Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

Informácie o produkte

 

Čo je to SafeProfit

Jedinečná príležitosť investovať – termínovaný vklad so štruktúrovaným výnosom, ktorý ponúka garantovaný výnos a 100% - nú návratnosť celej investície po ukončení doby viazanosti troch rokov. SafeProfit je chránený Fondom ochrany vkladov. Minimálna výška investície je už od 500 EUR.

Vďaka svojej skladbe a sofistikovanému nastaveniu meraní hodnôt ponúka SafeProfit skvelú možnosť zarobiť na očakávanom zotavení sa akciových trhov. Podkladové aktívum je rozložené medzi akciové indexy – európsky DJ EURO Stoxx 50, americký S&P 500 a austrálsky S&P/ASX 200.

 

 

Prečo SafeProfit

Viaceré ekonomické indikátory naznačujú, že akciové trhy by mohli klesnúť na dno niekedy v polovici roka 2009. Keďže presný dátum nedokáže nikto odhadnúť, základná východisková hodnota produktu bude stanovená spriemerovaním ôsmich pozorovaní v čase od 5. 6. 2009 do 11. 9. 2009. Takýmto spôsobom má investor možnosť dosiahnuť, že hodnota bude zafixovaná v čo najnižšom východiskovom bode.

Po období očakávaného dna bude ponechaný časový priestor vyše osem mesiacov na predpokladané zotavenie sa akciových trhov. Až po ňom sa uskutočnia prvé merania hodnôt indexov. Tie sa budú celkovo merať 24-krát, v čase od 31. 5. 2010 až do 30. 4. 2012 na mesačnej báze. Z týchto meraní sa vypočíta priemerná hodnota. Klient získava až 70% zo zhodnotenia vypočítaného porovnaním priemernej hodnoty a východiskovej hodnoty produktu. Celkový výnos tak môže dosiahnuť až 20,2 % za 3 roky.

Inými slovami, princíp produktu SafeProfit spočíva v snahe o najlacnejší nákup a najvýhodnejší predaj. Základná poučka investovania je totiž kúpiť, keď sú ceny nízke, a predať, keď sú ceny vysoké.

 

Aké výhody prináša

Bez vstupného poplatku
So SafeProfitom investujete bez akýchkoľvek vstupných poplatkov, ktoré sú pri mnohých iných investičných produktoch samozrejmosťou.

100 % návratnosť celej investície
V UniCredit Bank vám garantujeme návratnosť vkladu v plnej miere. O svoje peniaze za žiadnych okolností neprídete a to ani v prípade teoretického záporného zhodnotenia vkladu. Ak vklad ostane v banke po celú dobu viazanosti, vyplatíme vám 100 % istiny a garantovaný výnos.

Garantovaný výnos
Garantovaný výnos predstavuje úrok 0,9 % ročne, ktorý je zárukou vášho zárobku a odrazovým mostíkom k podstatne vyššiemu zhodnoteniu vašich peňazí.

Možnosť zhodnotenia až 20,2 % za 3 roky
Vaše výnosy môžu so SafeProfitom naozaj výrazne a reálne rásť. Nechajte svoje úspory pracovať a využite tak jedinečnú možnosť profitovať z dnešných časov.

Dostupnosť k peniazom kedykoľvek počas viazanosti
V prípade potreby budete mať možnosť využiť mimoriadne zvýhodnený úver až na 90% hodnoty vkladu, maximálne do výšky 10 000 EUR.

Chránené Fondom ochrany vkladov
Na rozdiel od iných investičných príležitostí so SafeProfitom je váš vklad chránený aj Fondom ochrany vkladov.

Prečo sa oplatí investovať čo najskôr?

Limitované upisovacie obdobie
SafeProfit môžete zakúpiť do 30. 4. 2009. Môže sa však stať, že sa vypredá skôr. Preto ak vás naša ponuka zaujala, odporúčame investovať už teraz. Obdobie viazanosti vkladu je od 4. 5. 2009 do 9. 5. 2012 vrátane, čiže 3 roky a 5 dní.

Link Pohľad analytika: Akcie vo výpredaji?

Pozn. V prípade, že dôjde k predčasnému výberu, banka uplatní sankčný poplatok, ktorého výška bude uvedená v aktuálnom cenníku.

Tento materiál slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja tu uvedeného s osobou, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie a neobsahuje ani výzvu, aby osoba, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie, predložila ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja tu uvedeného, (ii) ani tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu a (iii) nič v tomto dokumente nie je zamýšľané vytvoriť akýkoľvek zmluvný záväzok.
Tento dokument je marketingovým oznámením v zmysle zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, neposkytuje žiadne vyhlásenie alebo záruku za správnosť, adekvátnosť a úplnosť informácií uvedených v tomto dokumente a za dosiahnutie výkonností uvedených v tomto dokumente, pričom v tejto súvislosti nenesie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, žiadnu zodpovednosť.
Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov tu uvedených.
Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch, časovom horizonte investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi.