Legislatívne účty

Základný bankový produkt

Komu je produkt určený

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Bratislava (ďalej len „banka“) poskytne klientovi, ktorý je spotrebiteľom, bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, ak:

 • ku dňu podania žiadosti dovŕšil 18 rokov
 • podá banke písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu
 • nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu zriadený iný platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov
 • ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu nemá čistý mesačný príjem vyšší ako 400 EUR.

Spotrebiteľ si v období, počas ktorého mu banka poskytuje základný bankový produkt, nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

Parametre produktu
 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných
  • vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
  • výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
   • bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
   • medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť,
   • prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu,
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty,
 • vydanie jednej medzinárodnej debetnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti.

 

Poplatky

Výška poplatku za základný bankový produkt je 0 eur mesačne.

Mimosúdne riešenie sporov

Svoju sťažnosť alebo reklamáciu môžete uplatniť

 • ústne na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Bratislava,
 • písomne na adrese: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, útvar Riadenie kvality služieb , Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
 • telefonicky, prostredníctvom zákazníckeho centra UniCredit Bank alebo
 • elektronickou poštou, prostredníctvom www.unicreditbank.sk, formou kontaktného formulára

Banka vybavuje sťažnosti alebo reklamácie spravidla v lehote 30 dní od ich uplatnenia, v zložitých prípadoch najneskôr do 6 mesiacov.

 • Okrem uplatnenia sťažnosti alebo reklamácie, môžete z mimosúdnych spôsobov riešenia využiť napríklad Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Pravidlá Slovenskej bankovej asociácie pri alternatívnom riešení sporov nájdete na webovej stránke: www.institutars.sk
 • Tiež môžete využiť možnosť podania žaloby na spotrebiteľský rozhodcovský súd alebo na všeobecný súd Slovenskej republiky. V prípade, že máte záujem riešiť prípadné spory prostredníctvom spotrebiteľského rozhodcovského súdu, ktorým je Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie, sídlo: Mýtna 48, Blumental offices I, 811 07 Bratislava, webové sídlo: www.sbaonline.sk, adresa pre elektronickú komunikáciu: srs@sbaonline.sk, môžete túto voľbu vyjadriť podpísaním zmluvy o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, návrh ktorej Vám bude predložený najneskôr pri uzatvorení zmluvnej dokumentácie.

Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Účinnosť: Tieto Informácie nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2018.

 

Platobný účet so základnými funkciami (štandardný účet)

Komu je produkt určený

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Bratislava (ďalej len „banka“) poskytne bankové služby v rozsahu štandardného účtu spotrebiteľovi, ktorý:

 • má pobyt v Európskej únii, vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľovi, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych alebo faktických dôvodov
 • podá banke písomnú žiadosť o zriadenie štandardného účtu; prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie o tom, že nemá zriadený žiaden ďalší platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky
 • nemá zriadený žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v bank

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba s poskytnutým štandardným účtom si nesmie zriadiť žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke.

 

Parametre produktu
 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu,
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro vykonávaných
  • vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky
  • výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
   • bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky
   • medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky alebo pobočky zahraničnej banky v rámci konsolidovaného celku
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom, vrátane trvalého príkazu na inkaso v rámci Európskej únie
   • v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť
   • prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty
 • vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti.
Poplatky

Výška poplatku za štandardný účet je uvedená v sadzobníku poplatkov pre občanov.

Dôvody zamietnutia žiadosti o zriadenie štandardného účtu

Banka zamietne žiadosť o zriadenie štandardného účtu, ak:

 • je zriadenie štandardného účtu v rozpore so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • oprávnená osoba má zriadený platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu
 • márne uplynie lehota 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy banky na doplnenie žiadosti v prípade, že nebola úplná alebo riadne vyplnená.

Zriadenie štandardného účtu banka nesmie podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.

Mimosúdne riešenie sporov

Svoju sťažnosť alebo reklamáciu môžete uplatniť

 • ústne na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Bratislava,
 • písomne na adrese: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, útvar Riadenie kvality služieb, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
 • telefonicky, prostredníctvom zákazníckeho centra UniCredit Bank alebo
 • elektronickou poštou, prostredníctvom www.unicreditbank.sk, formou kontaktného formulára.

Banka vybavuje sťažnosti alebo reklamácie spravidla v lehote 30 dní od ich uplatnenia, v zložitých prípadoch najneskôr do 6 mesiacov.

 

Tiež môžete využiť možnosť podania žaloby na spotrebiteľský rozhodcovský súd alebo na všeobecný súd Slovenskej republiky. V prípade, že máte záujem riešiť prípadné spory prostredníctvom spotrebiteľského rozhodcovského súdu, ktorým je Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie, sídlo: Mýtna 48, Blumental offices I, 811 07 Bratislava, webové sídlo: www.sbaonline.sk, adresa pre elektronickú komunikáciu: srs@sbaonline.sk, môžete túto voľbu vyjadriť podpísaním zmluvy o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, návrh ktorej Vám bude predložený najneskôr pri uzatvorení zmluvnej dokumentácie.

Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

 


Účinnosť: Tieto Informácie nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2018.

 • Ako spotrebiteľ máte aj iné možnosti ako sa domáhať svojich práv. Okrem uplatnenia sťažnosti alebo reklamácie, môžete z mimosúdnych spôsobov riešenia využiť napríklad Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Pravidlá Slovenskej bankovej asociácie pri alternatívnom riešení sporov nájdete na webovej stránke: www.institutars.sk.
 • Tiež môžete využiť možnosť podania žaloby na spotrebiteľský rozhodcovský súd alebo na všeobecný súd Slovenskej republiky. V prípade, že máte záujem riešiť prípadné spory prostredníctvom spotrebiteľského rozhodcovského súdu, ktorým je Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom: Slovenská banková asociácia – SRS, Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, webové sídlo: www.sbaonline.sk, adresa pre elektronickú komunikáciu: srs@sbaonline.sk, môžete túto voľbu vyjadriť podpísaním zmluvy o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, návrh ktorej Vám bude predložený najneskôr pri uzatvorení zmluvnej dokumentácie.

Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Účinnosť: Tieto Informácie nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2018.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo