Spoločenská zodpovednosť

Udržateľnosť

Udržateľnosť je každodenným záväzkom spoločnosti UniCredit a neoddeliteľná súčasť nášho biznisu.

Byť zodpovedne podnikajúcou bankou v súčasnosti znamená, že pri každodenných rozhodnutiach berieme do úvahy naše záväzky v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti. Je to náš trvalý záväzok zameraný na pochopenie očakávaní našich zainteresovaných subjektov, na vytváranie pretrvávajúcich hodnôt a na podporu hospodárskeho rozvoja a regiónov, v ktorých pôsobíme.

Podnikať zodpovedne a udržateľne, to je dlhodobý záväzok voči všetkým záujmovým skupinám. Snažíme se dosiahnuť všestranne výhodné riešenia pre všetky záujmové skupiny v dlohodobom horizonte.

Protikorupčné pravidlá

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. uplatňuje princíp nulovej tolerancie voči korupcii. Banka nebude tolerovať zapojenie svojich zamestnancov alebo tretích strán v akomkoľvek vzťahu k Banke do korupčného konania, či už priameho alebo nepriameho.

Spinning wheel animation

Loading