Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Hypoúver Invest

Hypoúver

je investičný úver, ktorý môžete použiť na kúpu, rekonštrukciu alebo údržbu domu, bytu alebo chalupy ako aj na splatenie iného úveru poskytnutého na účely investície do nehnuteľnosti.  

Podmienky úveru  


Výhody:

 1. fixovaná úroková sadzba už od 1,19 % p. a. na 3 aj 5 rokov*, pri fixácii na 10 rokov už od 1,49 % p.a.
 2. s poistením splátok úveru

Klienti, ktorí si prenesú hypotéku do UniCredit Bank, získajú zvýhodnené podmienky nového Hypoúveru.

Konkrétna úroková sadzba je závislá od komplexného zhodnotenia klienta a splnenia podmienok stanovených bankou.

Podmienky získania

Žiadateľ o úver  

 • fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR  
 • vek minimálne 18 rokov  
 • čistý mesačný príjem viac ako 280 EUR v prípade Bankou akceptovaného typu príjmu

Výška úveru  

 • minimálne 3.300 EUR až do 100% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti  

Mena úveru  

 • EUR  

Lehota splatnosti  

 • 1 - 30 rokov  

Účel úveru 

 • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti
 • výstavba alebo zmena dokončených stavieb
 • údržba tuzemských nehnuteľností
 • splatenie skôr poskytnutého úveru na účely podľa bodu 1. až 3.
 • nadobudnutie nehnuteľnosti v prihraničných oblastiach, iba v prípade, ak je predmetom zabezpečenia skolaudovaná nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky
 • v prípade, ak výška úveru nepresahuje 80 % LTV môže byť 40 % zo sumy úveru  použitých aj na splatenie bezúčelového spotrebného úveru, alebo na úhradu faktúr za tovary alebo služby spojené s bývaním.

Zabezpečenie úveru  


Základné zabezpečenie investičného úveru:  

 • zriadenie záložného práva k tuzemskej nehnuteľnosti v prospech banky  
 • poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky , poistné plnenie by malo byť dohodnuté minimálne vo výške poskytnutého úveru (resp. vo výške trhovej hodnoty nehnuteľnosti) a minimálne po dobu trvania úverového vzťahu  

Požiadavky na nehnuteľnosť  

 • nehnuteľnosť určená na celoročné bývanie (napr. rodinný dom alebo byt) nachádzajúca sa na území SR  
 • vlastníkom nehnuteľnosti môže byť aj tretia osoba, ktorá do úverového vzťahu vstupuje ako záložca  
 • na nehnuteľnosti nesmie viaznuť záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti voči tretím osobám alebo iným finančným inštitúciám (s výnimkou záložného práva v prospech ŠFRB, stavebnej sporiteľne a záložného práva zriadeného na zabezpečenie splnenia pohľadávok vyplývajúcich z prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 15 až 18b zákona č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov).  

Čerpanie úveru  


Čerpanie investičného úveru môže byť realizované už pri podaní návrhu na vklad záložného práva v prospech banky ako:  

 • jednorazové  
 • postupné  
 • preddavkové - v prípade financovania výstavby alebo rekonštrukcie rodinného domu, faktúry a účty dokladá klient do 6 mesiacov od čerpania úveru.  

Forma splácania  


Splácanie úveru sa uskutočňuje fixne stanovenými pravidelnými mesačnými anuitnými splátkami (splátka istiny úveru s úrokmi).  

Výhody Hypoúveru Invest  


 • bez poplatku za poradenstvo pri spracovaní žiadosti  
 • financovanie aj nad 70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti  
 • transparentná úroková sadzba  
 • možnosť zabezpečenia úveru financovanou aj rozostavanou nehnuteľnosťou.  

Viac informácii vám radi poskytneme na infolinke UniTel 0800 14 00 14 (*1111).

*Reprezentatívne príklady:

Chcete si refinancovať hypotéku vo výške 60 000 € a mať istotu počas splácania? Banka vám požičia aj na poplatok za zaradenie do poistenia schopnosti splácať úver na prvých 5 rokov vo výške 1 800 €. Celková výška úveru je 61 800 €, s dobou splácania 25 rokov a úrokovou sadzbou fixovanou na 3  alebo 5 rokov  vo výške 1,19 % p. a.*. Výška mesačnej anuitnej splátky s poistením úveru je 238,26 €, počet mesačných splátok je 301, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške 61,29 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta je 8 EUR ročná percentuálna miera nákladov je 1,75 %. Celková čiastka, ktorú musíte zaplatiť za úver vrátane U konta je 73 947,29 €.

Úroková  sadzba  fixovaná na 7 rokov je  vo výške 1,39% p.a. *   -  Výška mesačnej anuitnej splátky  243,98 €,  počet mesačných splátok je 301, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške 71,59 €,, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je  0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta je 8 EUR ročná percentuálna miera nákladov je  1,95 %. Celková čiastka, ktorú musíte zaplatiť za úver vrátane vedenia U konta  je  75673,59 €.

Úroková  sadzba  fixovaná na 10  rokov je  vo výške 1,49% p.a. *   -  Výška mesačnej anuitnej splátky   246,87 €, počet mesačných splátok je 301, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške  76,74 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je  0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta je 8 EUR , ročná percentuálna miera nákladov je  2,06 %. Celková čiastka, ktorú musíte zaplatiť za úver vrátane vedenia U konta  je   76545,74 €.

 

* Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver, bude si pravidelne na U konto mesačne poukazovať minimálne 1,5 násobok aktuálnej výšky splátky, a každých 6 mesiacov vykoná kreditnou kartou vydanou UniCredit Bank minimálne 5 transakcií, každú v minimálnom objeme 20 €.