Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva – Sprístupnenie služby Mobile banking na diaľku

Túto informáciu poskytuje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, v zmysle § 4 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, v súvislosti so zaslaním žiadosti Majiteľ účtu - spotrebiteľa, o poskytnutie finančnej služby spočívajúcej v uzatvorení Zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva – Sprístupnenie služby Mobile banking (ďalej len „Zmluva“) na diaľku.

1. Informácie o dodávateľovi finančnej služby

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B (ďalej len „Banka“). Telefón: bezplatná linka 0800 14 00 14.

Predmet činnosti Banky: Poskytovanie bankových činností podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov v zmysle príslušného povolenia; Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v zmysle príslušného povolenia; Vydávanie a správa elektronických peňazí podľa zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v znení neskorších predpisov v zmysle príslušného povolenia; Vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a samostatného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov.

2. Výkon dohľadu nad činnosťou Banky

Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

3. Informácia o finančnej službe - službe Mobilná aplikácia Smart Banking

Mobile banking je služba elektronického bankovníctva, ktorá umožňujú šifrovanú komunikáciu Majiteľa účtu s Bankou prostredníctvom verejnej dátovej siete Internet. Banka poskytuje prostredníctvom služby Mobile banking zadávanie Aktívnych operácií a Pasívne služby. Banka poskytuje službu mobilnú aplikáciu Smart Banking prostredníctvom na to určeného technického vybavenia a aplikácie služby Mobile banking. Požiadavky na technické vybavenie, informácie o dostupnosti aplikácie služby - mobilnej aplikácie Smart Banking a rozsah služieb poskytovaných prostredníctvom služby mobilnej aplikácie Smart Banking Banka uverejňuje na svojej internetovej stránke www.unicreditbank.sk. Podrobnejšie informácie o mobilnej aplikácii Smart Banking, sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach Banky a v Obchodných podmienkach Banky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva, ktoré Banka uverejňuje na svojej internetovej stránke www.unicreditbank.sk.

4. Informácia o Zmluve

Zmluva sa uzatvára na základe žiadosti Majiteľa účtu o sprístupnenie služby Mobile banking pre Majiteľa účtu zaslanej Banke prostredníctvom systémov elektronického bankovníctva Banky. Táto žiadosť predstavuje neodvolateľný návrh Majiteľa účtu na uzatvorenie Zmluvy (ďalej len „Žiadosť“), pričom Zmluva je uzatvorená až doručením potvrdenia o akceptácií Žiadosti Majiteľovi účtu Bankou. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť spôsobmi uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach Banky a v Obchodných podmienok Banky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo odstúpením Majiteľa účtu od Zmluvy v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Lehota na odstúpenie Majiteľa účtu od Zmluvy v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku je 14 kalendárnych dní a začne plynúť odo dňa uzatvorenia zmluvy na diaľku. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je potrebné odoslať Banke najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty v písomnej podobe na adresu sídla Banky uvedenú v odseku 1 tejto informácie. V prípade oprávneného odstúpenia od Zmluvy, Zmluva zanikne uplynutím dňa, v ktorý bolo odstúpenie od Zmluvy doručené Banke.

Poplatky za sprístupnenie a používanie služby mobilnej aplikácie Smart Banking hradí Majiteľ účtu, na ktorého Účte je táto služba zriadená. Poplatok za sprístupnenie mobilnej aplikácie Smart Banking je splatný pri uzatvorení Zmluvy a poplatok za jej používanie je splatný v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho mesiaca. Výška poplatku je stanovená v Cenníku platnom pre trhový segment, do ktorého Banka zaraďuje Majiteľa účtu. Banka uverejňuje Cenník na svojej internetovej stránke www.unicreditbank.sk.

V sporoch o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo Zmluvy bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike, okrem prípadu ak Majiteľ účtu v podaním Žiadosti akceptuje neodvolateľný návrh Banky na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy v nasledovnom znení:

„Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy ako aj zo zmlúv uzavretých v súvislosti s touto Zmluvou, najmä upravujúcich podmienky a spôsob nakladania s vkladom na účte, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich výkladu, existencie, platnosti alebo ukončenia, ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, bude prejednávať a rozhodovať Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie podľa zákona o rozhodcovskom konaní a podľa Štatútu a Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, platného a účinného v čase začatia konania, zverejneného na internetovej stránke www.sbaonline.sk. Jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk. Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie bol zriadený Slovenskou bankovou asociáciou, IČO: 30813182, so sídlom v Bratislave.“

V dôsledku uzavretia navrhovanej rozhodcovskej zmluvy sa vzájomné spory medzi zmluvnými stranami z obchodov v dohodnutom rozsahu nebudú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky, ale sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní, o čom Banka predložením uvedeného návrhu rozhodcovskej zmluvy Majiteľa účtu v zmysle príslušných ustanovení zákona o bankách poučila a ten to uzatvorením tejto Zmluvy potvrdzuje.

Majiteľ účtu tento návrh rozhodcovskej zmluvy uzatvorením tejto Zmluvy prijíma.

Komunikačným jazykom vo vzájomnom styku Banky a Majiteľa účtu je slovenský jazyk.

5. Nahlasovanie žiadostí o zablokovanie služby mobilná aplikácia Smart Banking

Majiteľ účtu môže požiadať Banku o zablokovanie mobilnej aplikácie Smart Banking písomne alebo osobne na ktoromkoľvek Obchodnom mieste Banky (len počas ich otváracích hodín), alebo telefonicky (nepretržite) na bezplatnom telefónnom čísle 0800 14 00 14.

6. Spôsob vybavovania reklamácií a sťažností

Banka prijíma a rieši reklamácie a sťažnosti (ďalej len „sťažnosti“) podané, proti jej postupu, ústne alebo písomne. Majiteľ účtu môže ústnu alebo písomnú sťažnosť podať osobne na ktoromkoľvek Obchodnom mieste Banky (len počas ich otváracích hodín). Ústnu sťažnosť môže Majiteľ účtu podať aj na bezplatnom telefónnom čísle 0800 14 00 14. Ústne podanú sťažnosť Banka zaznamená. Písomnú sťažnosť môže Majiteľ účtu zaslať e-mailom na adresu unitel@unicreditgroup.sk alebo poštou na adresu sídla Banky uvedenú v odseku 1 tejto informácie. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa Majiteľ účtu domáha. Ak je Majiteľom účtu fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby. Ak je Majiteľom účtu právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby. Banka je povinná prešetriť sťažnosť a informovať Majiteľa účtu o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch jej zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude Majiteľ účtu Bankou bezodkladne informovaný. V prípade, že je sťažnosť podaná opakovane, tým istým Majiteľom účtu, v rovnakej veci a neobsahuje nové skutočnosti, Banka nie je povinná sťažnosť vybaviť a Majiteľa účtu o tom informovať. Podrobnosti o spôsobe vybavovania sťažností sú uvedené v Reklamačnom poriadku Banky, ktorý Banka uverejňuje na svojej internetovej stránke www.unicreditbank.sk.