ERGO Invest II s bežne plateným poistným

Investičné životné poistenie ERGO Invest II je ideálny spôsob ako výhodne investovať a zároveň sa chrániť prednásledkami nečakaných životných situácií. Vaše prostriedky sú aktívne riadené a investované do profesionálne spravovaných fondov, čím je optimálne diverzifikované riziko investovania. Ich riadenie je zverené profesionálom z partnerskej spoločnosti Pioneer Investments, globálnej investičnej skupiny, ktorá pôsobí v oblasti riadenia podielových fondov už viac ako 85 rokov.

Jedinečné investičné stratégie

Stabilná investičná stratégia*

Podstatná časť vložených prostriedkov je investovaná doštátnych dlhopisov a iných bezpečných cenných papierov. 

Stabilná investičná stratégia

Vyvážená investičná stratégia*

Cieľom tejto stratégie je dosiahnuť trvalý rast sprevádzaný menej výraznými výkyvmi. 

Vyvážená investičná stratégia

Rastová investičná stratégia*

Finančné prostriedky sú investované najmä do akcií. Stratégia je vytvorená so zámerom dosiahnutia maximálneho výnosu z vloženej investície.

Rastová investičná stratégia

Investičná stratégia ecology*

Investovanie predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií spoločností vyrábajúcich produkty alebo technológie šetrné k životnému prostrediu, alebo ktoré prispievajú k rozvoju čistejšieho a zdravšieho prostredia.

Investičná stratégia ecology

* vývoj stratégií za posledných 5 rokov k 29.1.2016

Zdroj: Pioneer Asset Management, a.s., so sídlom Želetavská1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 25684558
Upozornenie: S investovaním do fondov je spojené riziko a návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Hodnota investície sa môže meniť v závislosti od situácie nafinančných trhoch. Ich doterajší vývoj nie je zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do fondov sú budúce hodnoty investovaných prostriedkov a výnosy neisté a ich hodnota môže dosiahnuť aj nulu. Tento materiál má informačnýcharakter a nemožno ho považovať za záväznú produktovú ponuku.

Chráňte seba aj svojich najbližších

Život sa niekedy nevyvíja podľa našich predstáv. V prípade,ak nastane nečakaná udalosť ako:

 • úmrtie poisteného - zabezpečíme, aby vašim blízkym osobám bola vyplatená minimálne vami určená poistná suma bez ohľadu na výšku skutočne zaplateného poistného (v prípade, ak bude hodnota osobného účtu poistníka vyššia ako poistná suma, bude vyplatená hodnota osobného účtu)
 • úmrtie poisteného následkom úrazu - zabezpečíme výplatu poistnej sumy v prípade úmrtia následkom úrazu
 • vznik trvalých následkov úrazu - zabezpečíme, že poistenému bude vyplatené % z poistnej sumy zodpovedajúce rozsahu telesného postihnutia
 • úplná trvalá invalidita (miera poklesu ohodnotená Sociálnou poisťovňou na viac ako 70%) - oslobodíme poistníka od platenia bežného poistného

Investujte do atraktívných stratégií s poistným už od 25 € mesačne

Bez problémov môžete:

 • robiť čiastočné výbery
 • zmeniť výšku poistného
 • kedykoľvek realizovať platby mimoriadneho poistného
 • zvoliť frekvenciu a spôsob platenia poistného (ročne, polročne, štvrťročne, mesačne)

Po 3. roku môžete bez poplatku:

 • prerušiť platenie poistného
 • uviesť poistenie do splateného stavu 

3x ročne môžete bez poplatku:

 • meniť investičnú stratégiu
 • presúvať podielové jednotky medzi investičnými stratégiami

Navyše sú vaše prostriedky chránené proti inflácii. Nemusíte podávať daňové priznanie, ERGO Poisťovňa zrealizuje zrážku dane za vás.