Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

Hypoúver pre mladých

je hypotekárny úver v zmysle Zákona o bankách s nárokom na štátny príspevok pre mladých a príspevok od banky do sumy úveru najviac 50.000 EUR. Štátny príspevok pre mladých a príspevok od banky dostáva dlžník prvých 5 rokov od začatia úročenia úveru.

Podmienky úveru 


Žiadateľ o úver

 • fyzická osoba vo veku od 18 rokov do 35 rokov veku ku dňu podania žiadosti o úver 
 • mesačný príjem má max. vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnanca v NH SR za kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza dvom štvrťrokom, kedy bola žiadosť o hypotekárny úver podaná. Aktuálnu výšku priemernej hrubej mzdy v NH SR nájdete na http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=35593 (ďalej len „hraničný príjem“)
 • ak sú mladými poberateľmi HÚ manželia, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť 2,6 násobok hraničného príjmu a ak sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru viacerí spoludlžníci, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a 1,3 násobku hraničného príjmu

Výška úveru 

 • minimálna výška úveru 5.000 EUR  
 • maximálna výška úveru 70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, resp. 50.000 EUR na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie bývanie (vyšší úver vám poskytneme v kombinácií s hypoúverom Invest)

Komplexné informácie o možnosti financovania Vám radi poskytneme na každej pobočke UniCredit Bank. 

Mena úveru 

 • EUR 

Lehota splatnosti 

 • 4 - 30 rokov

Účel úveru

 • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti 
 • výstavba alebo zmena dokončených stavieb  
 • údržba tuzemských nehnuteľností 

Zabezpečenie úveru


Základné zabezpečenie hypotekárneho úveru: 

 • zriadenie záložného práva k tuzemskej nehnuteľnosti (aj financovanej alebo rozostavanej) v prospech banky 
 • poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky, poistné plnenie by malo byť dohodnuté minimálne vo výške poskytnutého hypotekárneho úveru (resp. vo výške trhovej hodnoty nehnuteľnosti) a minimálne po dobu trvania úverového vzťahu. 

Požiadavky na nehnuteľnosť 

 • nehnuteľnosť určená na celoročné bývanie (napr. rodinný dom alebo byt) 
 • vlastníkom nehnuteľnosti môže byť aj tretia osoba, ktorá do úverového vzťahu vstupuje ako záložca  
 • financované nehnuteľnosti sa musia nachádzať na území SR  
 • na nehnuteľnosti nesmie viaznuť záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti voči tretím osobám alebo iným finančným inštitúciám (s výnimkou záložného práva v prospech ŠFRB, stavebnej sporiteľne a záložného práva zriadeného na zabezpečenie splnenia pohľadávok vyplývajúcich z prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 15 až 18b zákona č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov) 

Čerpanie úveru 


Čerpanie hypotekárneho úveru môže byť realizované ako: 

 • jednorazové 
 • postupné

Čerpanie je možné prevodom na bežný účet klienta v banke alebo prevodom na iný klientom určený účet. 

Forma splácania


Splácanie úveru sa uskutočňuje fixne stanovenými pravidelnými mesačnými anuitnými splátkami (splátka istiny úveru s úrokmi).

Výhody Hypoúveru pre mladých


 • bez poplatku za poradenstvo pri spracovaní úveru 
 • možnosť zníženia úrokovej sadzby o príspevok štátu a banky až vo výške 3% 
 • transparentná úroková sadzba  
 • možnosť zabezpečenia úveru aj financovanou alebo rozostavanou nehnuteľnosťou zapísanou v katastri nehnuteľností 

Viac informácii vám radi poskytneme na infolinke UniTel 0800 14 00 14.

arrows rightVypočítajte si výšku splátky pomocou HYPO kalkulačky
arrows rightPotvrdenia a žiadosti
arrows rightÚrokové sadzby 
arrows rightCenník bankových služieb