Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Financovanie pohľadávok

Banka financuje exportné a tuzemské pohľadávky bonitných firiem do lehoty splatnosti. Tento spôsob financovania patrí medzi nástroje krátkodobého financovania po dodávke. Doba splatnosti pohľadávky nie je menej ako 30 a nie viac ako 180 dní. Je to regresná forma financovania.

Podmienkou na realizovanie operácie je akceptovateľná bonita odberateľa. Predpokladom financovania pohľadávky je stanovenie úverového limitu na klienta. Obchod sa realizuje na základe uzatvorenia Zmluvy o financovaní pohľadávok. Banka môže financovať pohľadávky až do výšky 100% ich nominálnej hodnoty v závislosti od bonity obchodného prípadu. Pohľadávky sú postúpené na banku formou tichej resp. otvorenej cesie.

V prípade financovania exportu do krajín so zvýšeným rizikom resp. nízkym ratingom alebo pri začínajúcich obchodných vzťahoch banka podmieňuje financovanie pohľadávky ich poistením proti komerčnému alebo politickému riziku (resp. voči obidvom) EXIM bankou SR, resp. poisťovňou ALLIANZ alebo Gerling Slovakia a.s., s podmienkou vinkulácie poistného plnenia v prospech UniCredit Bank.

Forfaiting

Forfaiting (primárny a sekundárny) - odkup pohľadávok zabezpečených zaisťovacími platobnými inštrumentmi bez regresu na klienta
V podmienkach UniCredit Bank je to forma krátkodobého resp. strednodobého financovania.

Banka odkupuje exportné pohľadávky:
  • s dobou splatnosti 30 dní až 4 roky odo dňa nákupu,
  • denominované vo vybraných menách.
Predpokladom odkúpenia pohľadávky je jej zaistenie
  • vlastnou alebo cudzou zmenka avalovanou bankou importéra,
  • dokumentárnym akreditívom s odloženou splatnosťou otvoreným v prospech klienta,
  • neodvolateľnou platobnou bankovou zárukou postupiteľnou na banku
Výhody forfaitingu:
  • inkasom pohľadávky pred lehotou jej splatnosti si klient zabezpečuje a rieši problém financovania časti obežných aktív,
  • možnosťou poskytnúť svojim odberateľom dodávateľský úver sa posilňuje finančná pozícia a schopnosť konkurovať najmä na zahraničných trhoch viac zavedeným firmám,
  • pomerne jednoduchá a administratívne nenáročná zmluvná dokumentácia vytvára predpoklady pre rýchle uzatvorenie forfaitingovej transakcie.