Služba kontaktnej banky

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, poskytuje službu kontaktnej banky, pri ktorej vystupuje ako kontaktné miesto pre zahraničné investičné a správcovské spoločnosti za účelom verejnej ponuky investícií do zahraničných fondov na území Slovenskej republiky.

V súlade so Zákonom o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov zahraničné správcovské spoločnosti prostredníctvom kontaktnej banky zabezpečujú na území Slovenskej republiky tieto činnosti:

  • rozdeľovanie vyplácaných výnosov,
  • odkúpenie podielov na základe žiadosti a vyplatenie podielov odkúpených od investora na základe jeho žiadosti,
  • vyplatenie podielov na likvidačnom zostatku pri likvidácii alebo zrušení fondu,
  • zverejňovanie informácií, ktoré je fond v zmysle zákona o kolektívnom investovaní zverejňovať.

Banka poskytuje službu kontaktnej banky pre:

  • PAMSA - Pioneer 
  • C-QUADRAT Kapitalanlage AG
  • HANSAINVEST
  • FIL INVESTMENT MANAGEMENT S.A.