Etika a rešpekt

„Etika“ a „rešpekt“ sú dve hodnoty, ktoré predstavujú to, čo je pre našu skupinu dnes dôležité.  Hodnoty nás spájajú a definujú našu kultúru, teda to, ako sa rozhodujeme a ako podľa týchto rozhodnutí konáme. Prostredníctvom „etiky a rešpektu“ UniCredit vytvára dlhodobú udržateľnú hodnotu plynúcu z našich obchodných aktivít.

Naším cieľom je vytvoriť rozmanité a inkluzívne pracovisko, kde má každý príležitosť prispieť k nášmu úspechu. Naše hodnoty sa odrážajú v našich politikách v oblasti ľudských zdrojov, ktoré aktívne presadzujú plné dodržiavanie práv, hodnoty a dôstojnosti ľudí a životného prostredia, vďaka čomu sme obľúbeným zamestnávateľom.

Etika a rešpekt - riadia naše každodenné činnosti

 

 • „Etika a rešpekt“ riadia interakcie medzi všetkými zamestnancami v celej skupine.
  Od každého sa očakáva, že svojimi každodennými činnosťami prispeje k vytváraniu a udržiavaniu pracovného prostredia, ktoré je v najväčšej možnej miere ohľaduplné a harmonické.
 •  „Etika a rešpekt“ zakotvujú podporu diverzity a rovnováhy medzi osobným a pracovným životom, ktoré sú pre našu skupinu kľúčové.
  Chceme vytvoriť prostredie, v ktorom sa rešpektovanie a pozornosť k potrebám, zdraviu a pohode zamestnancov považujú za nevyhnutné na dosiahnutie udržateľných výsledkov.
 • „Etika a rešpekt“ posilňujú našu „kultúru otvorenej komunikácie“ a poskytujú ochranu proti aktom odplaty tak, aby zamestnanci a tretie strany mohli bez problémov otvorene a čestne komunikovať. 
  Odporúčame im, aby sa vyjadrovali bez obáv z odplaty vo vzťahu k akejkoľvek situácii, ktorá môže zahŕňať neetické alebo nezákonné konanie alebo neprimerané interakcie s ostatnými.
 • „Etika a rešpekt“ sa vzťahujú na všetky obchodné politiky skupiny týkajúce sa udržateľnosti a interakcie so zainteresovanými stranami, čo umožňuje dosiahnutie udržateľného úspechu v podnikaní a dlhodobých cieľov.
  Ciele a iné obchodné výsledky sa nepovažujú za dosiahnuté, ak nie sú splnené v súlade so zásadami skupiny.
 • „Etika a rešpekt“ znamenajú korektnosť voči všetkým zainteresovaným osobám, a to za všetkých okolností, s cieľom dosahovať udržateľné výsledky.
  Od zamestnancov UniCredit sa bez ohľadu na odpracované roky, zodpovednosť a geografickú oblasť, očakáva, že pri svojich každodenných činnostiach budú robiť to, čo je správne, a budú voči všetkým zainteresovaným stranám spravodliví, aby získali a udržali si dôveru.

 

Etika a rešpekt – proaktívna podpora

 

Obťažovanie, nevhodné sexuálne správanie a šikana

Všetkým zamestnancom poskytujeme aktuálne a povinné školenia zamerané na boj proti obťažovaniu, šikanovaniu a nevhodnému sexuálnemu správaniu, ako aj podporu jednotlivcom.  Máme niekoľko kanálov, prostredníctvom ktorých možno tieto prípady nahlásiť.

Stiahnite si našu politiku


 

Podpora rodovej rovnováhy

Naša globálna politika pre rodovú vyváženosť, ktorú sme začali implementovať v roku 2013, stanovuje zásady a usmernenia na zabezpečenie rovnakých podmienok v celej banke ako spôsobu vytvárania vyššej hodnoty. Podpísaním charty Ministerstva financií Spojeného kráľovstva týkajúcej sa žien vo finančnom sektore (Women in Finance Charter) v júli 2018 sme si stanovili cieľ zdvojnásobiť počet žien v seniorských vedúcich funkciách na úrovni skupiny na 20 % do roku 2022.  Sme hrdí na to, že sa nachádzame v indexe Bloomberg 2020 Gender Equality Index

 

Opatrenia proti aktom odplaty

Skupina prísne zakazuje akúkoľvek formu odplaty voči zamestnancom, ktorí v dobrej viere hlásia možné etické porušenia. Chránime zamestnancov, ktorí nahlasujú prípady nevhodného správania prostredníctvom našich dôverných kanálov na nahlasovanie prípadov. 

Stiahnite si našu politiku


 

Inklúzia hodnôt

Zohľadňujeme potreby rôznorodej pracovnej sily našej skupiny vytváraním lepšieho a dostupnejšieho pracovného prostredia založeného na inklúzii. Manažér skupiny pre diverzitu a inklúziu diskutuje spolu s generálnym riaditeľom a ostatnými senior manažérmi o dôležitosti tejto témy na konkrétnych stretnutiach. Pokračujeme v zvyšovaní povedomia o tom, ako rozpoznať a riešiť podvedomé predsudky, s cieľom podpory inkluzívnej kultúry.  

Týždeň diverzity a inklúzie UniCredit 2019

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo