Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Na stiahnutie

U invest – PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE

Investícia Vášho života

Program pravidelného investovania U invest je investičný program, ktorý vytvára výnos (rentu) pre zabezpečenie budúcnosti a pokrytie významných životných potrieb ako je zabezpečenie na dôchodok, financovanie štúdia Vašich detí, finančná rezerva pre prípad straty zamestnania, ale tiež môže byť pomocníkom pri naplnení Vašich túžob a snov ako je kúpa auta, atraktívna dovolenka, kúpa domu / bytu či jeho zariadenie podľa Vašich predstáv.

Tento produkt je možné zriadiť aj na dieťa. U invest dokáže zúročiť aj minimálnu sumu vďaka tým najlepším investičným správcom na svete. Počítať s neočakávanými výdavkami, ktoré so sebou život niekedy prináša, sa vám vyplatí. Máte možnosť rozumne využiť mesačne čiastku zo svojho rozpočtu na ciele, ktoré sa vám zdali finančne náročné, a preto ste ich zatiaľ odkladali.

Efekt pravidelného investovania

Pravidelné investovanie v menších čiastkach môže byť ekonomicky výhodné. Metódu pravidelného investovania by mal využívať každý, kto chce zmierniť riziko kolísania ceny podielového listu. Keď trhy klesajú, nakupujete podielové listy lacnejšie. V časoch rastu trhov samozrejme Vaše investície rastú s nimi. Nemusíte sa preto trápiť tým, ako určiť najvhodnejší okamih na investovanie.

Výhody pravidelného investovania U invest

 • máte možnosť rozumne využiť  malú čiastku svojho rozpočtu na finančné ciele, ktoré sa vám zdali náročné alebo nedosiahnuteľné, a preto ste ich doteraz odkladali
 • minimálna investícia už od 20 EUR.
 • Môžete si vybrať stratégiu:

U invest

 • získate prístup na svetové trhy cez rôzne typy exkluzívnych fondov najlepších správcovských spoločností na svete
 • získate potenciál zaujímavého výnosu
 • môžete si otvoriť aj niekoľko programov súčasne, a to nielen pre seba, ale aj pre Vaše deti
 • v prípade potreby máte svoje zainvestované peniaze rýchlo k dispozícii
 • jednoduchý prístup k informáciám o stave Vašej investície prostredníctvom internetovej aplikácie na www.mypioneer.sk
 • nízke vstupné poplatky

Nízke vstupné poplatky

Maximálna flexibilita Programu U invest

Vaše potreby sa môžu v priebehu života meniť, preto sa U invest vyznačuje maximálnou flexibilitou, aby sa Vašim meniacim potrebám mohol hravo prispôsobiť. S Programom U invest môžete bez akýchkoľvek obmedzení:

 • kedykoľvek zmeniť výšku pravidelnej mesačnej investície
 • zmeniť frekvenciu pravidelnej investície
 • prerušiť investovanie (aj bez predchádzajúceho oznámenia)
 • v prípade potreby kedykoľvek požiadať o odpredaj časti podielov a vybrať tak peňažné prostriedky

Myslite na budúcnosť už teraz

Prostredníctvom U invest si môžete vybrať z troch stratégií, ktoré sa navzájom líšia pomerom zastúpenia dlhopisov, nástrojov peňažného trhu, vkladov s maximálnym termínom 12 mesiacov, certifikátov s úrokovou sadzbou a akcií.

Prostriedky sú investované cez rodinu podfondov Pioneer Fund Solutions aj do fondov iných svetovo renomovaných investičných správcov.

O Vaše peniaze sa stará skupina Pioneer Investments, správca, ktorý sa môže oprieť o bohaté skúsenosti nazbierané už od roku 1928.

Stratégie sú vytvorené tak, aby mohli pokryť Vaše investičné obdobia rôznych dĺžok, v súlade so zásadou rozkladania rizika.

Aktuálne informácie o U invest

Mesačné správy

Disclaimer:
Predmetné oznámenie nie je osobným investičným poradenstvom ani investičným odporúčaním, ktoré by zohľadňovali individuálnu situáciu investora, najmä jeho odborné znalosti a skúsenosti v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť, či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti, nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti, či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, či skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému, pričom investor zároveň nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie, či výnosy z nich vyplývajúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Informácie o investíciách - Zverejnenie rizika.

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobitné informácie o poskytovateľovi investičných služieb, ním poskytovaných službách, ochrane majetku klienta, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie o investíciách - Zverejnenie rizika a materiáli Základné informácie o UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s. a o ňou poskytovaných službách podľa zákona o cenných papieroch.

Skôr, ako sa rozhodnete investovať, oboznámte sa s príslušným prospektom investičného nástroja. Ďalej sa oboznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami investície. Prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť.

Akékoľvek informácie použité pri tvorbe alebo obsiahnuté v texte pochádzajú, alebo sa opierajú o zdroje, ktoré UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s. považuje za dôveryhodné. Napriek tomu, že UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s. venuje obsahu a overovaniu takýchto informácií dostatočnú pozornosť, nemôže zaručiť ich správnosť, presnosť a úplnosť.