Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Základný bankový produkt

Podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Bratislava (ďalej len „banka“) poskytne klientovi, ktorý je spotrebiteľom, bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, ak:

 • ku dňu podania žiadosti dovŕšil 18 rokov
 • podá banke písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu
 • nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu zriadený iný platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov
 • ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu nemá čistý mesačný príjem vyšší ako 400 EUR.

Spotrebiteľ si v období, počas ktorého mu banka poskytuje základný bankový produkt, nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

V rámci základného bankového produktu banka poskytuje tieto bankové služby

 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných
  • vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka  vykonáva svoju činnosť
  • výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
   • bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
   • medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť,
   • prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu,
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty,
 • vydanie jednej medzinárodnej debetnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti.

Výška poplatku za základný bankový produkt

Výška poplatku za základný bankový produkt je 0 eur mesačne.

Mimosúdne riešenie sporov

Svoju sťažnosť alebo reklamáciu môžete uplatniť

 • ústne na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Bratislava,
 • písomne na adrese: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, útvar Riadenie kvality služieb , Šancová 1/A, 813 33  Bratislava,  
 • telefonicky, prostredníctvom zákazníckeho centra UniCredit Bank alebo
 • elektronickou poštou, prostredníctvom www.unicreditbank.sk, formou kontaktného formulára

Banka vybavuje sťažnosti alebo reklamácie spravidla v lehote 30 dní od ich uplatnenia, v zložitých prípadoch najneskôr do 6 mesiacov.

 • Okrem uplatnenia sťažnosti alebo reklamácie, môžete z mimosúdnych spôsobov riešenia využiť napríklad inštitút bankového ombudsmana. Postup Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov nájdete na webovej stránke: http://www.bankovyombudsman.sk/wp-content/uploads/2015/07/Postup_BO_150101.pdf
 • Tiež môžete využiť možnosť podania žaloby na spotrebiteľský rozhodcovský súd alebo na všeobecný súd Slovenskej republiky. V prípade, že máte záujem riešiť prípadné spory prostredníctvom spotrebiteľského rozhodcovského súdu, ktorým je Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom: Slovenská banková asociácia – SRS, Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, webové sídlo: www.sbaonline.sk, adresa pre elektronickú komunikáciu: srs@sbaonline.sk, môžete túto voľbu vyjadriť podpísaním zmluvy o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, návrh ktorej Vám bude predložený najneskôr pri uzatvorení zmluvnej dokumentácie.

Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Účinnosť: Tieto Informácie nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2016.