Cezhraničné zlúčenie

PDF Oznámenie hlavných akcionárov o uplatnení práva na dorovnanie protiplnenia (11. 8. 2016)

 PDF Pozvánka pre akcionárov na valné zhromaždenie banky (28. 4. 2016) 

 PDF Oznámenie predstavenstva banky o konaní verejnej dražby z 9. 12. 2014

 PDF Rozhodnutie predstavenstva z 13. 11. 2014

PDF Informácia pre akcionárov UniCredit Bank Slovakia a.s. o poskytnutí dodatočnej lehoty na poskytnutie údajov potrebných na     výmenu akcií a o vyhlásení akcií spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s. za neplatné po márnom uplynutí dodatočnej lehoty

PDF  Informácia o zámere, plánovanom termíne a následkoch cezhraničného zlúčenia

PDF

  Information on the intention, the planned deadlines and consequences of the cross-border
 merger

PDF Zverejnenie informácií v súvislosti s cezhraničným zlúčením podľa ustanovenia § 69aa ods.
 3) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

PDF Zverejnenie informácií v súvislosti s cezhraničným zlúčením podľa ustanovenia § 69aa ods.
 4) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

PDF  Oznámenie o zmene účasti UniCredit Bank Slovakia a. s. na systéme ochrany klientov
 podľa Zákona o cenných papieroch a o systéme ochrany klientov, ktorý bude zabezpečovať
     ochranu klientskeho majetku po zmene

PDF  Oznámenie o zmene účasti UniCredit Bank Slovakia a. s. na systéme ochrany vkladov
  a o systéme ochrany vkladov, ktorý bude po tejto zmene zabezpečovať ochranu vkladov

PDF  Informácia pre akcionárov UniCredit Bank Slovakia a. s. týkajúca sa výmeny akcií
  v súvislosti s cezhraničným zlúčením

Účtovné závierky ako súčasť Výročných správ UniCredit Bank Slovakia a. s.

PDF Za rok 2010

PDF Za rok 2011

PDF Za rok 2012

Účtovné závierky ako súčasť Výročných správ UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

PDF Za rok 2010

PDF Za rok 2010 preklad do slovenského jazyka

PDF Za rok 2011

PDF Za rok 2011 preklad do slovenského jazyka

PDF Za rok 2012

PDF Za rok 2012 preklad do slovenského jazyka