Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Cenné papiere

Správa CP

 • správa zaknihovaných cenných papierov - evidovaných v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len CDCP SR),
 • správa zahraničných cenných papierov,
 • správa a úschova listinných cenných papierov.

Služba je vhodná najmä pre majiteľov s väčším objemom portfólia cenných papierov. Správu cenných papierov vykonáva banka klientom na základe "Zmluvy o správe cenných papierov". Súčasne otvorí zúčtovací účet, cez ktorý sa vyplácajú príjmy pochádzajúce z obchodov klienta. Zúčtovacie účty vedie banka podľa inštrukcií klienta uvedených v zmluve.

Správa cenných papierov zahŕňa:

 • inkasovanie úrokov, dividend a ďalších výnosov z cenných papierov na účet klienta,
 • zastupovanie svojich klientov na valných zhromaždeniach akcionárov a konanie v súlade s pokynmi klientov na požiadanie,
 • evidenciu cenných papierov,
 • zabezpečenie úschovy listinných cenných papierov v trezoroch a príjem a doručenie týchto cenných papierov podľa inštrukcií.

UniCredit Bank je riadnym členom CDCP SR a eviduje cenné papiere svojich klientov v súlade s pravidlami CDCP SR.

Na požiadanie klientov zabezpečuje:

 • prevody cenných papierov podľa pokynov klienta na Burze cenných papierov, alebo priamo v CDCP SR,
 • vyúčtovanie transakcií na klientskom účte a zabezpečenie finančného zúčtovania.

Klient môže komunikovať s bankou osobne, prostredníctvom kontaktnej osoby, telefonicky, SWIFT-om alebo faxom.


Sprostredkovanie obchodov s CP na účet klienta


UniCredit Bank Czech republic and Slovakia zastupuje svojich klientov na verejných, príp. neverejných trhoch s cennými papiermi v. Ponuka brokerských služieb predstavuje sprostredkovanie investícií do:

 • verejne obchodovateľných cenných papierov (dlhopisy, akcie, atď.) - banka sprostredkováva klientom obchody s cennými papiermi na Burzách cenných papierov a OTC trhu.
 • štátnych pokladničných poukážok (ďalej ŠPP) - trh pokladničných poukážok organizuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Priamy prístup na tento trh majú len primárny dealeri. Ostatné subjekty (len právnické osoby) môžu obchodovať prostredníctvom svojho agenta – primárneho dealera.
 • štátnych dlhopisov (ďalej ŠD) - prístup na primárny trh majú primárni dealeri. Sekundárny trh so štátnymi dlhopismi organizuje BCPB.

Podmienkou realizovania obchodov so ŠPP, ŠD a ostanými cennými papiermi je podpísanie komisionárskej zmluvy medzi klientom a UniCredit Bank Czech republic and Slovakia.