Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Trade finance

Dokumentárny akreditív je platobný a zaisťovací inštrument.

Na základe žiadosti zabezpečuje UniCredit Bank klientom:

 • otváranie importných neodvolateľných akreditívov na základe žiadosti príkazcu (importéra), pričom zabezpečenie akreditívu môže byť vlastnými peňažnými prostriedkami klienta, úverovou linkou príp. úverovým rámcom stanoveným na klienta,
 • avizovanie alebo potvrdzovanie exportných akreditívov vrátane následnej kontroly dokladov a spracovanie prípadu až po pripísanie prostriedkov v prospech klienta (beneficienta),
 • odkup dokladov v súlade s akreditívom v rámci exportného negociovateľného akreditívu s odloženou splatnosťou (bez postihu a s postihom klienta), akceptovanie zmenky, eskont termínovaných zmeniek, ktoré sú akceptované bankou (v prípade akceptačného akreditívu)

Podľa spôsobu platenia banka vystavuje nasledovné druhy akreditívov:

 • Akreditív splatný "na videnie"
  beneficient predloží dokumenty v banke, kde je akreditív použiteľný. Po kontrole dokumentov vykoná banka platbu
 • Akceptačný akreditív
  beneficient spolu s dokladmi predkladá aj zmenku, ktorá je vystavená podľa podmienok akreditívu na banku vystavujúcu alebo potvrdzujúcu. Po kontrole dokumentov banka zmenku akceptuje a vráti beneficientovi. Ten ju môže v deň splatnosti predložiť banke na vyplatenie alebo ju môže eskontovať pred dňom jej splatnosti.
 • Akreditív s odloženou splatnosťou
  pri predložení dokumentov v súlade s akreditívom dá banka vystavujúca alebo potvrdzujúca písomný prísľub, že zaplatí v deň splatnosti, ktorý je uvedený v akreditíve.
 • Negociačný akreditív
  beneficient predloží banke, ktorá je oprávnená negociovať (odkúpiť), dokumenty so zmenkou. Po skontrolovaní dokumentov banka na žiadosť klienta môže dokumenty pred dobou splatnosti akreditívu odkúpiť.

Okrem vyššie uvedených akreditívov vystavuje aj nasledovné špeciálne druhy:

 • Revolvingový akreditív
  základná čiastka akreditívu sa podľa stanovených podmienok v dobe jeho platnosti obnovuje. Výhodný je u kontraktov, kde sa dodávky tovaru opakujú.
 • Prevoditeľný akreditív
  beneficient je oprávnený požiadať banku, aby previedla práva z akreditívu čiastočne alebo úplne na tretiu stranu. Používa sa k priamemu financovaniu dodávok, keď predávajúci nie je priamym výrobcom, ale je v postavení sprostredkovateľa. Pri žiadosti o tento akreditív musí byť výslovne označenie, že sa jedná o prevoditeľný akreditív.
 • Stand-by akreditív
  plní funkciu bankovej záruky. Plnenie je viazané na predloženie dokumentov s tzv. negatívnym charakterom (ktoré dokazujú, že niečo sa neuskutočnilo).