Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Cezhraničné prevody

Cezhraničný prevod je jednoduchým a rozšíreným spôsobom prevodu peňažných prostriedkov medzi príkazcom a príjemcom, ktorí sa nachádzajú v rôznych krajinách. Používa sa aj v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene v rámci Slovenskej republiky. Cezhraničné prevody nad 33 tis. EUR, pri ktorých je nutná konverzia, Banka prepočíta individuálnym kurzom (neplatí pre spotrebiteľov).

Formy platobných príkazov

 • Príkaz na úhradu (hladká platba) - bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu platiteľa na účet príjemcu platby
  • Jednorazový príkaz na úhradu - platba sa realizuje iba raz, bez opakovania
   • Štandardná platba - peňažné prostriedky sú z účtu Banky platiteľa odpísané 2 bankové pracovné dni po dni odpísania z účtu platiteľa (D+2)
   • Urgentná platba - peňažné prostriedky sú z účtu Banky platiteľa odpísané 1 bankový pracovný deň po dni ich odpísania z účtu platiteľa (D+1; Upozornenie: urgentná platba je spoplatnená vyšším poplatkom – v zmysle platného cenníka)
  • Trvalý príkaz na úhradu - opakujúca sa platba pre toho istého príjemcu, splatná v určenom termíne
   • Trvalý príkaz na úhradu fixne stanovenej sumy - peňažné prostriedky sú z účtu platiteľa uhrádzané v pravidelných intervaloch pričom suma platby je stále rovnaká
   • Trvalý príkaz na prevod zostatku účtu nad stanovený limit - peňažné prostriedky sú z účtu platiteľa uhrádzané v pravidelných intervaloch pričom suma platby sa mení v závislosti od zostatku na účte a stanoveného limitu

    Výhody trvalých príkazov:

    • úspora času – postačuje jednorazové zadanie príkazu; termíny a detaily platby sú v bankovom systéme evidované a vykonávané automaticky

Predkladanie platobných príkazov

Platobný príkaz môže klient v Banke predložiť:

 • osobne - na ktorejkoľvek pobočke Banky na Bankou schválenom formulári
 • elektronicky - prostredníctvom elektronického bankovníctva vrátane S.W.I.F.T (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

  Výhody elektronického bankovníctva:

  • nižšie poplatky za vykonanie platby (okrem firiem)
  • dlhšie lehoty na predkladanie platobných príkazov
  • úspora času – nie je potrebné chodiť do Banky, rýchlejší prístup k informáciám

Náležitosti platobných príkazov

 • v povinné:
  • číslo účtu platiteľa
  • číslo účtu príjemcu v základnom alebo IBAN tvare (v prípade platieb do krajín EHP uvádzať vždy IBAN)
  • názov účtu a adresa príjemcu
  • swiftový kód banky príjemcu (BIC)
  • suma a mena platby
  • dátum splatnosti
  • typ poplatku (určenie platiteľa poplatkov)
  • platobný titul
  • podpis platiteľa v zmysle podpisového vzoru k účtu
 • nepovinné:
  • detaily platby (správa pre príjemcu platby)

 Lehoty predkladania platobných príkazov

 Poplatky

 • NSTP – Non STP (Straight Through Processing) poplatok, ktorý sa zúčtuje v prípade nekorektne vyplneného IBAN, chýbajúceho alebo nekorektného BIC, poplatkovej inštrukcie BEN v prevode smerovanom do krajiny EHP a mene krajiny EHPa vyplnených údajov v správe pre Banku. Tieto chyby spôsobujú vyradenie prevodu z automatického spracovania. Poplatok platí platiteľ.

 Zoznam korešpondenčných bánk

Europlatba – cezhraničný prevod spoplatnený ako tuzemská platba za predpokladu splnenia uvedených kritérií

 • kritériá:
  • platba v mene EUR realizovaná do/z krajín EHP
  • účet príjemcu v tvare IBAN
  • swiftový kód banky príjemcu
  • typ poplatku SHA
  • žiadne údaje v správe pre Banku

Flash Payment – cezhraničný prevod realizovaný v rámci vybraných bánk skupiny UniCredit v mene EUR alebo v lokálnej mene krajiny banky príjemcu, pričom nedochádza ku konverzii mien. Peňažné prostriedky sú z účtu Banky platiteľa odpísané 1 bankový pracovný deň po dni ich odpísania z účtu platiteľa (D+1; Upozornenie: Flash payment je spoplatnená poplatkom ako štandardná platba – v zmysle platného cenníka)

Zoznam bánk poskytujúcich flash platby

Cezhraničné prevody zo zahraničia

Banka zabezpečí pripísanie peňažných prostriedkov na účet príjemcu na základe správy odosielajúcej banky v bankový pracovný deň (D+0) uvedený v správe odosielajúcej banky za predpokladu dodržania lehoty doručenia správy do banky.

Pre bezproblémové pripísanie cezhraničného prevodu je potrebné oznámiť platiteľovi nasledovné údaje:

 • náležitosti:
  • účet príjemcu v tvare IBAN alebo v základnom tvare /1111,
  • správny názov účtu a adresu,
  • swiftový kód Banky - UNCRSKBX,
  • názov a adresu Banky - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava,
  • účel prevodu - platobný titul

IBAN (International Bank Account Number) - je medzinárodné bankové číslo účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu a automatizované spracovanie platby. Maximálna dĺžka IBAN je 34 znakov. Skladá sa z kódu krajiny (2 znaky), kontrolného čísla (2 znaky), kódu banky (3 – 8 znakov) , predčíslia (ak banka používa) a čísla účtu (22 – 27 znakov).

krajinadĺžka IBAN – počet znakov
Andora 24
Belgicko 16
Bosna a Hercegovina 20
Bulharsko 22
Cyprus 28
Česká republika 24
Čierna Hora 22
Dánsko 18
Estónsko 20
Fínsko 18
Francúzsko 27
Gibraltar 23
Grécko 27
Holandsko 18
Chorvátsko 21
Írsko 22
Island 26
Izrael 23
Lichtenštajnsko 21
Litva 20
Lotyšsko 21
Luxembursko 20
Macedónsko 19
Maďarsko 28
Malta 31
Maurícius 30
Monako 27
Nemecko 22
Nórsko 15
Polsko 28
Portugalsko 25
Rakúsko 20
Rumunsko 24
San Marino 27
Slovenská republika 24
Slovinsko 19
Srbsko 22
Španielsko 24
Švajčiarsko 21
Švédsko 24
Taliansko 27
Tunisko 24
Turecko 26
Veľká Británia 22

 

BIC (Bank identification code) - slúži na jednoznačnú identifikáciu banky v medzinárodnom platobnom styku. Maximálna dĺžka BIC je 11 znakov . Skladá sa z kódu banky (4 znaky), kódu krajiny (2 znaky), kódu mesta (2 znaky) a z kódu pobočky banky (3 znaky).

Typy poplatkov

Pred vyplnením prevodného príkazu je nutné, aby sa platiteľ a príjemca dohodli, kto bude znášať poplatky za vykonanie prevodu:

 • OUR - poplatky bánk znáša platiteľ; poplatok Banky je zúčtovaný ihneď po platbe, poplatky iných bánk sú zúčtované dodatočne,
 • BEN - poplatky bánk znáša príjemca, ktorý dostane sumu platby zníženú o poplatky bánk (ak je suma platby nižšia - napr. menej ako CZK 1.000, EUR 50,-... zvyknú zahraničné banky postupovať ako v prípade poplatku OUR), nepoužívať v platbe do krajiny EHP v mene krajiny EHP
 • SHA - poplatky sa delia medzi platiteľa a príjemcu, to znamená, že poplatok Banky platí platiteľ a ostatné poplatky sú zúčtované zo sumy prevodu.

Zoznam krajín EHP

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia, Lichtenštajnsko, Francúzska Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Réunion