SEPA – základné informácie

Čo je SEPA?

SEPA je skratka slov „Single Euro Payments Area“, čo znamená jednotná oblasť pre platby v eurách.

Aký prínos a význam má SEPA?

SEPA odstraňuje rozdiely medzi tuzemskými platbami a cezhraničnými platbami v mene euro v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Občania, podnikatelia, firmy, obchodníci aj verejný sektor môžu realizovať platby a inkasá v mene euro v rámci tejto oblasti rovnako rýchlo a lacno ako tuzemské  platby.

Ktoré krajiny sú súčasťou SEPA?

Ktoré krajiny sú súčasťou SEPA?

Kde nájdeme zoznam bánk - účastníkov SEPA?

Aktuálny zoznam (register) účastníkov SEPA je sprístupnený na stránkach Európskej platobnej rady (EPC):   

http://epc.cbnet.info/content/adherence_database

Kde sú stanovené podmienky a pravidlá pre SEPA?

Podmienky a pravidlá pre SEPA určuje:

 • Smernica  Európskeho parlamentu a rady 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu (Payment Services Directive – „PSD“), ktorá je v SR zapracovaná do Zákona 492/09 o platobných službách (účinný od 1.12.2009),  
 • Nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady 924/2009 o cezhraničných platbách v EU,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách.            

Technická dokumentácia k SEPA platobným nástrojom sa nachádza na web stránkach Európskej platobnej rady (EPC):

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/

Kedy a ako bude SEPA zavedená pre tuzemské platby v rámci SR?

Pre tuzemské platby v rámci SR bude SEPA zavedená od 1. februára 2014. Tuzemské úhrady a inkasá budú postupne nahradené SEPA platobnými nástrojmi – SEPA úhradami a SEPA inkasami.

Všetky platné Súhlasy s inkasom, ktoré boli zriadené do tohto termínu, banky automaticky prevedú na Súhlasy so SEPA inkasom. Platitelia inkasa nemusia chodiť do banky ani zadávať zmeny cez elektronické bankovníctvo.

Od 1.2.2014 do 31.1.2016 platí prechodné obdobie, klienti budú môcť na platobných príkazoch pre tuzemské platby uvádzať zúčtovacie údaje tak ako doteraz, alebo už môžu zadávať platby v nových SEPA formátoch.

Aké sú SEPA platobné nástroje?

Na realizáciu SEPA platieb boli vytvorené tieto platobné nástroje:

 • SEPA úhrada = SEPA CREDIT TRANSFER (SCT),
 • SEPA inkaso = SEPA DIRECT DEBIT (SDD). 

SEPA ÚHRADY

Čo je SEPA úhrada?

SEPA úhrada je bezhotovostná platba, kde príkaz banke predkladá platiteľ a:

 • mena platby: EUR
 • banka platiteľa aj banka príjemcu: EHP (+ Švajčiarsko, Monako)
 • číslo účtu platiteľa a príjemcu: IBAN
 • kód banky platiteľa a príjemcu: BIC (nepovinné v rámci SR)
 • poplatková inštrukcia: SHA
 • formát príkazu: ISO 20022 XML 

Poplatky sú rovnaké do krajín EHP (-CH, Monako) ako v rámci SR.

Valuta zúčtovania je D+1 (pre papierové príkazy do SEPA krajín mimo SR D+2)

Aké sú detaily SEPA úhrady a čo znamenajú?

IBAN je medzinárodné číslo účtu (International Bank Account Number), ktoré obsahuje max. 34 alfanumerických znakov. Každá krajina má individuálny počet znakov v IBAN, v SR má IBAN 24 znakov.

Príklad:

IBAN

BIC je Swiftový kód banky (Bank Identifier Code), ktorý obsahuje  8, resp. 11, alfanumerických znakov.

Príklad:

BIC

Referencia platby (End to End Reference) jednoznačne identifikuje platbu a musí byť bez zmeny doručená príjemcovi.

Doteraz sa na identifikáciu platby používali symboly (variabilný, špecifický a konštantný).

V rámci postupného prechodu na SEPA štandard sa banky v SR rozhodli zachovať využívanie symbolov aj naďalej, symboly budú prenášané v poli Referencia platby v zmysle dohodnutých pravidiel (SK konvencia).

Príklad Referencie platby obsahujúcej všetky symboly:

/VS1234567890/SS1234567890/KS1234

Príklad Referencie platby ak ŠS a KS nie je uvedený:

/VS1234567890/SS/KS

Informácia pre príjemcu (Remittance Information) je doplňujúca informácia o platbe, ktorú banka doručí príjemcovi.

Ako budeme robiť úhrady v rámci SR od 1.2.2014?

Do 31.1.2014 je možné poslať SEPA úhradu iba ako cezhraničnú platbu. Od 1.2.2014 sa SEPA úhradami stávajú aj tuzemské úhrady.

V prechodnom období - od 1.2.2014 do 31.1.2016, je možné pri úhradách v rámci SR uvádzať čísla účtov v tvare IBAN alebo aj tak ako doteraz v základnom tvare (BBAN). Od 1.februára 2016 bude zadávanie čísla účtu v tvare IBAN povinné.

Pri použití čísla účtu v základnom tvare (BBAN) treba zadať aj 4-miestny číselný kód banky, tak ako doteraz. Ak je číslo účtu tuzemskej platby uvedené v tvare IBAN, používa sa kód banky v tvare BIC .

Na identifikáciu platby je možné použiť Referenciu platby alebo tak ako doteraz symboly (VS, ŠS a KS).

Pozor, pri zasielaní úhrad do ostatných SEPA krajín (mimo SR) je uvádzanie čísla účtu v tvare IBAN a uvádzanie BIC povinné. Na identifikáciu platby je možné použiť iba Referenciu platby.  

Aké formuláre príkazov na úhradu môžeme používať od 1.2.2014? 

Čo sa týka papierových formulárov, v prechodnom období je možné používať:

 • nové formuláre pre SEPA úhrady (SEPA príkaz na úhradu, SEPA hromadný príkaz na úhradu).
  Pozor, na týchto formulároch treba zadávať čísla účtov v tvare IBAN / BIC, pre identifikáciu platby je možné si vybrať Referenciu platby alebo symboly VS,ŠS, KS.
 • doteraz platné formuláre banky alebo formuláre vyrobené klientom a schválené bankou.
  Na týchto formulároch treba zadávať podrobnosti platby tak ako doteraz (čísla účtov v základnom tvare  - BBAN/kód banky, identifikačné údaje v tvare VS, ŠS, KS).

Pozor, hromadné príkazy na úhradu musia obsahovať všetky platby v rovnakom formáte (buď v doterajšom alebo v SEPA formáte) – nie je povolené formáty platieb miešať.

Čo sa týka úhrad cez elektronické bankovníctvo, v prechodnom období je možné zadávať  príkazy na úhradu resp. zasielať dátové súbory v SEPA formáte ako aj v doterajšom formáte.

Porovnanie SEPA úhrady a doterajšej tuzemskej úhrady

Porovnanie SEPA úhrady a doterajšej tuzemskej úhrady

 

SEPA INKASÁ

Čo je SEPA inkaso?

SEPA inkaso je bezhotovostná platba, kedy si príjemca inkasuje peniaze z účtu platiteľa, pričom sa platiteľ a príjemca na tom vopred dohodli a platiteľ podpísal príjemcovi tzv. mandát.

Ďalšie podmienky:

 • mena platby: EUR
 • banka platiteľa aj banka príjemcu: EHP (+ Švajčiarsko, Monako)
 • formát príkazu: ISO 20022 XML 

Poplatky pre inkasá z a do krajín EHP sú rovnaké ako pre inkasá v rámci SR.

Zúčtovanie inkasa je na strane platiteľa aj príjemcu v ten istý deň, čo je deň splatnosti D. Pozor, v prípade nedostatku prostriedkov na účte platiteľa sa pokus o zúčtovanie SEPA inkasa neopakuje.

SEPA inkaso Spotrebiteľské (CORE schéma) používajú firmy na inkasovanie opakujúcich sa platieb za poskytnuté služby predovšetkým od Spotrebiteľov. SEPA inkaso Podnikateľské (B2B schéma) sa používa na inkasovanie platieb medzi obchodnými partnermi (podnikateľmi, firmami), pri platení ich obchodných záväzkov.

Aké nové údaje sú dôležité pre platenie SEPA inkasom a čo znamenajú?

CID (Creditor Identifier) je jedinečný identifikačný údaj príjemcu (inkasanta). O pridelenie CID požiada príjemca prostredníctvom svojho vzťahového manažéra v banke. CID prideľuje správca registra príjemcov SEPA inkasa v krajine, kde príjemca sídli, v SR je to NBS. Bez pridelenia CID nie je možné vykonávať inkaso platieb. 

Mandát je súhlas na realizáciu SEPA inkasa, ktorý udeľuje podpísaním platiteľ príjemcovi inkasa. Na základe neho je príjemca inkasa oprávnený poslať platobný príkaz na SEPA inkaso do banky platiteľa. Mandát musí obsahovať UMR, IBAN/BIC platiteľa, meno a adresu platiteľa, CID, názov a adresu príjemcu, typ inkasa (jednorazové/opakované), typ schémy (CORE/B2B), dátum podpisu mandátu, podpisy.  

UMR (Unique Mandate Reference) je referencia mandátu t.j. jedinečné označenie (číslo, text,...), ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasného vzťahu. UMR oznámi príjemca (inkasant)  platiteľovi pri podpise mandátu.

SEPA inkaso z pohľadu platiteľa

Aké podmienky musí splniť platiteľ aby mohol platiť  SEPA inkasom?

Pre platenie SEPA inkasom musí platiteľ splniť tieto podmienky:

 • má v banke otvorený účet v mene euro,
 • vopred sa s príjemcom na platení inkasom dohodol a podpísal mu mandát,  
 • zriadil si v banke Súhlas so SEPA inkasom.

Ako si platiteľ môže chrániť účet voči SEPA inkasu?

Banka umožňuje nastaviť 3 stupne ochrany účtu platiteľa voči SEPA inkasu:

 • Ak platiteľ nemá k svojmu účtu zriadený žiadny Súhlas so SEPA inkasom, jeho účet je voči SEPA inkasu zatvorený
 • Ak si platiteľ zriadi „Súhlas so SEPA inkasom pre konkrétneho príjemcu“, jeho účet je voči SEPA inkasu podmienečne otvorený;  platiteľ povoľuje vykonať z jeho účtu SEPA inkaso iba pre konkrétneho, ním určeného príjemcu (pre akýkoľvek účet tohto príjemcu). K jednému účtu môže byť zriadených viac Súhlasov s inkasom pre konkrétneho príjemcu.
 • Ak si platiteľ zriadi „Súhlas so SEPA inkasom pre akéhokoľvek Príjemcu“,  jeho účet je otvorený pre akékoľvek Spotrebiteľské SEPA inkaso. K jednému účtu môže byť zriadený iba jeden Súhlas so SEPA inkasom pre akéhokoľvek Príjemcu.

Súhlas so SEPA inkasom si môže platiteľ zriadiť na ktorejkoľvek pobočke, od februára 2014 aj cez elektronické bankovníctvo. Pri zriaďovaní Súhlasu s inkasom treba mať k dispozícii mandát platiteľa daný príjemcovi.  

Kedy môže platiteľ požiadať o odmietnutie /vrátenie SEPA inkasa? 

Platiteľ môže požiadať o odmietnutie (nevykonanie) jednej platby inkasa, čakajúcej na zaúčtovanie max. 10 a min. 1 bankový pracovný deň pred dátumom splatnosti inkasa. Všetky nasledujúce inkasá budú vykonané v súlade so Súhlasom so SEPA inkasom. Po zúčtovaní SEPA inkasa je žiadosť o jeho odmietnutie neplatná.

Platiteľ môže požiadať o vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré mu boli SEPA inkasom odpísané z účtu:

 • max. 8 týždňov odo dňa oprávneného zúčtovania SEPA inkasa – platí iba pre SEPA inkaso schémy CORE (spotrebiteľ),
 • maximálne 13 mesiacov odo dňa nesprávneho / neoprávneného zúčtovania SEPA inkasa – platí pre SEPA inkaso schémy CORE aj B2B.

O odmietnutie / vrátenie SEPA inkasa môže platiteľ požiadať na ktorejkoľvek pobočke a od februára 2014 aj cez elektronické bankovníctvo.

SEPA inkaso z pohľadu príjemcu

Aké podmienky musí splniť príjemca aby mohol zasielať príkazy na SEPA inkaso?

Pre zasielanie príkazov na SEPA inkaso musí príjemca splniť tieto podmienky:

 • má v banke zriadený účet v mene euro,
 • má pridelený CID,
 • na vysielaní príkazov na SEPA inkaso sa s bankou vopred dohodol a banka mu príkazy na SEPA inkaso sprístupnila v aplikácii elektronického bankovníctva,
 • vopred sa s platiteľmi na platení inkasom dohodol a podpísal s nimi mandáty.   

Príkazy na SEPA inkaso je možné do banky doručiť iba cez elektronické bankovníctvo.

Proces inkasovania v rámci SEPA:

Platiteľ

1. po uzatvorení dohody o poskytnutí služby / tovaru s príjemcom podpíše príjemcovi mandát na realizáciu SEPA inkasa.  

2. zriadi si k svojmu účtu v banke Súhlas so SEPA inkasom.

Príjemca

3. najneskôr 14 dní pred dňom zúčtovania  inkasa (ak nie je dohodnuté inak) zašle príjemca platiteľovi oznámenie o výške sumy inkasa a dátume jeho zúčtovania. 

4. niekoľko dní pred splatnosťou (záleží od typu inkasa) zašle príjemca prostredníctvom svojej banky do banky platiteľa príkaz na SEPA inkaso

Banky

5. ak platiteľ zadal Súhlas so SEPA inkasom, na účte má dostatok prostriedkov a pred splatnosťou inkaso neodvolal, v deň splatnosti vykonajú zúčtovanie inkasa; banka platiteľa odpíše sumu inkasa z účtu platiteľa a banka príjemcu pripíše sumu inkasa na účet príjemcu. V deň splatnosti sa vykoná aj zúčtovanie medzi bankami prostredníctvom zúčtovacieho centra. 

Ako budeme robiť tuzemské inkasá od 1.2.2014?

Harmonogram ukončenia spracovania súčasných tuzemských inkás:

 • 29.1.2014, do 8:00 hod. - max. dátum splatnosti a čas kedy banka preberie od klientov výzvy na inkaso;
 • 30.1.2014 - banka zašle posledný krát výzvy na inkaso do clearingu; platiteľ bude mať zúčtované inkaso z účtu, pokusy o zúčtovanie banka už nebude 3x opakovať; nezrealizované výzvy na inkaso banka odmietne;
 • 31.1.2014 – banka zúčtuje všetky došlé inkasá. 

V prechodnom období - od 1.2.2014 do 31.1.2016, príjemcovia  môžu zadávať príkazy na inkaso v SEPA formáte, a ak sa s bankou vopred dohodnú aj v doteraz platnom formáte. Príkazy na inkaso banka od príjemcov preberá iba v elektronickej forme cez aplikácie elektronického bankovníctva. Od 1.2.2016 je SEPA formát pre príkazy na inkaso povinný.

Čo sa stane so Súhlasmi s inkasom zriadenými do 31.1.2014?

Všetky Súhlasy s inkasom zriadené do 31.1.2014 (vrátane) budú bankou automaticky skonvertované na Súhlasy so SEPA inkasom pre konkrétneho príjemcu – schéma CORE. Ak bude platiteľ požadovať Súhlas so SEPA inkasom pre schému B2B, bude musieť skonvertovaný Súhlas so SEPA inkasom zrušiť a zriadiť si nový Súhlas so SEPA inkasom pre schému B2B.

Všetky účty klientov ku ktorým nebol do 31.1.2014 zriadený Súhlas s inkasom budú voči SEPA inkasu – zatvorené.

Porovnanie SEPA inkasa s doterajším tuzemským inkasom

Porovnanie SEPA inkasa s doterajším tuzemským inkasom

Porovnanie schémy CORE a schémy B2B SEPA inkasa

Porovnanie schémy CORE a schémy B2B SEPA inkasa

Kde nájdeme viac informácií o formátoch transakcií a výpisov v súvislosti so spracovaním SEPA úhrad a SEPA inkás cez elektronické bankovníctvo?

Informácie o spracovaní SEPA úhrad a SEPA inkás cez elektronické bankovníctvo sú bližšie popísané v časti SEPA – elektronické bankovníctvo.

Naspäť