Pravidelné investovanie

na vašu penziu

Pravidelné investovanie vám ponúka príležitosť vytvoriť si finančnú rezervu, vďaka ktorej nemusíte zľaviť zo svojich životných štandardov ani v dôchodkovom veku.

Spočítajte si:

remove

EUR

add

EUR

EUR

remove

EUR

add

EUR

EUR

remove

EUR

add

EUR

EUR

remove

Rokov

add

Rokov

Rokov

Upozornenie: Minimálna výška pravidelnej mesačnej investície v UniCredit Bank je 20 €.  Cieľová suma investície musí být zároveň vyššia ako 1 200 €. Ak tieto hodnoty vychádzajú v modelovom príklade na základe vstupných parametrov nižšie, môžete skúsiť navýšiť požadovaný mesačný dôchodok, aby bolo možné pravidelnú investíciu dohodnúť.

Čo jednotlivé stratégie znamenajú?

Konzervatívna stratégia

Táto stratégia, pod ktorú zaraďujeme fond Amundi Fund Solutions – Conservative, je vhodná pre opatrných investorov s investičným horizontom do 5 rokov. Podiel akciovej zložky v portfóliu sa môže podľa diania na finančných trhoch pohybovať medzi 0 – 35 %.

Balancovaná stratégia

Táto stratégia, pod ktorú zaraďujeme fond Amundi Fund Solutions – Balanced, je vhodná pre investorov s vyváženým rizikovým profilom a investičným horizontom od 5 do 10 rokov. Podiel akciovej zložky v portfóliu sa môže podľa diania na finančných trhoch pohybovať medzi 35 – 65 %.

Dynamická stratégia

Táto stratégia, pod ktorú zaraďujeme fond Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth, je vhodná pre dynamických investorov s investičným horizontom na 7 a viac rokov. Podiel akciovej zložky v portfóliu sa môže podľa diania na finančných trhoch pohybovať medzi 65 – 85 %.

Poznámka:


Výpočet predpokladá odchod do dôchodku priemerne v 65 rokoch a dobu priemerného dožitia v dĺžke 20 rokov od odchodu do dôchodku. Výpočet počíta fixne s priemerným mesačným štátnym starobným dôchodkom v Slovenskej republike, ktorý sa k 31. 1. 2021 pohyboval na úrovni 498,53 EUR (zdroj: Sociálna poisťovňa).

Výpočet nasporenej sumy v II. pilieri dôchodkového systému počíta s mesačným príspevkom 5 % z priemernej nominálnej mzdy za rok 2020 vo výške 1 133 EUR (zdroj: Štatistický úrad SR) a mierou zhodnotenia týchto príspevkov vo výške 3,5 % ročne počas celej doby sporenia.

Očakávané priemerné ročné zhodnotenie vlastných úspor je kalkulované na úrovni 2 % p. a., čo je aplikované na vyššie uvedenú hodnotu už nasporených finančných prostriedkov určených na dôchodok a zároveň aj na hodnotu, koľko je už pravidelne mesačne na dôchodok sporené.

Očakávané zhodnotenie investičných stratégií p. a. nepredstavuje záväzný prísľub do budúcnosti. Pozitívny scenár vychádza z historickej 5-ročnej výkonnosti fondov Amundi Fund Solutions – Conservative (ISIN LU1121647660), Balanced (ISIN LU1121646779) a Sustainable Growth (ISIN LU1121647157) v EUR menovej triede k dátumu 6. 9. 2021, ktorá je na ročnej báze prepočítaná pomocou odúročiteľa. Negatívny scenár vychádza z 5-ročnej historickej volatility príslušného fondu k dátumu 6. 9. 2021, ktorá sa pre potreby výpočtu berie zároveň ako ročná báza. Upozorňujeme, že v prípade negatívneho vývoja trhu môže investor utrpieť stratu, ak by držané podielové listy predal, tzn. investor môže prísť o časť alebo až o všetky investované finančné prostriedky. Kalkulácia zohľadňuje zaplatený vstupný poplatok podľa platného cenníka hradený pravidelne. Kompletné rozkrytie celkových súvisiacich nákladov a poplatkov je uvedené v dokumente Predobchodná simulácia poplatkov, ktorý je vyhotovený bankárom pred podaním pokynu na nákup podielových listov vybraného fondu.

Predmetné oznámenie je modelovým príkladom, nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku. Investičné možnosti uvádzané v tomto modelovom príklade nemusia korešpondovať s určeným cieľovým trhom investora. Banka upozorňuje klienta, že bez vyplneného profilu investora nie je schopná identifikovať jeho potreby a ciele a nemôže mu ponúkať žiadne konkrétne finančné nástroje. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. Investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú taktiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Všetky informácie použité pri tvorbe alebo obsiahnuté v texte pochádzajú alebo sú založené na zdrojoch, ktoré UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., považuje za dôveryhodné. Napriek tomu, že UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., venuje obsahu a overovaniu takýchto informácií maximálnu starostlivosť, nemôže zaručiť ich správnosť, presnosť a úplnosť.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo