Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Bankové záruky

Banka v rámci záruk ponúka:
 • vystavovanie záruk zabezpečených peňažnými prostriedkami klienta, úverovou linkou, alebo úverovým rámcom,
 • avizovanie záruky, uplatnenie zo záruky
Najčastejšie používané typy záruk:
 • Platobná záruka
  je vystavená v prospech veriteľa a slúži na zaistenie platobných záväzkov dlžníka napr. riadne zaplatiť za tovar, splatiť úver, zaplatiť leasingové splátky, zmenky. Banka v rámci týchto záruk vystavuje aj záruky za colný dlh, ktoré slúžia na zabezpečenie colného dlhu pre príslušný colný orgán podľa aktuálne platného Colného zákona a záruky na zabezpečenie colného dlhu v režime spoločného tranzitu/ tranzitu Spoločenstva v zmysle Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.
 • Záruka za ponuku
  využíva sa pri vyhlásení výberového konania (tendra). Účastníci sú povinní poskytnúť spolu s ponukou aj záruku, ktorá kryje náklady vyhlasovateľa tendra v prípade, že firma, ktorá zákazku dostane odmietne podpísať kontrakt.
 • Akontačná záruka
  vystavuje sa v prospech odberateľa, ktorý si ňou zabezpečí vrátenie platby vopred (akontácie), v prípade, že dodávateľ nesplní dodávku.
 • Záruka za splnenie kontraktu
  vystavuje sa v prospech odberateľa a zabezpečuje splnenie zmluvy, ktorú medzi sebou uzavreli dodávateľ a odberateľ (zabezpečuje riadne splnenie kontraktu dodávateľom ).
 • Záruka za záručnú dobu
 • Záruka za zádržné
  Banka poskytuje aj iné typy záruk podľa požiadaviek klienta.