlhopisu a z podielu na dlhopisovom fonde. Ide teda o to najlepšie z oboch svetov – diverzifikáciu, konkrétnu splatnosť, aktívnu správu portfólia aj očakávaný výnos.

Investujte dnes do budúcnosti

Prečo si myslíme, že je investícia do amerických dlhopisov výhodná? Na túto otázku odpovedá portfólio manažér fondu Dowling Tim.


„Veríme, že americké hospodárstvo bude prechádzať v roku 2021 silným zotavením. Odvetvie a firmy, ktoré boli najviac zasiahnuté koronakrízou, sa budú postupne dostávať do ziskovosti, ako sa život bude vracať do normálu. Ľudia začnú znovu chodiť do kín, bude sa opäť lietať, spotreba ropy porastie. Návrat k tradičnej ekonomike odráža portfólio fondu Buy & Watch. Nájdeme tu dlhopisy, ktoré vydali napríklad prevádzkovatelia siete kín, špecialista na lízing lietadiel alebo spoločnosť, ktorá je najväčší dodávateľ ropných sústav v Kanade.“

Sektorové a geografické rozloženie portfólia

 
 
Buy&Watch - Graf1
Zdroj: Amundi SK
 
Buy&Watch - Graf2
 

Predpokladaný životný cyklus Buy & Watch

Životný cyklus Amundi Fund Solutions – Buy & Watch 03/2025 sa začína 2-mesačným upisovacím obdobím, ktoré sa končí 17. marca 2021. Po jeho konci už nebude možné podávať ďalšie pokyny na nákup. Výstupný poplatok pri spätnom odkúpení pred splatnosťou fondu je 2 % a ide o príjem ostatných podielnikov fondu. Po uplynutí doby splatnosti fondu dôjde k vyplateniu peňazí investorom. V prípade záujmu navštívte najbližšiu pobočku UniCredit Bank.

 

PDF leták fondu

Cenník (tabuľka pre jednorazové investície a stĺpec „Dlhopisové a ostatné podfondy“)

 

*Očakávaný ročný výnos 2,90 % (výnos pre eurovú triedu k dátumu 22. 1. 2021) = 4,12 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % celkové náklady fondu. Očakávaný ročný výnos sa môže mierne meniť vzhľadom na aktuálne trhové prostredie a jeho hodnota je na týždennej báze aktualizovaná na www.amundi.sk. Klienti by mali vziať do úvahy aj prípadné straty súvisiace s možným nesplatením dlhopisov z dôvodu neuplatnenia call opcie na niektorých pozíciách v portfóliu (nedôjde k predpokladanému splateniu dlhopisu) alebo z dôvodu úpadku emitenta. Tieto straty manažér fondu odhaduje vo výške maximálne 1,20 % ročne. Indikovaný výnos vychádza z očakávaných výnosov dlhopisov, pri ktorých je predpoklad, že budú nakúpené a držané v portfóliu fondu približne do splatnosti.

Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv, a to hlavne na ich kurzy, ceny a zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Investičné možnosti uvedené na týchto webových stránkach nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo