Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Finančná zmenka

Finančná zmenka predstavuje výhodný spôsob zhodnotenia Vašich finančných prostriedkov.
Je to prevoditeľný cenný papier, ktorý môžete použiť:

  • ako platobný prostriedok - prevodom na iného majiteľa,
  • ako zabezpečovací prostriedok - záruku,
  • predať banke alebo inému subjektu pred uplynutím lehoty splatnosti a získať tak späť svoje peniaze.

UniCredit Bank vydáva zmenky v menách: EUR a USD.

Minimálna zmenková suma je:

  • 3.300 EUR alebo 3.000 USD 

Vyššie zmenkové sumy sú v celých stovkách pri USD a EUR.

Lehota splatnosti zmenky:
Lehotu splatnosti si môžete zvoliť sami podľa svojej potreby od 14 dní do 1 roka.

Vystavenie finančnej zmenky:
Podmienkou vystavenia zmenky je:

  • uzatvorenie zmluvy o vydaní zmenky,
  • zloženie diskontovanej sumy, t. j. sumy zníženej o dohodnutú výnosovú mieru

Vyplatenie finančnej zmenky:
Do UniCredit Bank vložíte sumu zníženú o výnosovú mieru a po lehote splatnosti zmenky Vám banka vyplatí zmenkovú sumu v plnej výške.

Zmenkovú sumu zaplatí UniCredit Bank poslednému majiteľovi najskôr v deň jej splatnosti v tej pobočke, kde zmenku vystavili.

Výnosová miera:
Výnosová miera je stanovená v závislosti od lehoty splatnosti zmenky. Daň z výnosu priznáva majiteľ zmenky vo svojom daňovom priznaní.

Čo by ste mali ešte vedieť
Zmenku môžete uložiť do úschovy v UniCredit Bank.