Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

Zelená banka

Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny sú zásadné otázky, ktoré sú dôležitou súčasťou sociálneho, politického a ekonomického prostredia. Finančný sektor pritom zohráva dôležitú úlohu, nakoľko svojimi aktivitami priamo i nepriamo ovplyvňuje životné prostredie. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý sa skupina UniCredit rozhodla v tejto oblasti postupne implementovať Program enviromentálnej udržateľnosti do denných aktivít každej svojej banky. 

Ešte počas roku 2007 podpísala naša skupina Deklaráciu o životnom prostredí a udržateľnom rozvoji (UNEP-FI), na základe ktorej zadefinovala do svojich interných procesov  ciele zamerané na ochranu životného prostredia (ako napr. redukcia emisií,  zapojenie sa do projektu Carbon Dislosure, financovanie obnoviteľných zdrojov energií, poskytovanie úverov na rekonštrukciu s cieľom úspory energií, implementácia projektov, ktorých cieľom je zvýšiť enviromentálnu spoluzodpovednosť a povedomie všetkých zamestnancov skupiny a pod.).

V zmysle vyššie stanovených cieľov sa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, rozhodla v roku 2010 zaviesť v spoločnosti systém enviromentálneho manažérstva v zmysle noriem ISO 14001 a OHSAS 18001. Vyvrcholením celoročnej práce bolo udelenie certifikátu  v septembri 2010.

V tomto roku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, systém rozširuje dokonca aj o požiadavky normy ISO 16001 – Energetické manažérstvo.

Zavedením systému dlhodobej udržateĺnosti s dôrazom na environment dokazujeme, že životné prostredie je pre našu banku prioritou. 

ŠípkaPolitika environmentu
ŠípkaCiele