Platby

SEPA úhrady

SEPA úhrada je bezhotovostná platba, kde príkaz banke predkladá platiteľ a:

  • mena platby: EUR
  • banka platiteľa aj banka príjemcu: EHP
  • číslo účtu platiteľa a príjemcu: IBAN
  • kód banky platiteľa a príjemcu: BIC (nepovinné v rámci SR)
  • poplatková inštrukcia: SHA
  • formát príkazu: ISO 20022 XML

Viac informácií

Základné informácie o SEPA

SEPA inkaso

SEPA inkaso je bezhotovostná platba, kedy si príjemca inkasuje peniaze z účtu platiteľa, pričom sa platiteľ a príjemca na tom vopred dohodli a platiteľ podpísal príjemcovi tzv. mandát.

Ďalšie podmienky:

  • mena platby: EUR
  • banka platiteľa aj banka príjemcu: EHP
  • formát príkazu: ISO 20022 XML

Zúčtovanie inkasa je na strane platiteľa aj príjemcu v ten istý deň, čo je deň splatnosti. V prípade nedostatku prostriedkov na účte platiteľa sa pokus o zúčtovanie SEPA inkasa neopakuje.

SEPA inkaso Spotrebiteľské (CORE schéma) používajú firmy na inkasovanie opakujúcich sa platieb za poskytnuté služby predovšetkým od Spotrebiteľov. SEPA inkaso Podnikateľské (B2B schéma) sa používa na inkasovanie platieb medzi obchodnými partnermi (podnikateľmi, firmami), pri platení ich obchodných záväzkov.

Viac informácií

Základné informácie o SEPA

Zahraničné platby

Cezhraničný prevod je jednoduchým a rozšíreným spôsobom prevodu peňažných prostriedkov medzi príkazcom a príjemcom, ktorí sa nachádzajú v rôznych krajinách. Používa sa aj v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene v rámci Slovenskej republiky. Cezhraničné prevody nad 33 tis. EUR, pri ktorých je nutná konverzia, Banka prepočíta individuálnym kurzom.

Viac informácií

Šeky

Šek je platobný príkaz, ktorým vystaviteľ šeku prikazuje šekovníkovi (peňažný ústav, v ktorom má vystaviteľ vedený účet) vyplatiť osobe uvedenej na šeku alebo doručiteľovi šekovú sumu.

Viac informácií

Hotovostné platby

Hotovostné platby môže klient realizovať na základe hotovostných prevodných príkazov v domácej aj cudzej mene.

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo