Udržateľnosť je hlboko zakorenená v našej DNA

Vytvárame hodnoty pre všetky zúčastnené strany tým, že poskytuje SKUTOČNé RIEŠENIa skutočných potrieb. TO PRE NÁS ZNAMENÁ BYŤ BANKA PRE VŠETKO, na čom záleží.

Sme jedna banka, jedna UniCredit - jednoduchá, úspešná paneurópska komerčná banka s plne zapojenou korporátnou a investičnou bankou (CIB), ktorá poskytuje jedinečnú západoeurópsku, stredoeurópsku a východoeurópsku sieť našej rozsiahlej a rastúcej klientskej franšíze. V súlade s našimi hodnotami, etikou a rešpektom, sa zaväzujeme robiť správne veci pre všetkých našich akcionárov, klientov, kolegov, komunity a životné prostredie, aby sme zabezpečili, že UniCredit zostane celoeurópskym víťazom.

Visa karta | UniCredit Bank - zadní strana

Byť vedúcou bankou neznamená len mať najväčší podiel na trhu, najväčší počet klientov alebo inovatívne a kvalitné produkty. Znamená to tiež uvedomenie si vlastnej zodpovednosti a vplyvu na celú komunitu, v ktorej pôsobíme, ako aj citlivosť voči potrebám komunity.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sa zameriava najmä na podporu osôb postihnutých pandémiou. Spolu s našimi zamestnancami a Nadáciou UniCredit sme poskytli významnú finančnú podporu trom českým a dvom slovenským nemocniciam v boji proti pandémii Covid-19. Vďaka zbierke sa nám podarilo rozdeliť 4,9 milióna českých korún (180 000 EUR) na nákup ochranných prostriedkov pre zdravotnícky personál a potrebného vybavenia. Okrem toho sme výrazne podporili výskum rakoviny v Ústave mikrobiológie.

 

Zamerané na podporu detí

Pokračujeme v projekte Splnené priania. V roku 2020 sme vybrali tri miestne české a tri slovenské organizácie nominované našimi klientmi a každej z nich sme venovali 100 000 EUR.

V rámci skupiny UniCredit a jej iniciatívy „Call4Europe“ (Výzva pre Európu)“ sme ako miestna banka darovali 2,2 milióna českých korún (79 000 EUR) šiestim neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom do 18 rokov v Českej republike a na Slovensku.

Podporili sme aj Poradňu pri finančnej tiesni, ktorá je naším dlhoročným partnerom.

Spolupráca s Nadáciou TV Markíza pokračovala na Slovensku aj v tomto roku. Nadácia sa tradične zameriava na pomoc deťom a od banky získala 50 000 eur, ktoré boli rozdelené medzi Kliniku detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Národný ústav detských chorôb v Bratislave a Linku detskej istoty.

Byť blízko spoločnosti pre nás v UniCredit Bank znamená rozumieť potrebám tam, kde poskytujeme svoje služby. To nám umožňuje efektívne vykonávať tradičné bankové činnosti a realizovať prospešné a filantropické iniciatívy, ktoré podporujú finančné a sociálne začlenenie, a to v spolupráci s inštitúciami a organizáciami na miestnej a medzinárodnej úrovni.

 

Social Impact Banking

 

Social Impact Banking („SIB") je záväzok skupiny UniCredit podporovať spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť prostredníctvom identifikácie, financovania a podpory iniciatív, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na spoločnosť.UniCredit Bank sa  zameriava na tri oblasti, v ktorých podniká konkrétne aktivity pre jednotlivcov, podnikateľov i firmy:

1.    MIKROPÔŽIČKY

Mikropôžičky sa používajú na financovanie mikropodnikov a malých podnikov bez ohľadu na ich organizáciu, s maximálne 10 zamestnancami, ktorých príjmy a aktíva nepresahujú 15 miliónov EUR. Osobitná pozornosť sa venuje začínajúcim podnikateľom, projektom, ktoré vytvárajú pracovné miesta, podnikaniu žien, inovátorom a podnikateľom v menej rozvinutých oblastiach.

2.    FINANCOVANIE SO SOCIÁLNYM VPLYVOM

Financujeme projekty, ktoré majú okrem pozitívneho finančného výsledku aj merateľný pozitívny sociálny vplyv. Ide o oblasti súvisiace s ochranou zdravia, sociálnou starostlivosťou, vzdelávaním, sociálnym bývaním, sociálnym cestovným ruchom a poľnohospodárstvom, ale aj o všetky ostatné sektorovo nezávislé projekty zamerané na zamestnávanie ľudí, ktorí sú zvyčajne menej zamestnateľní alebo dokonca vylúčení z trhu práce.

3.    FINANČNÉ VZDELÁVANIE

Dobrovoľníctvo a finančné vzdelávanie je podstatnou súčasťou Bankovníctva so sociálnym vplyvom (Social Impact Banking), na ktorom sa podieľa aj naša banka. Jeho cieľom je pomáhať najzraniteľnejším skupinám, t. j. deťom a starším ľuďom, prostredníctvom finančného vzdelávania. Je dôležité, aby tieto generácie rozumeli svetu bankovníctva, aby mohli v budúcnosti uspokojovať svoje finančné a súvisiace životné potreby.

Finančné vzdelávanie bude zamerané na:

 • základné školy 1. - 5. ročník
 • základné školy 6. - 9. ročník
 • stredné odborné školy
 • gymnázium
 • detské domovy
 • domovy dôchodcov

 

Zaviazali sme sa, že s konkrétnymi cieľmi budeme ďalej znižovať náš priamy vplyv na životné prostredie prostredníctvom konkrétnych rozhodnutí v oblasti energetiky, ako aj expozíciu nášho úverového portfólia voči podnikom z kontroverzných odvetví.

Zistiť viac. 

 

 

Naše ciele v rámci Environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov 

 

Naším cieľom nie je len udržateľný rast podniku, ale chceme tiež zohrávať kľúčovú úlohu pri prechode na postupne udržateľné hospodárstvo.

Vedieme otvorený dialóg o udržateľnom/esg financovaní s každým firemným a inštitucionálnym klientom/cieľom banky, pričom tento proces rešpektuje veľkosť spoločnosti a zároveň dodržiava zelené, sociálne a udržateľné princípy, ktoré sú na trhu bežné.

 

 

#ZáležíNaNás

Environmentálne, sociálne a riadiace aspekty - skupinové poradenstvo - táto služba zahŕňa vysvetlenie základných definícií a našich lokálnych cieľov v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia, taxonómiu, časový harmonogram a predstavenie hlavných sektorov, ktoré sú predmetom záujmu našich klientov. Službu poskytujú naši poradcovia pre firemných a inštitucionálnych klientov.

Medzi naše hlavné cieľové skupiny environmentálneho, sociálneho a správneho poradenstva patria:

 • Obnoviteľné zdroje energie
 • verejný sektor
 • poľnohospodárstvo
 • zdravotníctvo
 • Fondy EÚ.
 • Financovanie podporujúce podnikateľské činnosti/projekty s nesporným pozitívnym vplyvom na environmentálne, sociálne a riadiace aspekty
 
 • Životné prostredie - obnoviteľné zdroje energie (OZE)
  • Solárna energia, vodná energia, biomasa, bioplyn, veterná energia atď.
 • Sociálne - projekty súkromne prevádzkovanej zdravotnej starostlivosti/sociálne projekty
  • Domovy pre seniorov, Alzheimer centrá
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo