Sporiaci účet

Založenie účtu

Navštívte ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank a uzavrite písomnú zmluvu. Sporiaci účet si môžete založiť bez potrebného minimálneho základného vkladu. Sporiaci účet je možné zriadiť výhradne k U kontu. Založenie a vedenie Sporiaceho účtu je bez poplatkov. Sporiaci účet je vedený bez výpovednej lehoty.

Vklady na účet

Peniaze môžete na účet vkladať v hotovosti alebo bezhotovostne na ktorejkoľvek pobočke banky - prevodom peňazí z účtu vedeného v UniCredit Bank alebo z inej banky.

Výbery z účtu

Klient má možnosť bezplatne 1x mesačne vybrať alebo presunúť si peňažné prostriedky na svoje U Konto alebo do inej banky. Každá ďalšia debetná transakcia v rámci mesiaca bude spoplatnená sumou 2,- Eur v zmysle platného cenníka pre občanov.

Úročenie

Sporiaci účet má zvýhodnené pásmové úročenie bez dodatočných podmienok.

  • pásmo pre stanovenie zvýhodnenej úrokovej sadzby sa vzťahuje do sumy zostatku do výšky 2.500,- Eur,
  • nad 2.500,- Eur je úročenie zostatku na účte podľa úrokových sadzieb platných pre U konto 

Vklady sú úročené sadzbou aktuálne vyhlásenou UniCredit Bank pre Sporiaci účet. Úroky sa pripisujú mesačne. UniCredit Bank sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa českého zákona č. 21/1992 Sb.,o bankách.

PDF Produktový list - Sporiaci účet