Znížte si svoj úrok

z 11,08 % p.a. na 3,89 % p.a. naozaj pre každého pri úvere.

PRESTO na lepší domov

 • Na výstavbu, kúpu, rekonštrukciu nehnuteľnosti

 • Až do 40 000 EUR, bez nutnosti zabezpečenia nehnuteľnosti

 • Na preukázanie účelu úveru máte až 6 mesiacov

 • Splácajte flexibilne - zvoľte si deň splátky

Orientačná kalkulačka

remove

Eur

add

Eur

Eur

remove

Mesačne

add

Mesačne

Mesačne

AKO BUDE PREBIEHAŤ SPROSTREDKOVANIE PRESTO ÚVERU NA LEPŠÍ DOMOV?

Zavoláme vám

Telefonicky s vami dohodneme stretnutie na najbližšej pobočke.

Príďte do pobočky banky a prineste si sebou potrebné doklady

Budete potrebovať občiansky preukaz, potvrdenie o príjme alebo výpisy z účtu, prípadne daňové priznania za uplynulý kalendárny rok.

Spíšeme s vami žiadosť o PRESTO Úver

Pokiaľ bude vaša žiadosť schválená, pripravíme úver podľa vašich predstáv, podpíšeme Zmluvu o PRESTO Úvere a peniaze odošleme na váš účet.

Mohlo by vás zaujímať

Dôležité informácie súvisiace s vybavením PRESTO Úveru na lepší domov

Odmena za riadne splácanie

úrok jen 3,89% p.a.

Každý môže ušetriť s úrokom len 3,89 % p.a. za riadne splácanie

 

Pri splnení podmienok získate odmenu za riadne splácanie. Riadne splácanie úveru prináša zaujímavú úsporu.        

 

  mesiace
doba splácenia pri riadnom splácaní
60    72   
doba splácenia bez riadneho splácania 76    96   

Ako získať odmenu za riadne splácanie?

 • dohodnite si PRESTO Úver na lepší domov s dobou splatnosti 60 alebo 72 mesiacov
 • splácajte úver riadne a načas
 • nezrealizujte predčasné splatenie celého úveru

 

Splnenie podmienok pre získanie odmeny za riadne splácanie je jednoduché

K priznaniu odmeny postačuje:

 • pravidelné splácanie úveru bez predčasnej splátky
 • so splátkou nebudete meškať dlhšie ako 29 dní
 • s úhradou splátky sa omeškáte maximálne 3 krát v lehote 6-29 dní (t.j. že aj pri omeškaní 5 dní pri každej splátke neprichádzate o odmenu)

 

Parametre úveru
 • požičiame vám až do 40 000 EUR, bez nutnosti zabezpečenia nehnuteľnosťou
 • zaujímavá úroková sadzba 3,89 % p.a. za riadne splácanie naozaj pre KAŽDÉHO
 • splácanie si môžete nastaviť až na 8 rokov
 • úroková sadzba je garantovaná po celú dobu splácania úveru
 • na preukázanie účelu úveru máte až 6 mesiacov

 

Prečo si dohodnúť PRESTO Úver na lepší domov a komu je produkt určený?
 • na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a iné Bankou stanovené účely
 • odmena za riadne splácanie
 • sami si zvolíte dátum splatnosti a výšku splátky
 • akékoľvek papierovanie vrátane komunikácie s pôvodnými veriteľmi vybavíme za vás
 • poistenie schopnosti splácať s voľbou poistného rizika
 • pre získanie úveru stačí jediná návšteva banky
 • čerpanie bezprostredne po podpise zmluvy priamo na váš účet

Komu je produkt určený

 • občanom vo veku od 18 rokov s trvalým resp. dlhodobým pobytom na území SR
 • pravidelný čistý mesačný príjem min. 280 EUR

 

 

 

Poistenie schopnosti splácať úver

Viete, ako by ste splácali svoj PRESTO Úver na lepší domov v prípade choroby alebo straty zamestnania? Poistenie schopnosti splácať ponúka jedno z riešení.

Čo získate?

 • nižšiu cenu ako u individuálnych životných poistiek

Parametre produktu

 • jednorazovo platené poistenie schopnosti splácať Vás ochráni v prípade niektorých nepríjemných životných situácií, napr. pri výpadku pravidelných príjmov a teda neschopnosti splácať záväzky vyplývajúce zo zmluvy o PRESTO Úvere
 • len pre nové úvery

Komu je produkt určený?

Všetkým žiadateľom PRESTO Úveru, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 • je mladší ako 60 rokov
 • je zdravý
 • nie je vo starobnom ani invalidnom dôchodku
 • nie je v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov (nemá diabetes, môže mať ale napr. alergiu)
 • nie je v pracovnej neschopnosti

V prípade rizika nedobrovoľnej straty zamestnania klient navyše spĺňa tieto podmienky:

 • je zamestnaný v pracovnom pomere na dobu neurčitú
 • bol zamestnaný v pracovnom pomere nepretržite tiež v predchádzajúcich 12 mesiacoch a nie je v skúšobnej dobe
 • nedal ani mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru, nezrušil so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, nedostal od zamestnávateľa ani nezaslal zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou
 • poistenie iba nových úverov

Aké sú výhody pre klienta?

 • chráni klienta a jeho rodinu
 • možnosť poistenia proti riziku straty zamestnania
 • žiadne lekárske prehliadky
 • rýchlosť a jednoduchosť uzatvorenia, stačí vysloviť súhlas s Rámcovou poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami

Aké doklady je potrebné doložiť?

 • občiansky preukaz

Kde je možné produkt získať?

 • na všetkých pobočkách UCB

Ďalšie informácie o produkte je možné získať:

 • prostredníctvom Online Bankingu (pre klientov UCB so zriadenou službou)

 

FAQ a užitočné dokumenty

Aké budem platiť poplatky?

 • 50 EUR za poskytnutie úveru

Potrebujem spolužiadateľa?

Pri úvere nad 10 000 EUR môžeme vyžadovať spolužiadateľa. V prípade BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) je potrebný vždy podpis čestného prehlásenia druhého z manželov, pokiaľ už nie je spolužiadateľom daného úveru.

Prečo si mám dohodnúť poistenie schopnosti splácať?

Poistenie vás ochráni v prípade nečakaných životných situácií, napr. v prípade dlhodobej hospitalizácie, straty zamestnania apod.  

Užitočné dokumenty

 

 

 

Viac informácií

Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 10 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku za poskytnutie úveru vo výške 50 € je 10 050 € , s dobou splácania 76 mesiacov (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania) a fixnou úrokovou sadzbou 11,08 % p. a. Výška mesačnej splátky je 184,60 €, počet mesačných splátok je 76, z toho bude posledná splátka vo výške 190,86 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 11,84 % (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania).

Celková suma, ktorú splatíte je 14035,86 €. Vďaka riadnemu splácaniu bude realizovaná odmena vo forme peňažného plnenia v sume rovnajúcej sa zostatku istiny úveru, ktorý bude úver vykazovať po zaplatení 60. splátky; doba splácania úveru teda bude len 60 mesiacov, úroková sadzba 3,89 % p. a., RPMN 4,79 % a celková suma zaplatená spotrebiteľom bude 11076,00. Výška mesačnej splátky a poplatku za poskytnutie úveru sa nemení. Bližšie podmienky odmeny nájdete v úverovej zmluve.

Odmena za riadne splácanie úveru formou predčasného splatenia úveru Bankou sa vzťahuje na PRESTO Úver na lepší domov, s dobou splatnosti 76 alebo 96 mesiacov (predčasná splátka Bankou po zaplatení 60. alebo 72. splátky úveru), ak klient nevyužije svoje právo na predčasné splatenie úveru a nebude v omeškaní s plnením záväzku podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 29 kalendárnych dní a k omeškaniu s plnením záväzku podľa zmluvy v trvaní 6 až 29 kalendárnych dní dôjde maximálne trikrát po dobu trvania úverového vzťahu a doloženie účelu pri PRESTO Úvere na lepší domov.

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

 

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo