Naše systémy kontroly 

Systém internej kontroly na úrovni skupiny UniCredit tvorí súbor pravidiel, postupov a organizačných štruktúr s niekoľkými cieľmi: zabezpečiť implementáciu stratégie spoločnosti, dosiahnuť efektívne a účinné procesy spoločnosti, chrániť hodnotu majetku spoločnosti, zabezpečiť spoľahlivosť a integritu účtovných a riadiacich údajov a zabezpečiť, aby boli operácie v súlade so všetkými existujúcimi pravidlami a nariadeniami.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke skupiny UniCredit.

 Odmeňovanie 

Prístup k odmeňovaniu v UniCredit sa postupne konsolidoval pod vedením skupiny tak, aby vyhovoval najnovším národným a medzinárodným regulačným požiadavkám. Náš prístup je úzko prepojený s výkonom a so situáciou na trhu, a to v súlade so stratégiou a záujmami akcionárov.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke skupiny UniCredit.

 

 

Interné obchodovanie (Internal Dealing)  

Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo postup pre interné obchodovanie (ďalej len „postup“) na úrovni skupiny, ktorý sa zameriava na oznamovacie povinnosti a obmedzenia týkajúce sa určitých transakcií s akciami a/alebo dlhovými nástrojmi skupiny UniCredit, ako aj s inými finančnými nástrojmi súvisiacimi s „dotknutými osobami“ skupiny UniCredit a s osobami s nimi úzko spojenými.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke skupiny UniCredit.

 


Korešpondenčné banky

Prehľad korešpondenčných bánk, ktoré využíva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, nájdete tu.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo