Súhlasy a vyhlásenia

Súhlasím so sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o všetkých úveroch a bankových zárukách, ktoré mi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava (ďalej len Banka") poskytla, údajov o pohľadávkach a údajov o zabezpečení pohľadávok, ktoré má voči mne Banka z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o splácaní mojich záväzkov z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o zabezpečení, ktoré poskytujem za splácanie úverov a bankových záruk a údajov o mojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania mojich záväzkov,  a to vrátane údajov získaných Bankou v priebehu rokovania o uzavretí týchto obchodov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom Zákonom o bankách a Zákonom o ochrane osobných údajov, pričom zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania, podmienky získavania a okruh dotknutých osôb stanovuje Zákon o bankách, a to: podniku pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácií podľa Zákona o bankách, subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových informácií za podmienok stanovených osobitným zákonom, Národnej banke Slovenska ako aj bankám a pobočkám zahraničných bánk v zmysle Zákona o bankách a zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej Banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava  poskytla moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a  priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, Banke a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.,  so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO 35 869 810, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30071/B (ďalej len „SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni a SBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v  tomto potvrdení za účelom ich overovania v súvislosti so vznikom a trvaním mojho záväzkového vzťahu s Bankou. Súhlas  udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Vyhlasujem a potvrdzujem, že v prípade, ak túto moju žiadosť Banka zamietne na základe výsledku nahliadnutia do databáz, v ktorých sa vedú údaje o mne na účel posúdenia mojej schopnosti splácať úver, Banka splní svoju zákonnú povinnosť, a to bezodkladne a bezplatne ma informovať o výsledku takéhoto nahliadnutia a oznámiť mi informácie o použitej databáze, ak mi tieto informácie poskytne telefonicky; v prípade, že takúto informáciu budem požadovať písomne, zaväzujem sa písomne požiadať o jej vydanie Banku.

Dávam Banke výslovný súhlas a som si vedomý, že Banka je oprávnená:

 1. spracovávať a poskytovať moje osobné údaje a údaje, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom Zákonom o bankách a Zákonom o ochrane osobných údajov ktorémukoľvek členovi skupiny UniCredit Group, a to pre účely prípravy a správy záväzkového vzťahu medzi mnou a Bankou alebo členom skupiny UniCredit Group a pre akékoľvek ďalšie účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou Banky alebo člena skupiny UniCredit Group, a to v rozsahu na dosiahnutie účelu spracúvania;
 2. poskytovať moje osobné údaje a údaje, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v zmysle Zákona o bankách poskytovateľovi služieb, s ktorým má Banka uzatvorený zmluvný vzťah na zabezpečenie činností slúžiacich na podporu výkonu bankových činností, alebo s ktorým Banka spolupracuje pri výkone bankových činností, vrátane poskytovateľa mimo územia Slovenskej republiky, a to na účely výkonu alebo zabepčenia výkonu činností slúžiacich na podporu výkonu bankových činností a uskutočňovať na tento účel proces poskytovania osobných údajov do iných cieľových krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Beriem na vedomie, že ak predmetom služby bude spracúvanie osobných údajov, bude mi určený subjekt  oznámený oznamom uverejneným v Obchodných priestoroch a/alebo na internetovej stránke Banky. Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu a za podmienok dojednaných s poskytovateľom služieb v písomnej zmluve alebo písomnom poverení;
 3. spracovávať moje osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosičoch informácií a v informačných systémoch Banky.

Vyhlasujem, že som týmto riadne a včas informovaný o tom, že Banka moje osobné údaje spracúva a overuje v rozsahu a na účely uvedené vyššie, ako aj o tom, že tieto údaje môžu byť poskytnutné tretím osobám na účely uvedeným vyššie, a že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z ustanovenia § 10 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov; som  si vedomý, že poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné a som týmto informovaný o svojom práve na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným Bankou, ako aj o ďalších právach dotknutej osoby v súlade s § 20 Zákona o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že som  oprávnený vyššie daný súhlas odvolať, ak hodnoverným spôsobom preukážem, že Banka konala v rozpore s vyššie daným súhlasom.

 • Vyhlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • Vyhlasujem, že nie som osobou  s osobitným vzťahom  k Banke v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách,                     
 • Zaväzujem sa Banke bez zbytočného odkladu oznámiť  každú zmenu svojich údajov, v dôsledku ktorej sa stanem  politicky exponovanou osobou alebo osobou s osobitným vzťahom k Banke podľa platných právnych predpisov,
 • Zaväzujem sa na vyžiadanie Banky jej bez zbytočného odkladu predložiť doklady potrebné na vykonanie základnej starostlivosti Banky vo vzťahu ku mne, najmä doklady potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čestne vyhlasujem, že:

 • nebol na mňa alebo môj majetok vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia;
 • nie som v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči iným veriteľom (napr. Daňový úrad, Sociálna poisťovňa);
 • nie som osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách;
 • nie je vedený súdny spor alebo iné súdne alebo administratívne či iné konanie, ktoré by mohlo ovplyvniť moju schopnosť splniť moje  záväzky z tohto záväzkového vzťahu, ak vznikne;
 • všetky vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé a nezamlčal som žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie mojej žiadosti.