AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE

Konzervatívne investície do cenných papierov štátov a spoločností, ktoré sú dostatočne finančne silné a zároveň spĺňajú tie najprísnejšie kritériá ESG, čím pozitívne ovplyvňujú svet okolo nás.

Fond kombinuje dlhopisy a akcie (až 40 % portfólia) s dôrazom na nízke kolísanie investície. Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze nielen finančných ukazovateľov (silné súvahy, atraktívne ocenenie, udržateľnosť ziskov…), ale aj prísnych kritérií ESG – hodnotenie vplyvov na životné prostredie (E – environmental), spoločenských vplyvov (S – social) a vplyvov z hľadiska riadenia spoločnosti (G – governance).

Spoločnosti, ktoré si môžu dovoliť plniť prísne kritériá ESG, musia byť dostatočne finančne silné, pričom často určujú trendy vo svojich odvetviach.

Dôležité je, že tieto investície zároveň pomáhajú zlepšovať naše prostredie a náš svet. Vo fonde nenájdeme zbrojný priemysel, alkohol či tabakové produkty, ani spoločnosti s kontroverzným vedením využívajúce nekalé praktiky, detskú prácu, alebo porušujúce ľudské práva, ani spoločnosti, ktoré postupne ničia životné prostredie. Fond určuje najvyššie hodnotenie 5 hviezdičiek od ratingovej agentúry Morningstar.*

Čo získate investovaním?
Komu je fond určený?

„Keď investujete do fondu Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, investujete do spoločností, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a na spoločnosť.“ 

 

Investovať do fondu môžete od nízkych súm  ̶  v rámci jednorazovej investície od 250 eur, alebo pravidelnou investíciou od 30 eur mesačne.

V prípade záujmu kontaktujte svojho bankára alebo navštívte najbližšiu pobočku UniCredit Bank, budeme sa vám radi venovať.

 

Leták (pdf)

Cenník (tabuľka pre jednorazové investície a program pravidelného investovania RYTMUS - stĺpec ,,Dlhopisové a ostatné podfondy”, tzn. nákupný poplatok je podľa investovaného objemu 2 % alebo 1,5 %).

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto, alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. Investor nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv, a to hlavne na ich kurzy, ceny a zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Investičné možnosti uvedené na týchto webových stránkach nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

 

*Dáta k 24.5.2021

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo