PRESTO Úver na lepší domov

od 4,9% p.a.

Vďaka PRESTO Úveru na lepší domov

od 4,9% p.a.

 • Až 40 000 EUR , bez nutnosti zabezpečenia nehnuteľnosťou

 • Na preukázanie účelu úveru máte až 6 mesiacov

Spočítajte si

Chcem si požičiať peniaze

Potrebujem si požičiať EUR.
Úver môžem splatiť do mesiacov.
minimalizovať riziká poistením pre prípad smrti, trvalej invalidity a a mám záujem o U Konto zadarmo.


Double click to edit calculator result component

PRESTO Úver na lepší domov

účelový úver na financovanie bankou stanovených účelov

 • možnosť poistenia schopnosti splácať úver s voľbou poistného rizika
 • na získanie úveru postačuje jediná návšteva banky

Parametre úveru

 • výška úveru od 1 500 do 40 000 EUR (do 10 000 EUR aj bez pristúpenia spoludlžníka)
 • atraktívne úrokové sadzby
 • voliteľná doba splatnosti 1 – 8 rokov
 • úroková sadzba je garantovaná po celú dobu splácania úveru

Komu je produkt určený?

 • občanom vo veku od 18 rokov s trvalým resp. dlhodobým pobytom na území SR
 • pravidelný čistý mesačný príjem min. 280 EUR

 

Produktový list  (verzia pre tlač)

 1. krok  Príďte na pobočku a prineste si tieto doklady:
  • občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti
  • potvrdenie o príjme alebo daňové priznanie za uplynulý rok
  • doklad preukazujúci aktuálnu adresu, napr. faktúra za telefón alebo doklad o zaplatení SIPO
 2. v prípade manželov, ktorí majú zrušené alebo zúžené BSM - doklad preukazujúci túto skutočnosť
 3. krok – Vyplníme s vami žiadosť o PRESTO Úver, na základe vášho súhlasu nahliadneme do úverových registrov, spracujeme vašu žiadosť
 4. krok  - o schválení úveru budete informovaný formou listu a peniaze sú vaše.

Viete, ako by ste splácali svoj PRESTO Úver v prípade choroby alebo straty zamestnania? Poistenie schopnosti splácať ponúka jedno z riešení.

Čo získate?

 • nižšiu cenu ako u individuálnych životných poistiek
 • zľavu z úrokovej sadzy

Parametre produktu

 • jednorazovo platené poistenie schopnosti splácať Vás ochráni v prípade niektorých nepríjemných životných situácií, napr. pri výpadku pravidelných príjmov a teda neschopnosti splácať záväzky vyplývajúce zo zmluvy o PRESTO Úvere
 • len pre nové úvery

Komu je produkt určený?

Všetkým žiadateľom PRESTO Úveru, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 • je mladší ako 60 rokov
 • je zdravý
 • nie je vo starobnom ani invalidnom dôchodku
 • nie je v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov (nemá diabetes, môže mať ale napr. alergiu)
 • nie je v pracovnej neschopnosti

V prípade rizika nedobrovoľnej straty zamestnania klient navyše spĺňa tieto podmienky:

 • je zamestnaný v pracovnom pomere na dobu neurčitú
 • bol zamestnaný v pracovnom pomere nepretržite tiež v predchádzajúcich 12 mesiacoch a nie je v skúšobnej dobe
 • nedal ani mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru, nezrušil so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, nedostal od zamestnávateľa ani nezaslal zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou
 • poistenie iba nových úverov

Aké sú výhody pre klienta?

 • chráni klienta a jeho rodinu
 • možnosť poistenia proti riziku straty zamestnania
 • žiadne lekárske prehliadky
 • rýchlosť a jednoduchosť uzatvorenia, stačí vysloviť súhlas s Rámcovou poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami

parametre produktu

Aké doklady je potrebné doložiť?

 • občiansky preukaz

Kde je možné produkt získať?

 • na všetkých pobočkách UCB

Ďalšie informácie o produkte je možné získať:

Aké poplatky budem platiť?

Aby sme nemuseli zvyšovať cenu úveru a premietnuť ju do úrokovej sadzby, ponechali sme pri úvere iba vstupný poplatok za poskytnutie úveru vo výške 50 EUR (splatný v mesačných splátkách)

Potrebujem spolužiadateľa?

Nad 10 000 EUR môže byť vyžadovaný spolužiadateľ.

Pozn. v prípade manželov je spolužiadateľ vyžadovaný vždy v prípade výšky úveru nad 10 000 EUR. Spolužiadateľom nemusí byť druhý partner.

Prečo si mám dohodnúť poistenie schopnosti splácať úver?

Poistenie Vás ochráni v prípade nečakaných životných situácií, napr. v prípade dlhodobej hospitalizácie alebo prácenoschopnosti

Reprezentatívny príklad:

Chcem si požičať 10 000 €. Celková výška úveru je 10 000 €, s dobou splácania 8 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 4,90 % p. a. Výška mesačnej splátky je 126,12 €, počet mesačných splátok je 96, z toho bude posledná splátka vo výške 124,45 €. Mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,52 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 5,12 %. Celková suma, ktorú splatíte, je 12 155,77 €.

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

Spinning wheel animation

Loading