SÚŤAŽ O iPhone®

Táto súťaž je určená len pre klientov vo veku od 18 rokov.

Súťažným sloganom sa rozumie také reklamné heslo, ktoré bude obsahovať slovo Ukonto.


Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených v tomto formulári a vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Súťažiaci vyplnením a odoslaním formuláru na registráciu do súťaže poskytuje v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B (ďalej len „Banka”), ako prevádzkovateľovi, výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tomto formulári, na účely kontaktovania z dôvodu účasti na súťaži a odovzdania výhry, na zverejnenie údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko a mesto/obec svojho bydliska na internetovej stránke Banky, v internom časopise Banky a v médiách, v ktorých prípadne Banka oznámi výsledky súťaže. Tento súhlas súťažiaci udeľuje na dobu dvoch rokov.

Poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci je oprávnený písomne požiadať prevádzkovateľa o bezplatné poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracúvané. Súťažiaci je oprávnený žiadať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a tiež blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Prevádzkovateľ je povinný vykonať opravu alebo doplnenie osobných údajov súťažiaceho tak, aby boli pravdivé a presné. Súťažiaci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Súťažiaci udelením súhlasu zároveň potvrdzuje že bol poučený o jeho právach pri spracúvaní osobných údajov v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov a boli mu poskytnuté všetky informácie v zmysle § 15 zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu sprístupnenom na internetovej stránke Banky.

Súhlasím tiež s použitím osobných údajov na marketingové účely

Súťažiaci zároveň súhlasí, že Banka je oprávnená, na účely vykonávania marketingu, vrátane priameho marketingu Banky alebo člena Skupiny banky, najmä, no nielen, na ponúkanie Bankových obchodov alebo Bankových produktov a s nimi súvisiacich služieb, súťažiacemu zasielať telefonické a e-mailové správy, krátke textové správy (SMS) a/alebo využiť automatický telefónny volací systém a/alebo využiť iné prostriedky diaľkovej komunikácie umožňujúce Banke individuálnu komunikáciu so súťažiacim. Banka je oprávnená na uvedené účely použiť telefónne číslo a e-mailovú adresu poskytnuté súťažiacim v tomto formulári. Tento súhlas súťažiaci udeľuje na dobu dvoch rokov.

Súhlasím s pravidlami súťaže

iPhone® je značkou spoločnosti Apple Inc.